Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 58, br. 1, str. 129-145
Maloletnički zatvor u penitencijarnoj praksi
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresaijoksic@hotmail.rs
Ključne reči: maloletnički zatvor; vaspitni tretman; klasifikacija osuđenika; pogodnosti; disciplinsko kažnjavanje
Sažetak
Rad predstavlja sintezu autorovih napora da problematiku kažnjavanja maloletnika obradi sa normativnog i praktičnog aspekta. Na oba nivoa je neophodno utvrditi aktuelno stanje u zakonodavnoj sferi i penitencijarnim ustanovama. Tome je doprinelo donošenje Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, sa kojim maloletnička materija izlazi izvan okvira opšteg krivičnog zakonodavstva. Na području maloletničkog zatvora značajno je ukazati na odredbe Zakona o maloletnicima koje regulišu njegovo izvršenje. Pored toga, neophodno je ukazati na mogućnost primene relevantnih odredbi Zakona o izvršenju krivičnih sankcija koje imaju dopunjujući karakter. Nakon višegodišnjeg iskustva u primeni novog Zakona o maloletnicima (stupio na snagu 1. januara 2006) važno je ukazati u kojoj meri su njegove izvršne odredbe pronašle svoje mesto u praktičnoj primeni. U tom delu će biti predstavljena iskustva do kojih je autor došao kroz višegodišnje bavljenje maloletničkom materijom, sa posebnim osvrtom na područje izvršenja maloletničkog zatvora. Svoja zapažanja i zaključke autor će iznositi vodeći računa o potrebi zaštite identiteta maloletnih osuđenika.
Reference
Babić, M., Marković, I. (2013) Krivično pravo - opšti dio. Banja Luka: Pravni fakultet
Batrićević, A. (2015) Vansudske mere i vansudske sankcije u maloletničkom krivičnom pravu Kanade. Strani pravni život, br. 2, str. 169-187
Ćirić, J. (2008) Nevolje sa uporednim pravom. Strani pravni život, br. 1, str. 7-31
Dimovski, D., Kostić, M. (2015) Penološki pristup prevelikom broju osuđenih lica u penitencijarnom sistemu Republike Srbije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 20, br. 2, str. 166-178
Ignjatović, Đ.M. (1998) Kriminologija. Beograd: Nomos
Ilić, G.P. (2006) Standardi lišenja slobode u svetlu Evropske konvencije o ljudskim pravima. Bezbednost, Beograd, vol. 48, br. 4, str. 529-538
Joksić, I. (2011) Kažnjavanje maloletnika u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 2, str. 134-148
Joksić, I. (2013) Maloletnički zatvor u uporednom zakonodavstvu (Kanada - Nemačka - Francuska). Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 85, br. 11, str. 563-575
Jovašević, D. (2011) Primena kazne maloletničkog zatvora - stanje i mogućnosti. Teme, vol. 35, br. 2, str. 421-439
Kovačević, M. (2015) Diversion measures against juvenile offenders: General considerations and a view to Serbia. Pravni zapisi, vol. 6, br. 1, str. 110-125
Miladinović-Stefanović, D. (2015) Juvenile prison: Remarks on the specific characteristics of regular sentencing. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 69, str. 113-131
Nikolić, Z. (2005) Penološka andragogija - sa metodikom prevaspitavanja. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Nikolić, Z., Joksić, I. (2011) Maloletnička delinkvencija - socijalnopsihološki i krivičnopravni aspekti. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Perić, O. (2007) Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Beograd: Službeni glasnik
Savić, M., Knežić, B. (2007) Nasilje među vršnjacima u školi. Nauka, bezbednost, policija, vol. 12, br. 3, str. 33-46
Soković, S., Bejatović, S. (2009) Maloletničko krivično pravo. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne i društvene nauke
Vuković, S. (2011) Savremeni pristupi i problemi u socijalnoj prevenciji kriminala. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 3, str. 95-111
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1601129J
objavljen u SCIndeksu: 09.02.2017.

Povezani članci