Akcije

Istraživanja u pedagogiji
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 10, br. 1, str. 76-92
Konceptualizacija srpskoga jezika u multinacionalnoj studentskoj zajednici
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače ,,Mihailo Palov", Vršac

e-adresaivanacurcin@yahoo.com, eldena.stanic@gmail.com
Ključne reči: nastavna praksa; pojmovne metafore; primenjena kognitivna lingvistika; srpski jezik kao maternji i kao nematernji jezik; studenti
Sažetak
Cilj ovoga rada jeste da se primenom teorijsko-metodološkog aparata kognitivne lingvistike otkrije kako studenti kojima je maternji jezik srpski/rumunski/romski doživljavaju većinski, jezik sredine - srpski jezik. S jedne strane, razmatrani su stavovi studenata čiji je maternji jezik srpski, i, uporedo s tim, stavovi studenata kojima je srpski nematernji jezik. Kada je za to bilo razloga, dat je i osvrt na razliku u konceptima između studenata prvog i drugog nivoa studija. Pažnja je posebno posvećena osvetljavanju vladajućih koncepata kada je reč o negovanju srpskoga jezika, ortografije, kao i unapređivanju visokoškolske nastave ovoga predmeta. Primarna hipoteza od kojih smo u analizi nakon određivanja ciljeva rada pošli jeste da otkrivanje i detaljnije proučavanje vladajućih koncepata studenata o srpskom jeziku identifikuje polja u kojima treba unaprediti nastavu ovoga jezika. Rezultati istraživanja sprovedenog školske 2019/2020. godine sa studentima Visoke škole strukovnih studija za vaspitače ,,Mihailo Palov" u Vršcu - jedinstvene u Evropi po tome što se u njoj nastava realizuje na tri jezika: srpskom, rumunskom i romskom - pokazali su da se srpski jezik iz perspektive studenata doživljava kao kompleksan pojam; da aktivnostima eksplicitno usmerenim na usavršavanje/negovanje ovoga jezika studenti posvećuju isto koliko i učenju stranoga jezika - dnevno najduže jedan školski čas, a da bi unapredili poznavanje srpskog jezika najčešće koriste internet i druge elektronske izvore. Pri tome, studenti kojima je maternji jezik srpski jezik ističu važnost negovanja kulture govora i upotrebe lepih reči, dok studenti kojima je srpski nematernji jezik izdvajaju problem (mnoštva) pravopisnih grešaka u pismenom izražavanju. Kada je reč o mogućnostima unapređivanja nastave srpskoga jezika u multikulturalnom okruženju kakva je sredina u kojoj je vršeno istraživanje, studenti smatraju da je presudna uloga kvantiteta, odnosno da nastavi srpskog jezika treba posvetiti više časova predavanja, vežbi, ali i seminara, kao i dopunskog rada. Dobijeni rezultati potvrdili su polaznu hipotezu i dali neophodne smernice za unapređivanja nastave srpskoga (kao maternjeg i kao nematernjeg) jezika.
Reference
*** Informator za studente - knjiga predmeta. Preuzeto sa: https://uskolavrsac.edu.rs/info/wpcontent/uploads/2014/11/Knjiga-predmeta-VDPU-za-19-20.pdf (3. 4. 2020)
Antović, M. (2007) Teorija optimalnosti i teorija metafore u svetlu muzičke i jezičke kompetencije. Univerzitet u Nišu-Filozofski fakultet, Doktorska disertacija. Preuzeto sa: http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/4003/Disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y (10. 8. 2019). (štampano ćirilicom)
Brborić, V. (2011) Pravopis i škola. Beograd: Čigoja štampa, (štampano ćirilicom)
Brendt, E. (2008) Intersections and diverging paths: Conceptual patterns on learning in English and Japanese. u: Metaphors for Learning: Cross-cultural Perspectives, 73-102
Bugarski, R. (2003) Uvod u opštu lingvistiku. Beograd: Čigoja
Caballero, R. (2006) Journey metaphors in foreign language teaching-learning: Ways of travelling/learning in multimedia environments. Mélanges CRAPEL, 28: 201-211
Cook-Sather, A. (2003) Movements of Mind: The Matrix, Metaphors, and Re-imagining Education. Teachers College Record, 105(6): 946-977
Dragana, V. (2009) Metafore o nastavi, nastavnicima i učenju maternjeg jezika. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 38/3, 103-117. (štampano ćirilicom)
Dragićević, R. (2006) Srpski jezik i kultura izražavanja za peti razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, štampano ćirilicom
Đorđev, I., Kelemen-Milojević, Lj. (2017) Konceptualizacija dramskog metoda i njene implikacije u vaspitno-obrazovnoj praksi. Metodička praksa, 13/2, 275-284
Đorđev, I., Raić, S. (2018) Konceptualizacija komunikacije u multinacionalnoj studentskoj zajednici. u: Nedimović T., Đorđev I. [ur.] Komunikacija u multikulturalnoj sredini i vaspitno-obrazovnom radu, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače 'Mihailo Palov', 55-69. (štampano ćirilicom)
Đorđev, I. (2014) Possible applications of conceptual metaphors (cognitive approach) to improve orthography teaching. Istraživanja u pedagogiji / Research in Pedagogy, vol. 4, br. 1, str. 130-143
Đorđev, I. (2019) Literacy in the 21st century: From the perception of pupils of secondary schools. Istraživanja u pedagogiji / Research in pedagogy, vol. 9, br. 2, str. 127-142
Farjami, H. (2012) EFL Students Images and Metaphors of Grammar Learning. Iranian Journal of Applied Linguistics (IJAL), 15(1): 19-41
Gojkov, G. (2009) Didaktika i metakognicija. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača 'Mihailo Palov'
Gojkov, G.S. (1995) Kognitivni stil u didaktici. Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Kesen, A. (2010) Turkish EFL Learners' metaphors with Respect to English Language Coursebooks. Novitas-ROYAL, 4(1)
Klikovac, D. (2004) Metafore u mišljenju i jeziku. Beograd: Čigoja štampa
Klikovac, D. (2018) Srpski jezik u svetlu kognitivne lingvistike. Beograd: Čigoja štampa, (štampano ćirilicom)
Kovač-Rac, E.J., Halupka-Rešetar, S.J. (2017) Stavovi prema srpskom jeziku među učenicima vojvođanskih srednjih škola na mađarskom nastavnom jeziku. Nasleđe, Kragujevac, vol. 14, br. 38, str. 141-161
Krajišnik, V., Strižak, N. (2018) Srpski kao strani i srpski kao nematernji jezik - sličnosti i razlike. u: Bajić Lj., Ginić J., Stanković-Šošo N. [ur.] Aktuelni teorijsko-metodološki problemi proučavanja i nastave slovenskih jezika, književnosti i kultura - zbornik radova, Beograd: Filološki fakultet, 181-193.; https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch12 (3. 4. 2020). (štampano ćirilicom)
Lakoff, G., Espenson, J., Goldberg, A., Schwartz, A. (1989-1991) Master Metaphor List. Berkeley: University of California, Second Draft Copy, http://araw.mede.uic.edu/~alansz/metaphor/METAPHORLIST.pdf
Lakoff, G., Johnson, M. (1980/2003) Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press
Lakoff, G. (1993) The contemporary theory of metaphor. u: Ortony Andrew [ur.] Metaphor and thought, Cambridge: Cambridge University Press (CUP), 2nd ed., 202-251
Martinez, M.A., Sauleda, N., Huber, G.L. (2001) Metaphors as blueprints of thinking about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 17(8): 965-977
Nagamine, T. (2012) A metaphor analysis of preservice EFL teachers' beliefs regarding professional identity. Asian EFL Journal, 14(2): 141-171
Nikolić, M., Nikolić, M. (2006) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, (štampano ćirilicom)
Paunović, T. (2009) Sociolingvistički pogled u susedovo dvorište - stavovi prema jezičkim varijetetima. Radovi Filozofskog fakulteta, Pale, 11/1, 77-99
Pešikan, M., Jerković, J., Pižurica, M. (2010) Pravopis srpskoga jezika - pravila i njihovi osnovi - rečnik uz pravopis. Novi Sad: Matica srpska, (izmenjeno i dopunjeno ekavsko izdanje), štampano ćirilicom
Radić-Bojanić, B.B. (2012) Usvajanje metaforičkih izraza iz domena vremenskih prilika. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 42-1, str. 265-277
Veljković-Stanković, D. (2008) Kognitivni pristup evalutivnim tvorenicama i njegova primena u nastavi srpskog jezika. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 37/1, 497-510. (štampano ćirilicom)
Veljković-Stanković, D. (2018) Kako mislimo reči - prilozi proučavanju kognitivnih aspekata srpske leksike. Beograd: Jasen
Veljković-Stanković, D. (2013) Mogućnosti primene kognitivnog pristupa u nastavi srpskoga jezika (na primeru obrade gramatičke kategorije glagolskog vida). Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 42/3, 85-113. (štampano ćirilicom)
Veljković-Stanković, D. (2018) Čovek u velikom krugu postojanja - kognitivni pristup u radu lingvističke sekcije. u: Bajić Lj., Ginić J., Šošo N. [ur.] Zbornik Komisije za nastavu slovenskih jezika i književnosti, 259-274. (štampano ćirilicom)
Veljković-Stanković, D., Đorđev, I. (2018) Mogućnosti primene kognitivnog pristupa u nastavi pravopisa. u: Gudurić S., Radić-Bojanić B. [ur.] Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa ,,Jezici i kulture u vremenu i prostoru 7', Novi Sad: Filozofski fakultet, 41-53. (štampano ćirilicom)
Veljković-Stanković, D.D., Đorđev, I. (2018) Pismenost novog doba iz perspektive budućih vaspitača i nastavnika. Primenjena lingvistika, br. 19, str. 7-22
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/IstrPed2001076Q
objavljen u SCIndeksu: 07.07.2020.

Povezani članci

Inovacije u nastavi (2021)
Učenje engleskog jezika iz perspektive studenata - budućih vaspitača
Palinkašević Radmila D.

Inovacije u nastavi (2018)
Razvijenost i razumevanje metafore kod dece predškolskog uzrasta
Lazarević Emilija N., i dr.

Istraživanja u pedagogiji (2020)
Perceptions of teachers about the curriculum: A metaphor analysis
Baş Gökhan, i dr.

prikaži sve [30]