Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:20

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 91, br. 1, str. 20-35
Unakrsno ispitivanje svedoka u krivičnom postupku
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Sažetak
Rad se bavi analizom unakrsnog ispitivanja svedoka u krivičnom postupku, koji institut je Ustavom iz 2006. nagovešten, a Zakonikom o krivičnom postupku iz 2011. godine definitivno uveden u naš pravni sistem. Reč je o pravu jedne strane u postupku da ispituje svedoke koje je predložila suprotna strana. Kako je ova faza ispitivanja svedoka karakteristična za adverzijalni model krivičnog postupka, u radu se izlažu osnove dobijanja iskaza svedoka u adverzijalnom, ali i mešovitom tipu krivičnog postupka, nakon čega se izlažu karakteristike krivičnog postupka u našoj zemlji prema važećem Zakoniku o krivičnom postupku. Radi celovitog sagledavanja problema, u radu je obrađen institut svedoka u krivičnom postupku, kao i samo unakrsno ispitivanje svedoka kroz najvažnije međunarodne i unutrašnje izvore prava. Na kraju rada objašnjavaju se ciljevi i tipovi unakrsnog ispitivanja svedoka i daju se praktični saveti ispitivačima u vezi sa veštinom unakrsnog ispitivanja svedoka.
Reference
*** (2011-2014) Zakonik o krivičnom postupku RS. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** Criminal defense. https://criminaldefense.homestead.com/ Cross.html
*** Meaning of adversarial in English. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/adversarial
*** (2008-2015) Pravilnik o naknadi troškova u sudskim postucima. Službeni glasnik RS, br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11. - dr. zakon, 78/11. - dr. zakon, 101/11, 101/13, 40/15. - dr. zakon i 106/15
Brkić, S. (2014) Krivično procesno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost
Brkić, S. (2008) Ustav Srbije iz 2006. godine i nagoveštaj novih akuzatorskih elemenata u krivičnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 1-2, str. 559-568
Bugarski, T. (2013) Ispitivanje svedoka. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 4, str. 131-143
Carić, M. (2006) Pojam načela pravičnog postupka pred kaznenim sudom. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. 2. str. 55-73
Delibašić, V. (2014) Unakrsno ispitivanje - pravila i izazovi. Nauka, bezbednost, policija, br. 1, str. 69-84
Ilić, G., Majić, M., Beljanski, S., Trešnjev, A. (2012) Komentar zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Kaurinović, D. (2019) Direktno i unakrsno ispitivanje. http:// pravosudje.ba/vstv/faces/pdfservlet;jsessionid=2f368bacfd04a4d8ec32f0a4a6164 ea1631994b2636ef01a07076a53c2e1e6b3.e34TbxyRbNiRb40LchiNbxyRa34Oe 0?p_id_doc= 20104
Lazin, Đ. (2008) Pravo optuženog da ispituje svedoke - međunarodni standardi i zakonsko regulisanje. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, vol. 121, br. 1-2, str. 39-58
Lochary, R. (2013) Trial advocacy in criminal proceedings. Belgrade: American Bar Association Rule of Law Initiative, http://www.partners-serbia.org/en/wp-content/uploads/2013/04/Trial-Advocacy-in-Criminal-Proceedings-Manual-for-Attorneys. pdf
Mrčela, M. (2012) Svjedoci u kaznenom postupku - ispitivanje svjedoka kao dokazna radnja. Zagreb: Narodne novine
Savet Evrope (1950) Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)
Škulić, M., Ilić, G. (2012) Novi Zakonik o krivičnom postupku Srbije - reforma u stilu jedan korak napred - dva koraka nazad. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Škulić, M. (2013) Dominantne karakteristike osnovnih velikih krivičnoprocesnih sistema i njihov uticaj na reformu srpskog krivičnog postupka. Crimen, vol. 4, br. 2, str. 176-234
Ujedinjene Nacije -.Generalna Skupština (1966) Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (The International Covenant on Civil and Political Rights)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/gakv91-23647
objavljen u SCIndeksu: 26.02.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka