Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 72, br. 1, str. 71-88
Odnos civilnog i vojnog zdravstvenog osiguranja - uslov efikasnije zdravstvene zaštite
Republički fond za zdravstveno osiguranje, Filijala za zapadnobački okrug, Sombor

e-adresadamir.markovic@rfzo.rs
Sažetak
U ovom radu analiziran je odnos Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kroz aspekt efikasnijeg korišćenja sredstava zdravstvenog osiguranja. Analizirajući pomenuti odnos suštinski se razmatra sistem zdravstvene zaštite u Republici Srbiji i sistem zdravstvenog osiguranja. Uvažavajući specifičnosti socijalne zaštite vojnih osiguranika, nastoje se iznaći pravci delovanja i unapređenja odnosa sa civilnim sistemom zdravstvene zaštite. Samo proaktivan odnos vojnog i civilnog zdravstvenog sistema i sistema zdravstvenog osiguranja uslov je za bolju zdravstvenu zaštitu osiguranika oba fonda, ali i za efikasnije korišćenje sredstava zdravstvenog osiguranja.
Reference
*** (1994-1999) Zakon o Vojsci Jugoslavije. Službeni list SR, br. 43/94, 28/96, 44/99 i 74/99
*** (1994) Uredba o načinu ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika i članova njihovih porodica. Službeni vojni list, broj 14
*** (2011-2013) Uredba o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika. Službeni glasnik RS, br. 102 od 31. decembra 2011, 37 od 22. aprila 2012, 107 od 9. novembra 2012, 119 od 30. decembra 2013
*** (2007-2015) Zakon o Vojsci Srbije. Službeni glasnik RS, br. 116/2007, 88/2009, 101/2010 i dr. zakon, 10/2015 i 88/2015 -odluka US
*** (2005-2016) Zakon o zdravstvenom osiguranju. Službeni glasnik RS, br. 107/2005, 109/2005 -ispravka, 30/2010 -dr. zakon, 57/2011, 110/2012 -US, 119/2012,99/2014, 123/2014, 126/2014 -US, 106/2015., 10/2016. -dr. zakon
*** (2009-2016) Zakon o budžetskom sistemu. Službeni glasnik RS, br. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 ,63/2013 ispr., 142/2014, 68/2015. -dr. zakon, 103/2015 i 99/2016
Damnjanović, R., Vladisavljević, V., Arapović, T. (2018) Modeli finansiranja zdravstvenog osiguranja. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 1, str. 85-93
Ernest & Young doo (2016) Studija 'Mogući pravci povećanja efikasnosti zdravstvenog sistema u Republici Srbiji'. Beograd
Kosanović, R., Anđelski, H. (2016) Finansiranje sistema zdravstvene zaštite u Republici Srbiji (2009-2015). Zdravstvena zaštita, vol. 45, br. 1, str. 42-68
Kostić, R., Knežević, M., Lepojević, M. (2018) Struktura rashoda za finansiranje odbrane Republike Srbije. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 1, str. 171-182
Marković, D.I. (2018) Proaktivan odnos obaveznog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji - faktor veće efikasnosti celokupnog sistema zdravstvenog osiguranja. Vojno delo, vol. 70, br. 2, str. 374-393
Republički fond za zdravstveno osiguranje (2017) Izveštaj o finansijskom poslovanju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu. Beograd
Sovilj, R. (2018) Uporednopravna analiza i izazovi regulisanja i finansiranja zdravstvenog osiguranja. Strani pravni život, br. 3, str. 143-161
Špicar, B. Monografija socijalnog osiguranja SFRJ. Savez zajednica zdravstvenog osiguranja i zdravstva Jugoslavije, knjiga prva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/vojdelo2001071M
primljen: 27.05.2020.
prihvaćen: 16.08.2020.
objavljen u SCIndeksu: 09.10.2020.