Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 7, str. 404-418
Korporativna pripadnost zaposlenih - formula uspeha organizacije
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, Srbija
Ključne reči: korporativna pripadnost; timski koncept; transfer znanja; balansirana komunikacija; korporativna kultura; uspeh organizacija
Sažetak
U ovom radu se analizira ulogu i važnost korporativne pripadnosti zaposlenih u poslovanju i ostvarivanju uspeha organizacije. Korporativnu pripadnost čine sledeći faktori: timski rad, transfer znanja, balansirana komunikacija i korporativna kultura. Pored navedenih faktora koji opredeljuju korporativnu pripadnost moglo bi se u ovom domenu analizirati još elemenata. Među njima su i: motivacija zaposlenih, upravljanje karijerom i liderstvo. Razmatrali smo pomenute faktore koje podržava detaljan pregled literature i rezultati ove analize ukazuju na nesumnjiv značaj korporativne pripadnosti zaposlenih i uticaj na bolju ukupnu performansu. Sve zajedno doprinosi izgradnji komparativnih prednosti organizacije.
Reference
Adžić, S. (2012) Visoko obrazovanje za konkurentnost i inovativnost -slučaj Srbije. u: XVIII Skup Trendovi razvoja: 'Internacionalizacija univerziteta,' Kopaonik, 27. 02. -01. 03. 2012, Paper No. A1.2-6, str. 115-119, www.trend.uns.ac.rs
Bessant, J., Tidd, J. (2011) Innovation and entrepreneurship. Chichester: John Wiley and Sons
Brzaković, M., Straživuk, D. (2015) Informacije i znanje kao ključni resursi za potrebe interaktivnog učenja. Primus Global, sveska 2, broj 1
Byars, L., Rue, L. (1994) Human resource and personnel management. Homewood: IRWIN
Cekić, Z. (2004) Menadžment informacionih tehnologija u građevinarstvu. Beograd: Fakultet za graditeljski menadžment
Chen, X.D., Huang, D.S. (2007) Corporate governance and accounting conservatism: An empirical study based onlisting corporation. Securities Market Herald, 3, 10-17
Chiocchio, F., Forgues, D., Paradis, D., Iordanova, I. (2011) Teamwork in integrated design projects: Understanding the effects of trust, conflict, and collaboration on performance. Project Management Journal, 42(6), 78-91
Cooke, R.A., Szumal, J.L. (1993) Measuring normative beliefs and shared behavioral expectations in organizations: The reliability and validity of the organizational culture inventory. Psychological Reports, 72(3_suppl), 1299-1330
Cvijanović, D., Mirčetić, V., Vukotić, S. (2018) Situaciono liderstvo - primena odgovarajućeg stila u zavisnosti od razvojnog nivoa sledbenika. u: 8. međunarodnog simpozijuma o upravljanju prirodnim resursima ISNRM, Zaječar, maj, 2018, Zbornik radova, 59-65
Ćatović, A., Elfić, E. (2015) Pretpostavke efikasnog komuniciranja u organizacijama. Ekonomski izazovi, vol. 4, br. 7, str. 102-110
Dessler, G. (2007) Osnovi menadžmenta ljudskih resursa. Beograd: Data Status
Dragnić, A., Lazić, J.M., Cvijanović, J.M. (2003) Međusobni uticaj organizacione strukture i korporativne kulture. Industrija, vol. 31, br. 3-4, str. 69-88
Evans, J.R., Lindsay, W.M. (2002) The management and control quality. Ohio, USA: South-Western
Fapohunda, T.M. (2013) Towards effective team building in the workplace. International Journal of Education and Research, 1(4), 1-12
Gupta, A.K., Singhal, A. (1993) Managing human resources for innovation and creativity. Research-Technology Management, 36(3), 41-48
Handy, C. (1995) Gods of management: The changing work of organizations. New York: Oxford University Press
Janićijević, N. (1996) Organizaciona kultura. Novi Sad: Ulix
Janićijević, N. (2011) Uticaj organizacione kulture na performanse preduzeća. Ekonomske ideje i praksa, broj 2, oktobar, pp. 42-53
Jovović, D., Jašić, B., Maslovara, J. (2011) Nova uloga globalnog lidera u organizacionim promenama. u: Međunarodni naučni skup ES-NBE, Ekonomska nauka u funkciji kreiranja novog poslovnog ambijenta, Zbornik radova, str. 864-874
Kerzner, H. (1995) Project management. New York: Van Nostrand Reinhold
McGrath, J.E., Argote, L. (2001) Group processes in organizational contexts. u: Blackwell Handbook of Social Psychology: Group Processes, Oxford: Blackwell Publishers Ltd, 603-627
Menadžer Delfin (1999) Znanje u 'mreži'. Mesečni bilten praktičnih i primenjivih saveta iz menadžmenta, broj 44, (avgust)
Menadžer Delfin (2000) Direktor za znanje. Mesečni bilten praktičnih i primenjivih saveta iz menadžmenta, broj 58, (oktobar)
Mihailović, D., Ristić, S. (2007) Menadžment - ljudska strana. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, drugo izdanje
Milivojević, T., Vukotić, S. (2010) Multidimenzionalni pojam poverenja u kontekstu krize i razvoja. u: Kriza i razvoj, Institut društvenih nauka, Naučni skup, Centar za ekonomska istraživanja, 03. 06. 2010, Beograd, Zbornik radova, str. 533-541
Neill, M.S. (2008) Changes management communication: Barriers, strategies & change management messaging. Public Relations Journal, Vol. 12, Issue 1, (Avgust), pp. 1-26
Paunović, M., Radonjić, A. (2018) Značaj komunikacije u savremenom poslovanju. Megabiznis, 2/1, str. 73-87
Petrović, P., Živković, D. (2017) Permanentno učenje zaposlenih u hotelu i njihova zajednička vizija organizacije. HiT menadžment - manadžment u hotelijerstvu i turizmu, God. 5(1), str. 85-93
Projović, I., Kolev, D. (2017) Corporate communications in the development of business. EMC Review, God. VII, broj 1, str. 71-92
Salai, L. (2011) Razvoj međunarodne karijere. Škola biznisa, Broj 4, str. 145-159
Schein, E.H. (1985) Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass, 1st ed
Stevanović, Z., Lojić, R. (2011) Upravljanje radnom efektivnošću zaposlenih. Vojno delo, vol. 63, br. 3, str. 380-396
Torrington, D., Hall, L., Taylor, S. (2004) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Data status, peto izdanje
Vukotić, S., Milivojević, T., Zakić, N. (2013) Theory, Practice and Characteristics of Management in Serbia. International Journal of Advances in Management and Economics, 2(2), 63-75
Vukotić, S., Zakić, N., Ćurčić, N. (2017) Menadžment znanja i upravljanje inovacijama kao izvor poslovnog uspeha i konkurentske prednosti preduzeća. u: Četvrti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, Politehnika 2017, 08. decembar, Beograd, str. 436-442
Welch, M., Jackson, P.R. (2007) Rethinking internal communication: A stakeholder approach. Corporate Communications: An International Journal, 12(2), 177-198
Youndt, M.A., Snell, S.A., Dean, J.J.W., Lepak, D.P. (1996) Human resource management, manufacturing strategy, and firm performance. Academy of Management Journal, 39(4), 836-866
Zakić, N., Vukotić, S., Milivojević, T. (2013) Efektivna komunikacija u toku diskontinuelne organizacione promene. u: II Međunarodni naučni skup: Moć komunikacije 2013, Tema: Multimedie i komunikacije, 30-31. maj, Beograd, Conference proceedings, CD Rom, str. 401-412
Zakić, N., Stamatović, M., Jovanović, A. (2008) Analiza uticaja faktora na inovacije proizvoda i poslovnih procesa. Ekonomika, vol. 54, br. 3-4, str. 116-131
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1907404V
objavljen u SCIndeksu: 16.01.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka