Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 22, br. 4, str. 196-201
Fizičke i mehaničke osobine dorađenog semena graška, pasulja, spanaća i rotkvice
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresaondrej.ponjican@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Sušenje voća i povrća iz integralne i organske proizvodnje kombinovanom tehnologijom (MPNTR - 31058)

Ključne reči: seme povrća; fizičke osobine; mehaničke osobine; modul elastičnosti; deformacija; nagib krive; sila razaranja
Sažetak
U laboratorijskim uslovima ispitane su fizičke i mehaničke osobine dorađenog i za prodaju zapakovanog semena graška, pasulja, spanaća i rotkvice. Ispitivanje fizičkih i mehaničkih osobina izvedeno je u cilju određivanja polaznih parametara potrebnih za podešavanje režima rada kombajna prilikom mehanizovanog ubiranja u cilju smanjenja gubitaka i oštećenja zrna. Takođe rezultati istraživanja imaju veliki značaj prilikom izbora odgovarajućeg setvenog mehanizma i podešavanja režima rada. Od osnovnih fizičkih osobina izmerene su dimenzije i na osnovu njih određen je oblik, a tokođe izmerena je i vlažnost zrna, masa 1000 zrna, nasipna gustina i statički ugao trenja. Mehaničke osobine, određene su merenjem nagiba krive opterećenja u zavisnosti od deformacije. Nagib krive opterećenje/deformacija određen je u tri intervala. Prvi nagib krive izmeren je u oblasti elatične deformacije, drugi nagib krive u oblasti elastične i plastične deformacije, a treći za rupture point. Na osnovu srednje vrednosti poprečnog preseka izračunate su vrednosti za napon razaranja i sekantni modul elastičnosti u tački razaranja.
Reference
*** (1983) Pravilnik o metodama uzimanja uzorak i vršenja hemijskih i fizičkih analiza radi kontrole kvaliteta proizvoda od voća i povrća. Službeni list SFRJ, br. 29
Babić, Lj., Radojèin, M., Pavkov, I., Babić, M., Turan, J., Zoranović, M., Stanišić, S. (2013) Physical properties and compression loading behaviour of corn seed. International Agrophysics, 27(2): 119-126
Babić, L., Babić, M., Turan, J., Matić-Kekić, S., Radojčin, M., Mehandžić-Stanišić, S., Pavkov, I., Zoranović, M. (2011) Physical and stress-strain properties of wheat (Triticum aestivum) kernel. Journal of the Science of Food and Agriculture, 91(7): 1236-1243
Babić, L., Babić, M. (2000) Drying and storing. Novi Sad: Faculty of Agriculture
Bourne, M. (2002) Food texture and viscosity: Concept and measurement. San Diego: Accademic Press
Danlami, I.K., Wilfred, I.O., Okey, F.O. (2017) Mechanical and chemical changes in Monodora myristica seeds and kernels during roasting. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 21, br. 3, str. 154-158
Dobrzański, B., Stępniewski, A. (2013) Physical Properties of Seeds in Technological Processes. Advances in Agrophysical Research, Chapter 11, 269-294
Đukanović, L., Biserčić, D., Pošarac, G., Sabovljević, R. (2008) Ujednačavanje fizioloških osobina hibridnog semena kukuruza po osnovi oblika i veličine. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 12, br. 4, str. 225-228
Lončarević, V. (2011) Modulus of elasticity changes depending on soybean seed moisture. Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of agriculture, PhD thesis
Lončarević, V., Babić, M., Tubić-Balešević, S., Đilvesi, K., Kostić, M., Štatkić, S. (2010) Dependent of moisture content soybean seed on physical properties. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 14, br. 3, str. 163-167
Lončarević, V., Rajić, M., Stojaković, Ž. (2006) Testing elasticity mode in coated sugar beet seed. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 10, br. 3-4, str. 135-137
Pivnički, G., Babić, M., Babić, L. (2003) Uticaj sadržaja vlage i režima sušenja na modul elastičnosti zrna soje. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 7, br. 1-2, str. 30-33
Ponjičan, O., Babić, M., Radojčin, M., Bajkin, A., Radomirović, D. (2013) Changes in physical properties of celery root after osmotic drying. u: 3rd International conference sustainable postharvest and food technologies - INOPTEP 2013, April 21st - 26th, 2013, Vrnjačka Banja, Serbia, 152-158
Ponjičan, O., Bajkin, A., Babić, M., Pavkon, I., Radojčin, M. (2013) Changes in physical properties of carrot root after osmotic dehydration. u: The First International Symposium on Agricultural Engineering, ISAE-2013, 4th-6th October 2013, Belgrade-Zemun, Serbia, IV-25 - IV-31
Ponjičan, O., Bajkin, A., Radomirović, D., Pavkov, I., Radojčin, M. (2014) Promena mase korena mrkve u procesu osmotskog sušenja u zavisnosti od primenjenog predtretmana. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 40, br. 2, str. 97-106
Ponjičan, O., Radojčin, M., Pavkov, I., Burk, P., Mašán, M., Findura, P. (2017) Physical properties of organic fertiliser pellet. u: Agricultural Engineering ISAE-2017, Third International Symposium, 20th-21st October 2017, Belgrade-Zemun, Serbia, Proceedings, pp. VII-1 - VII-8
Ponjičan, O., Babić, M., Bajkin, A., Radomirović, D., Findura, P., Radojčin, M., Pavkov, I. (2012) Determining physical and mechanical properties of fresh tomato fruit during handling. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 16, br. 3, str. 98-102
Selvam, T.A., Manikantan, M.R., Chand, T., Sharma, R., Seerangurayar, T. (2014) Compression loading behaviour of sunflower seeds and kernels. International Agrophysics, 28(4): 543-548
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/jpea1804196P
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2019.

Povezani članci