Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 7, br. 14, str. 28-42
Finansijsko izveštavanje i modaliteti oporezivanja preduzetnika u Republici Srbiji
Elektroprivreda Srbije Beograd, Srbija

e-adresagogicn89@gmail.com
Ključne reči: finansijski izveštaj; prosto i dvojno knjigovodstvo; paušalno oporezivanje
Sažetak
Osnovna dva goruća problema poreskih organa jeste oporezivanje preduzetnika i vođenje poslovnih knjiga preduzetnika. Prema Zakonu o porezu Republike Srbije na dohodak građana preduzetnici mogu a ne moraju voditi poslovne knjige prostog i dvojnog knjigovodstva. U sistemu prostog knjigovodstva vođenje evidencije propisane su poslovne knjige prihoda i rashoda, poslovne knjige osnovnih sredstava, poslovne knjige sitnog inventara. U grupu vođenja poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva spadaju bilans stanja, bilans uspeha itd. Oporezivanje preduzetnika prema sistemu prostog knjigovodstva vrši se na stvarni prihod. Kod paušalnog oporezivanja vlasnik ne mora da vodi poslovne knjige, ali je obavezan da prihode koje ostvaruje vodi preko poslovnog računa kod banke. Preduzetnik ne mora da vodi poslovne knjige, već samo knjigu prometa, ne sastavlja poreski bilans, ne sastavlja godišnji finansijski izveštaj, a porez na prihode od samostalne delatnosti plaća po rešenju poreskog organa koji ovaj donosi na početku godine. Cilj mog istraživanja predstavlja moje nastojanje da se ukažem na problem koji imaju naši preduzetnici u prikazivanju i uvid u stvarno ostvaren poslovni rezultat u jednom poslovnom ciklusu.
Reference
*** (2017) Zakon o porezu na dohodak građana. Službeni glasnik, preuzeto sa internet sajta: https://uzmiračun.rs/propisi/Zakonoporezugrađana.Pdf
Burić, M., Pavlović, M. (2018) Utvrđivanje osnovice poreza na neto prihod i osnovice socijalnih doprinosa preduzetnika na Obrascu PB2 za 2017 godinu. Privredni savetnik - Časopis za računovodstvo i poslovne finansije, 3 i 4 strana 217
Gavrilović, D., Podlig, B.D., Vulović, M., Čosić, J., Ružić, N., Popović, D. (2017) Preduzetnici u Republici Srbiji 2016 godini. Republika Srbija: Republički zavod za statistiku, Radni dokument, preuzet sa internet sajta
IASC Foundation (2011) International Accounting Standard I Presentation of financial Statement, with amendment issued up 31 December 2010. London, PAR 10
Malinić, D. (2011) Etička dimenzija kvaliteta finansijskog izveštavanja. Ekonomika preduzeća, vol. 59, br. 5-6, str. 243-261
Nikodijević, M. (2013) Obaveza sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja. Ekonomski izazovi, vol. 2, br. 4, str. 112-123
Petrović, Ž., Stanišić, N., Vićentijević, K. (2015) Kontni okvir- priručnik za pripremu kontnog okvira, klase od. Beograd: Informaciono poslovni centar, strana 456-. 0-9
Rajlović, M. Paušalno oporezivanje ili vođenje poslovne knjige preduzetnika. u: Priručnik za računovodstvo i finansije, Računovodstvena Praksa br.18 str. 70-83
Savić, M., Šofranac, Š., Bungin, D. (2006) Preduzetnik, priručnik o poslovanju i vođenju poslovnih knjiga preduzetniku. Savez računovođa i revizora Srbije
Stevanović, N. (2011) Finansijsko-izveštajna odgovornost u kontekstu EU, međunarodnog i novog domaćeg regulatornog okvira. Ekonomika preduzeća, vol. 59, br. 5-6, str. 227-242
Stickney, C., Brown, P., Wahlen, J. (2007) Financial reporting, financial statement analysis and valuation: A strategic perspective. Thomson Mason
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekoizazov1814028G
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2019.