Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 21, br. 2, str. 115-117
Poređenje dve procedure hladnog testa za ispitivanje vigora semena samooplodnih linija kukuruza
Institut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun

e-adresammarija@mrizp.rs
Projekat:
Integralni sistemi gajenja ratarskih useva: očuvanje biodiverziteta i plodnosti zemljišta (MPNTR - 31037)

Ključne reči: vigor; hladni test; supstrat; kukuruz
Sažetak
Vigor semena je veoma važan parametar kvaliteta, jer ukazuje na sposobnost semena da klija u suboptimalnim uslovima (niska temperatura, visoka vlažnost zemljišta itd.). Hladni test je važan metod za utvrđivanje vigora semena kukuruza. Iako je dobar pokazatelj nicanja u polju, i koristi se širom sveta, hladni test nije standardizovan zbog razlika u proceduri (temperatura, vrsta i vlažnost supstrata). Cilj ovog rada bio je ispitivanje vigora semena samooplodnih linija kukuruza primenom dva različita supstrata (zemlja i pesak) u hladnom testu. Za ispitivanje je odabrano 15 samooplodnih linija kukuruza stvorenih u Institutu za kukuruz 'Zemun Polje'. Primenjeni su izrazito stresni uslovi ispitivanja u hladnom testu (10 dana na 7,5°C, a zatim 7 dana na 20/30°C). Statističkom obradom podataka utvrđeno je da su se samooplodne linije značajno razlikovale po vigoru semena tj. tolerantnosti na niske temperature u periodu klijanja i početnog porasta. Sa druge strane nije utvrđena značajna razlika između dva primenjena supstrata u hladnom testu. Prosečna klijavost 15 samooplodnih linija u hladnom testu sa peskom iznosila je 82,2%, a u hladnom testu sa zemljom 80,1%. Koeficijent varijacije je bio niži u hladnom testu sa peskom (6,05%), nego u hladnom testu sa zemljom (6,74%), što se objašnjava variranjem u kvalitetu zemlje i prisustvu zemljišnih patogena. Obe ispitivane procedure su postigle visoku korelaciju sa nicanjem u polju. Rezultati ovih istraživanja ukazuju na mogućnost korišćenja peska kao supstrata u hladnom testu, čime bi se ispitivanje vigora semena kukuruza znatno olakšalo, a ujedno bi se stekli uslovi za standardizaciju hladnog testa.
Reference
*** (2015) International rules for seed testing. Basserdorf, CH: International Seed Testing Association ISTA, edition 2015
Association of Official Seed Analysts AOSA (2002) Seed vigor testing handbook: Contribution 32 to the handbook of seed testing. NE, USA, 105
Đukanović, L. (1999) Promene osobina hibridnog semena kukuruza pri različitim načinima čuvanja. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Magistarski rad
Hampton, J.G., Tekrony, D.M. (1995) Handbook of vigour test methods. Zurich, Switzerland: International Seed Testing Association, 3rd Edition
Loeffler, N., Meier, J.L., Burris, J.S. (1985) Comparison of two cold test procedures for use in maize drying studies. Seed Sci. and Technol, 653-658; 13
Matthews, S., Noli, E., Demir, I., Khajeh-Hosseini, M., Wagner, M.-H. (2012) Evaluation of seed quality: from physiology to international standardization. Seed Science Research, 22(S1): S69-S73
Milivojević, M.S. (2005) Primena vigor testova u ocenjivanju kvaliteta semena kukuruza (Zea mays L.). Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, magistarska teza
Nijënstein, J.H., Kruse, M. (2000) The potential for standardisation in cold testing of maize (Zea mays L.). Seed Sci. and Technol, 28: 837-851
Nijënstein, J.H. (1995) Soil cold test: European perspective. u: van de Venter H.A. [ur.] Seed Vigour Testing Seminar, ISTA, Zurich, Switzerland, 34-52
Noli, E., Casarini, G., Urso, G., Conti, S. (2008) Suitability of three vigour test procedures to predict field performance of early sown maize seed. Seed Sci. and Technol, 36: 168-176
Opra, B. (2002) Uticaj porekla i uslova ispitivanja na klijanje hibridnog semena kukuruza. Zemun, Beograd: Poljoprivredni fakultet, Magistarski rad
Radić, V. (2003) Uticaj nepovoljnih činilaca na klijavost pojedinih genotipova kukuruza (Zea mays L). Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Magistarska teza
Tabaković, M., Sabovljević, R., Crevar, M., Mišović, M., Jovanović, S., Ćurčić, N., Pavlov, M. (2013) Influence of grain moisture content during harvest on the maize seed germination. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 17, br. 2, str. 73-75
Tekrony, D.M., Woltz, J. (1997) Standardization of the cold test for corn seed. u: Wilkinson D. [ur.] The 52nd Ann. Corn and Sorghum Ind. Res. Conf. 1997, Amer. Seed Trade Assoc. (ASTA), Washington, Proceedings of, 206-227
Vujaković, M., Marjanović-Jeromela, A., Jovičić, D. (2015) Viability of oil rape seed (Brassica napus L.). Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 19, br. 4, str. 171-174
Woltz, J.M., TeKrony, D.M. (2001) Accelerated ageing test for corn seed. Seed Technology, 23: 21-34
Woltz, J.M., Tekrony, D.M., Egli, D.B., Vincelli, P. (1998) Corn cold test germination as influenced by soil moisture, temperature and pathogens. Seed Technology, 56-70; 20
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/JPEA1702115M
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2017.