Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 34, br. 10-12, str. 28-41
Položaj maloletnih prestupnika u međunarodnoj pravnoj perspektivi
MUP Republike Srbije

e-adresasmokisu@gmail.com
Ključne reči: maloletnici; univerzalni pravni instrumenti; diverzione mere; krivične sankcije; sud
Sažetak
Maloletnici predstavljaju posebnu starosnu kategoriju delinkvenata. Njihov pravni položaj je najvećim delom uslovljen specifičnostima njihovog psiho-fizičkog razvoja. Zato ne treba da čudi rešenost međunarodne zajednice da celovito uredi položaj maloletnika u relevantnim međunarodnim i evropskim pravnim instrumentima. Pojedini autori su skloniji iznošenju tvrdnji da maloletnici predstavljaju 'preterano' regulisanu oblast u međunarodnoj pravnoj regulativi. Pod time se podrazumeva (pre)veliki broj pravnih instrumenata univerzalnog i regionalnog važenja. Iako neosporivo brojni, veliki broj pravnih instrumenata doprinosi unifikaciji maloletničkog statusa u većini zemalja u svetu. One su opšte i posebne međunarodne i regionalne pravne instrumente, kroz sistem neposredne ili posredne implementacije, unele u svoj sistem maloletničkog krivičnog i porodičnog zakonodavstva. Opšti pristup materiji koja obuhvata pravni položaj maloletnika zahteva razmatranje većeg broja važećih međunarodnih instrumenata. Ovaj poduhvat podrazumeva izdvajanje većeg broja poznatih i priznatih instrumenata i njihovu adekvatnu klasifikaciju. U tom smislu se autor opredelio za one instrumente kojima se ostvaruju najjači efekti na području krivičnopravnog uređenja položaja maloletnika. Radi njihovog lakšeg prikaza korišćen je specifičan metodološki pristup koji polazi od relevantnih univerzalnih pravnih instrumenata.
Reference
*** (1990) Konvencija UN o pravima deteta. Službeni list SFRJ-Međunarodni ugovori, br. 15
Avdić, S. (2017) Kazna kao kriminalnopolitička mera u suzbijanju maloletničke delinkvencije. Niš: Pravni fakultet
Banić, M. (2016) Žalbeni mehanizmi u ustanovama za izvršenje zavodskih vaspitnih mera i kazne maloletničkog zatvora. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, (35) 1, str. 137-148
Banović, B., Joksić, I. (2011) Diverzioni koncept reagovanja na kriminalitet maloletnika u Srbiji - zakonodavstvo i praksa. Teme, vol. 35, br. 2, str. 345-364
Dimitrijević, S.D. (2014) Porodica kao agens socijalizacije u tranzicionom društvu - sociološki aspekt. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 44-1, str. 237-247
Joksić, I. (2011) Kažnjavanje maloletnika u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 2, str. 134-148
Joksić, I. (2013) Maloletnički zatvor u uporednom zakonodavstvu (Kanada - Nemačka - Francuska). Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 85, br. 11, str. 563-575
Knuttson, K.E. (1997) Children: Noble causes or worthy citizens. Aldershot: Arena
Konstantinović-Vilić, S., Kostić, M. (2011) Penologija. Niš: Sven
Kovačević, M. (2013) Međunarodni standardi u oblasti krivičnih sankcija i mera za maloletnike. Beograd: Pravni fakultet
Kovačević, M. (2015) Diverzioni koncept postupanja prema maloletnim učiniocima krivičnih dela - opšta razmatranja i osvrt na Srbiju. Pravni zapisi, vol. 6, br. 1, str. 110-125
Krivokapić, V. (2002) Prevencija kriminaliteta. Beograd: Policijska Akademija
Milivojević, L. (2011) Deca i kultura u Srbiji. Kultura, br. 130, str. 183-198
Mrvić-Petrović, N., Đorđević, Đ. (1998) Moć i nemoć kazne. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Nikolić, Z., Joksić, I. (2011) Maloletnička delinkvencija socijalnopsihološki i krivičnopravni aspekti. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Ristanović-Nikolić, V., Vučković, N. (2015) Stavovi građana i stručnjaka o alternativnim sankcijama i restorativnoj pravdi. Beograd: Fondacija Centar za demokratiju
Stojanović, Z. (2011) Preventivna funkcija krivičnog prava. Crimen, vol. 2, br. 1, str. 3-25
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz
DOI: 10.5937/Ptp1712028S
objavljen u SCIndeksu: 05.04.2018.