Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 24, br. 1, str. 1-5
Statistička ocena nekih četiri parametarskih modela sorpcionih izotermi
aFaculty of Technical Sciences, Bitola, North Macedonia
bFaculty for Safety Engineering, North Macedonia
cUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
dCenter of Energy Efficiency Bobi Turs, Bitola, North Macedonia

e-adresavangelce.mitrevski@uklo.edu.mk
Ključne reči: izoterme sorpcije; četiri parametarski modeli; statistička ocena
Sažetak
Skladištenje vlažnog materijala može biti stabilno, ako je materijal u ravnoteži sa okolnim vazduhom. Ravnotoža zavisi od termodinamičkog stanja materijala i okolnog vazduha. Da bi se ovo poznavalo obavljaju se ispitivanja sorpcionih svojstava, odnosno istražuju se sorpcione krive za različite materijale. Slično razmatranje odnosi se na aktivnost vode. Za aproksimaciju sorpcionih podataka poljoprivrednih i prehranbenih materijala u naučnoj literaturi dostupni su brojni matematički modeli. Zavisno od broja parametara, modeli mogu biti jedno, dvo, tro, četvoro ili više parametarskih. U ovom radu je prikazana statistička ocena trideset i dva četiri parametarska modela koji su korišćeni za aproksimaciju ravnotežne vlažnosti dunje. Analizirani modeli su preuzeti iz referentne naučne literature, a nekih su izvorno generisani. U cilju određivanja, koji model najbolje aproksimira ekeperimentalne rezultate izoterme sorpcije dunje, urađeni su brojni numerički eksperimenti. Za svaki model i set podataka proračunata je vrednost koeficijenta determinacije i onda su modeli rangirani. Kako dopunski statistički kriterijum koriščena je grafička evaluacija ostataka regresione analize. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da modeli Popovski&Mitrevski sa referentnim brojem M25 i M30 i model McLarenN&Rowen, reefrentni broj M03, imaju najbolje statističke osobine, a za koje vrednosti koeficijenata determinacije iznose R2 = 0.99157. Korišćne su metode minimuma greške sume kvadrata da bi se stitistički procenilo slaganje računskih sa eksperimentalnim podacima ravnotežne vlanosti dunje.
Reference
Basu, S., Shivhare, U.S., Mujumdar, A.S. (2006) Models for Sorption Isotherms for Foods: A Review. Drying Technology, 24(8): 917-930
Boquet, R., Chirife, J., Iglesias, H.A. (1978) Equations for fitting water sorption isotherms of foods: Evaluation of various two-parameter models. International Journal of Food Science and Technology, II, 13 (4): 319-327
Castillo, M.D., Martı'nez, E.J., González, H.H.L., Pacin, A.M., Resnik, S.L. (2003) Study of mathematical models applied to sorption isotherms of Argentinean black bean varieties. Journal of Food Engineering, 60(4): 343-348
Enderby, J.A. (1955) Water absorption by polymers. Transactions of the Faraday Society, 51(1): 106-116
Kaymak-Ertekin, F., Gedik, A. (2004) Sorption isotherms and isosteric heat of sorption for grapes, apricots, apples and potatoes. LWT - Food Science and Technology, 37(4): 429-438
Kollmann, F. (1962) Eine gleichung der sorptionsisotherme. Science of Nature, 49 (9), pp. 206-207
Mclaren, A.D., Rowen, J.W. (1951) Sorption of water vapor by proteins and polymers: A review. Journal of Polymer Science, 7(23): 289-324
Mitrevski, V., Mijakovski, V., Geramitcioski, T., Lutovska, M. (2012) Comparison between the transcendental and cyclometric sorption isotherm models. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 16, br. 1, str. 1-5
Mitrevski, V., Lutovska, M., Mijakovski, V., Pavkov, I., Babic, M., Radojcin, M. (2015) Adsorption isotherms of pear at several temperatures. Thermal Science, 19(3): 1119-1129
Mitrevski, V., Mitrevska, C., Geramitcioski, T., Popovski, K., Babić, M. (2019) Statistical evaluation of two-parameter sorption isotherm models. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 23, br. 1, str. 1-5
Mitrevski, V., Lutovska, M., Pavkov, I., Mijakovski, V., Popovski, F. (2015) The Power Series as Water Sorption Isotherm Models. Journal of Food Process Engineering, 39(2): 178-185
Mitrevski, V., Mitrevska, C., Mijakovski, V., Pavkov, I.S., Geramitcioski, T. (2017) Mathematical Modelling of the Sorption Isotherms of Quince. Thermal Science, vol. 21, br. 5, str. 1965-1973
Peleg, M. (1993) Assessment of a semi-empirical four parameter general model for sigmoid moisture sorption isotherms. Journal of Food Process Engineering, 16(1): 21-37
Popovski, D., Mitrevski, V. (2004) Temperature influence on desorption isotherms. u: The 14th International Drying Symposium (IDS 2004), Sao Paulo, 22-25 August, Proceedings of, Vol. A, 254-257
Popovski, D., Mitrevski, V. (2004) Some new four parameter models for moisture sorption isotherms. Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry, 3(3): 698-701
Popovski, D., Mitrevski, V. (2004) A method for extension of the water sorption isotherm models. Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry, 3, 6, 799-803
Popovski, D., Mitrevski, V. (2005) Method of free parameter for extension of the water sorption isotherm models. u: The International conference of Slovak society of chemical engineering (32nd), Tatranske Matliare, Slovakia, Proceedings of, pp. 1-5
Popovski, D., Mitrevski, V. (2005) A method for generating water sorption isotherm models. Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry, 4, 3, 945-948
Popovski, D., Mitrevski, V. (2005) A generator of water desorption isotherm models. u: The Polish drying symposium (11th), Poznan, Poland, Proceedings of, pp. 1-4
Popovski, D., Mitrevski, V. (2006) Two methods for generating new water sorption isotherm models. Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry, 5(3): 1407-1410
Ruiz-López, I.I., Herman-Lara, E. (2009) Statistical Indices for the Selection of Food Sorption Isotherm Models. Drying Technology, 27(6): 726-738
Stat-Soft, Inc (2011) Statistica (Data Analysis Software System). USA, v.10.0
van den Berg, C. (1984) Description of water activity of foods for engineering purposes by means of the GAB model of sorption. u: Mckenna B.M. [ur.] Engineering and food, London: Elsevier Applied Science Publisher, Vol. 1, 311-321
Vega-Galvez, A., Lemus-Mondaca, R., Fito, P., Andres, A. (2007) Moisture sorption isotherms and isosteric heat of red bell pepper (var. Lamuyo). Journal of Food Science, 13(4), pp. 309-316
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/jpea24-25458
objavljen u SCIndeksu: 16.05.2020.

Povezani članci

J Proc Ener Agri (2018)
Bazni pristup verifikaciji i validaciji modela izoterme sorpcije
Lutovska Monika, i dr.

J Proc Ener Agri (2019)
Statistička ocena dvoparametarskih modela sorpcionih izotermi
Mitrevski Vangelce, i dr.

J Proc Ener Agri (2012)
Poređenje transcedentalnih i ciklometrijskih modela izotermi sorpcije
Mitrevski Vangelce, i dr.

prikaži sve [12]