Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2016, br. 3, str. 129-143
Sporazum o priznanju krivičnog dela
Viši sud, Beograd

e-adresastankovic.bojana09@gmail.com
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu: 'Identitetski preobražaj Srbije' u oblasti 'Reforma krivičnog zakonodavstva Srbije'

Sažetak
Nagodba odnosno Sporazum o priznanju krivičnog dela sa okrivljenim, kao novi institut krivičnog postupka u našem pravu, predstavlja jednu vrstu pojednostavljene procesne forme, koja je opšteprihvaćena u savremenim krivičnopravnim sistemima. Iako se prvi put uvodi još 2006. godine u Zakonik o krivičnom postupku koji nije stupio na pravnu snagu, primena ovog instituta u krivičnim postupcima Republike Srbije omogućena je tek donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku septembra 2009. godine, a nakon toga u nešto izmenjenom obliku i usvajanjem sada važećeg Zakonika o krivičnom postupku iz 2012. godine. Dosadašnja praksa zaključivanja sporazuma o priznanju krivičnog dela sa okrivljenim i sve veći broj donetih presuda na osnovu ovog sporazuma u krivičnim postupcima otvorile su mnoge dileme i sporna pitanja u njegovoj primeni. U ovom radu autor je dao kritički prikaz važećih zakonskih odredaba uz analizu i uporednopravnu analizu osnovnih karakteristika sporazuma i presuda na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela, sa posebnim osvrtom na nedostatke važećeg zakonskog uređenja.
Reference
*** (2010) Naputak o postupanju tijekom sporazumjevanja s osumnjičenikom/okrivljenikom o uvjetima priznavanja krivnje i sankcije broj O-2/09 od 17.02.2010. Zagreb: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, 3
*** Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2. Po1. 212/12
*** (2014) Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupka. Sl. Glasnik RS, 55
*** (2011-2014) Zakonik o krivičnom postupku. Sl. Glasnik RS, 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014
Bajović, V. (2008) Sporazum o priznanju krivice. Magistarska teza odbranjena na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 107-117
Buouloc, B., Stefani, G., Levasseuer, G. (2014) Procédure penale. Pariz: Dalloz, 863-865
Grubač, M., Vasiljević, T. (2013) Komentar zakonika o krivičnom postupku. Projuris, 578
Ilić, G., i dr. (2012) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik, 669; 29
Krapac, D. (2008) Presuda na zahtjev stranaka u stadiju istrage u hrvatskom kaznenom postupku. Rijeka: Decenium Moztanicence
Ločari, R. (2013) Veštine zastupanja u krivičnom postupku. u: Priručnik za advocate: Projekat “Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim postupcima”, Beograd, 10
Nikolić, D. (2009) Sporazum o priznanju krivice i njegov doprinos efikasnosti postupanja u krivičnim stvarima - pojednostavljene forme postupanja u krivičnim stvarima i alternativne sankcije. Beograd, 114
Nikolić, D. (2010) Sporazum o priznanju krivice kao forma ubrzanja krivičnog postupka. Niš: Reforma krivičnog pravosuđa
Pradel, J. (2005) Le plaider coupable, confrontation des droits américain, italien et français. Revue internationale de droit comparé, 57(2): 473-491
Prison Legal News (2015) Dramatic increase in percentage of criminal cases being plea bargained. https://www.prisonlegalnews.org/news/2013/jan/15/dramatic-increase-in-percentage-of-criminal-cases-being-plea-bargained, 01.03.2015
Pürner, S. (2011) Zakon o krivičnom postupku Savezne Republike Njemačke. Sarajevo, (prevod dela: Strafprozessordnung -StPO, prevodilac: Avdić E.), 22
Swenson, T. (1995) The German 'plea bargaing' debate. Pace International Law Review, 373/373-429
Škulić, M. (2014) Krivično procesno pravo. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, 83-86
Škulić, M., Ilić, G. (2012) Novi zakonik o krivičnom postupku Srbije - kako je propala reforma, šta da se radi?. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 91
Škulić, M. (2009) Sporazum o priznanju krivice - krivičnopravna i procesna zaštita ličnosti. Pravni život, 10, 287
Škulić, M. (2013) Dominantne karakteristike osnovnih velikih krivičnoprocesnih sistema i njihov uticaj na reformu srpskog krivičnog postupka. Crimen, vol. 4, br. 2, str. 176-234
Thaman, S.T. (2007) Plea-Bargaining, Negotiating Confessions and Consensual Resolution of Criminal Cases. Electronic journal of comparative law, vol 11. 3, 1
Tomašević, G. (2011) Kazneno procesno pravo. Split: Opći dio: Temeljni pojmovi
Trešnjev, A. (2013) Dileme u primeni sporazuma o priznanju krivičnog dela. Bilten Vrhovnog kasacionog suda, Beograd, 245; 2/13
Turanjanin, V. (2011) Sporazum o priznanju krivice u pravu evropskih zemalja - primjer Italije. Strani pravni život, br. 2, str. 147-166
Turner, I.J. Judicial participation in plea negotitations: A comparative view. 222. cit. po: V. Bajović, 122
U.S. Department of Justice-Bureau of Justice Assistance Plea and charge bargaining research summary. https://www.bja.gov/Publications/PleaBargainingResearchSummary.pdf, 01.03.2015
Vučinić, V., Trešnjev, A. (2013) Priručnik za primenu Zakonika o krivičnom postupku. Beograd, 300
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.05.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka