Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:[5]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 13, br. 42, str. 27-56
(Ne)odgovornost novinara u izveštavanju o osetljivim društvenim grupama u štampanim medijima
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Srbija

e-adresakrismalesevic@gmail.com
Sažetak
Narušavanje profesionalnih standarda kada je reč odgovornosti novinara najčešći je primer kršenja Kodeksa novinara u Srbiji, što potvrđuju i žalbeni postupci pred Savetom za štampu. Etički standardi izveštavanja štampanih medija u Srbiji najupitniji su kada je reč o osetljivim društvenim grupama, u koje se, prema Strategiji prevencije i zaštite od diskriminacije Vlade Republike srbije, svrstavaju žene, deca, LGBT osobe, osobe sa invaliditetom, starije osobe, nacionalne manjine, izbeglice i pripadnici verskih zajednica. Uprkos neprestanom unapređivanju i dopunama Kodeksa novinara Srbije, istraživanja koja se bave poštovanjem etičkih i profesionalnih vrednosti izveštavanja štampanih medija još uvek su u povoju i uglavnom su se bavila zaštitom privatnosti. Osnovna ideja ovog rada je da sprovede analiza sadržaja sa akcentom na odricanje odgovornosti novinara u autorskim tekstovima u pet dnevnih listova u Srbiji: Politika, Večernje novosti, Blic, Informer i Kurir, u petodnevnom periodu u junu 2017. godine. Analizom narušavanja ove odredbe kodeksa bavićemo se u posebno definisanim segmentima: diskriminacija, govor mržnje i podsticanje nasilja; kršenje pretpostavke nevinosti; korišćenje neprimerenog i uznemirujućeg sadržaja; zaštita prava i dostojanstva ugroženih društvenih grupa. Dnevni list Politika opravdao je status ozbiljne dnevno-političke štampe u kojoj su novinari najodgovornije izveštavali, posebno o deci i ženama žrtvama krivičnih dela, kao najzastupljenijim osetljivim društvenim grupama. Analiza je pokazala da se razlika između polutabloidne i tabloidne štampe ogleda u korišćenju uznemirujućeg sadržaja, dok je narušavanje privatnosti karakterisika i polutabloidne i tabloidne štampe.
Reference
*** (2005-2013) Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije. Službeni glasnik RS, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US i 72/12
Antonijević, D. (2005) Mapiranje mizoginije u Srbiji. Beograd: Asocijacija za žensku inicijativu, Statistički godišnjak Srbije, 2006
Arsić, Z. (2012) Odluka o sazivanju skupštine akcionarskog društva prema Zakonu o privrednim društvima iz 2011. god. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 2, str. 61-72
Avramović, Z., Vujačić, M. (2010) Odnos kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja školskih udžbenika. Teme, vol. 34, br. 2, str. 447-461
Baćanović, V. (2008) Uvodnik ‒ kandidatkinje ‒ monitoring prisustva žena kandidatkinja u medijima tokom predizbornih kampanja za lokalne i pokrajinske izbore u 2008. u: Valić Nedeljković D. [ur.] Kandidatkinje ‒ monitoring prisustva žena kandidatkinja u medijima tokom predizbornih kampanja za lokalne i pokrajinske izbore u, Novi Sad: Novosadska novinarska škola, (pp. 13-24)
Bajčeta, S., Milošević, I. (2015) Etički i profesionalni aspekti izveštavanja na nacionalnim televizijama. u: Veljanovski R. [ur.] Indikatori profesionalnog/neprofesionalnog ponašanja novinara i medija, Beograd: Fakultet političkih nauka, pp. 57-70
Barović, V. (2015) Medijsko izveštavanje o polavama u tabloidima u Srbiji 2014. godine kao indikator neprofesionalnog novinarskog rada. u: Veljanovski R. [ur.] Indikatori profesionalnog/neprofesionalnog ponašanja novinara i medija, Beograd: Fakultet političkih nauka, pp. 95-107
Begović, B. (2015) Upotreba rodno osetljivog jezika i prikaz žena u štampanim medijima u Srbiji. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 10, br. 35, str. 59-80
Berelson, B. (1952) Content analysis in communication research. Glencoe: Free Press
Bešić, M. (2011) Metodologija političkih nauka. Podgorica: Fakultet političkih nauka
Božović, D. (2017) Novinarska etika i sekundarna viktimizacija u štampanim medijima u Srbiji. CM: Communication and Media, vol. 12, br. 40, str. 37-66
Cvetković, D. (2010) Vest je muškog roda - etički aspekti rodne ravnopravnosti u informativnom programu nacionalnih televizija u Srbiji. Kultura, br. 127, str. 156-175
Dej, L.A. (2004) Etika u medijima primeri i kontraverze. Beograd: Medija centar
Ecker, U.K., Lewandowsky, S., Chang, E.P., Pillai, R. (2014) The effects of subtle misinformation in news headlines. Journal of Experimental Psychology: Applied, 20(4); 323-335
Gruhonjić, D. (2015) Regionalizacija kao političko-medijska farsa. u: Đurić Bosnić A., Đurić M. [ur.] Socio-kulturni aspekti regionalizacije Srbije (u kontekstu evrointegracija) - zbornik tekstova, Novi Sad: CINK, pp. 149-158
Gruhonjić, D. (2017) (Ne)poštovanje Kodeksa novinara Srbije u kampanji za predsedničke izbore u 2017. godini. CM: Communication and Media, vol. 12, br. 40, str. 145-164
Hallin, D.C., Mancini, P. (2004) Comparing media systems: Three models od media and politics. Cambridge University Press
Hardt, H. (1996) The End of Journalism Media and Newswork in the United States. Javnost - The Public, 3(3): 21-41
Jevtić, M. (2015) Novinarska etika u izveštavanju o osetljivim temama - (zlo) upotreba fotografije tokom migrantske krize 2015. u: Veljanovski R. [ur.] Indikatori profesionalnog/neprofesionalnog ponašanja novinara i medija, Beograd: Fakultet političkih nauka, pp. 179-192
Kelner, D. (2004) Medijska kultura. Beograd: Clio
Kljajić, V. (2012) Intervju-u štampi, on-line magazinima i na Internetu. Beograd: Čigoja štampa
Knežević, S., Car, V. (2011) Žene u televizijskim vijestima-analiza središnjih informativnih emisija HTV-a, RTL-a i Nove TV. Medijske studije, 2(3-4); 76-92
Korni, D. (1999) Etika informisanja. Beograd: Clio
Kovačić, P.M. (2001) Kriza novinarstva kao kriza etike: tko je novinarski subjekt?. Medijska istraživanja, 7(1-2); 25-44
Krstić, A., Milojević, A. (2015) Etički i profesionalni aspekti izveštavanja dnevne štampe u Srbiji. u: Veljanovski R. [ur.] Indikatori profesionalnog/neprofesionalnog ponašanja novinara i medija, Beograd: Fakultet političkih nauka, pp. 11-37
Lauk, E. (2009) Reflections on changing patterns of journalism in the new EU countries. Journalism Studies, 10(1); 69-84
Makluan, M. (1971) Poznavanje opštila - čovekovih produžetaka. Beograd: Prosveta
Martinoli, A. (2015) Društvene mreže i UGG kao izvori profesionalnog novinarskog izveštavanja. u: Veljanovski R. [ur.] Indikatori profesionalnog/neprofesionalnog ponašanja novinara i medija, Beograd: Fakultet političkih nauka, pp. 193-206
Matić, J. (2015) Tri nivoa odbrane novinarskog profesionalizma. u: Veljanovski R. [ur.] Indikatori profesionalnog/neprofesionalnog ponašanja novinara i medija, Beograd: Fakultet političkih nauka, pp. 73-84
Milanović, J. (2010) Međunarodni novinarski kodeksi i dečija prava. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 5, br. 15, str. 87-105
Milić, V. (1996) Sociološki metod. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavnka sredstva
Milivojević, S., Radojković, M., Raković, M., Milojević, A., Ugrinić, A., Matović, M. (2011) Profesija na raskršću - novinarstvo na pragu informacionog društva. Beograd: Fakultet političkih nauka-Centar za medije i medijska istraživanja
Milojević, A., Krstić, A. (2016) Demokratizacija medija u Srbiji - etika novinarske profesije posmatrana kroz analizu naslova u dnevnoj štampi. u: Vujačić I., Vranić B. [ur.] Urušavanje ili slom demokratije?, Beograd: Fakultet političkih nauka - Udruženje za političke nauke Srbije, pp. 277-297
Momčilović, V. (2012) Analiza medijskog diskursa - prikaz žene u nedeljnicima Novi magazin, Vreme i NIN u toku predizborne kampanje 2012. godine u Republici Srbiji. Posećeno 15. 6. 2017. URL: http://www.academia.edu/5419440/Analiza_medijskog_diskursa__prikaz_%C5%BEene_u_nedeljnicima_Novi_Magazin_Vreme_i_NIN_u_toku_predizborne_kampa-nje_2012._godine_u_Republici_Sr
Nikolić, M. (2010) Etika medija - između lične, profesionalne i društvene odgovornosti. Kultura, br. 127, str. 35-50
Ninković, S.D. (2015) Etika foto-izveštavanja - stare dileme i novi izazovi. u: Veljanovski R. [ur.] Indikatori profesionalnog/neprofesionalnog ponašanja novinara i medija, Beograd: Fakultet političkih nauka, pp. 163-178
Prajs, S. (2011) Izučavanje medija. Beograd: Clio
Prelić, M. (2001) Zapadna kultura i mizoginija. Kultura, 105/106: 301-305
Rosengren, K.E. (1981) Advances in Scandinavia content analysis: An introduction. u: Rosengren K.E. [ur.] Advances in Content Analysis, Beverly Hills, CA: Sage, pp. 9-19
Rupar, V., Seizova, S. (2017) Ethics and professional orientation of Serbian journalists. CM: Communication and Media, vol. 12, br. 40, str. 5-36
Rаdojković, M. (2004) Kodeksi profesionаlne etike u novinаrstvu. u: Vacić Z. [ur.] Etika javne reči u medijima i politici, Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije, str. 51-70
Savet za štampu (2015) Kodeks novinara Srbije - upustva i smernice. Beograd
Simeunović, N. (2009) Tretman Roma u štampanim medijima u Srbiji. CM: Časopis za upravljanje komuniciranjem, 4(10); 71-92
Society of Professional Journalists (2014) Code of ethics. Indianapolis
Torlak, N. (2011) Medijska slika žene u Srbiji. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 6, br. 19, str. 39-52
Ugrinić, A., Atlagić, S. (2015) Etički i profesionalni aspekti izveštavanja na radiju u Srbiji. u: Veljanovski R. [ur.] Indikatori profesionalnog/neprofesionalnog ponašanja novinara i medija, Beograd: Fakultet političkih nauka, pp. 39-56
Valić, N.D. (2015) (Ne)zainteresovanost programa na manjinskim i većinskom jeziku za izbore za člaove Nacionalnih saveta nacionalnih manjina. u: Veljanovski R. [ur.] Indikatori profesionalnog/neprofesionalnog ponašanja novinara i medija, Beograd: Fakultet političkih nauka, pp. 147-162
Valić-Nedeljković, D., ur. (2011) Medijski diskurs o siromoaštvu i socijalnoj isključenosti. Novi Sad: Filozofski fakultet
Višnjić, J. (2012) 'Killing me softly' - izveštavanje štampanih medija o ženama žrtvama nasilja. Genero, br. 16, str. 141-156
Vodinelić, V.V. (2012) Novinarski kodeksi i pravo medija u Srbiji - nedovoljno samodefinisanje. Pravni zapisi, vol. 3, br. 1, str. 73-89
Vujović, M., Prelević-Stojanović, I. (2014) Etičnost novinske fotografije. Facta universitatis - series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, vol. 13, br. 3, str. 123-135
Weber, R.P. (1990) Basic Content Analysis. Beverly Hills, California: Sage
Žaket, D. (2007) Novinarska etika. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/comman13-14559
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka