Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:31
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 10, br. 20, str. 55-69
Finansijski izveštaji preduzeća Jaffa
Elektroprivreda Srbije, Beograd

e-adresagogicn89@gmail.com
Ključne reči: bilans stanja; bilans uspeha; novčani tok; promena na kapitalu; izveštaj o ostalom rezultatu
Sažetak
Prema zakonu o računovodstvu Republike Srbije, sva privredna društva su u obavezi da sastavljaju redovne finansijske izveštaje. U redovne finansijske izveštaje ubrajamo: bilans imovine i obaveza, izveštaj o rezultatu, izveštaj o promeni na kapitalu, izveštaj o ostalom rezultatu, novčanom toku. Finansijski izveštaji pružaju neophodne informacije o imovini, obavezama, kapitalu, prihodima, rashodima, gotovini, eksternim i internim korisnicima. Cilj istraživanja je da prikažemo značaj i važnost sastavljanja kvalitetnih finansijskih izveštaja. Predmet istraživanja je finansijski izveštaji preduzeća Jaffa. Preduzeće Jaffa Crvenka je uzet kao primer kako domaća preduzeća mogu da sastave jasne, tačne i blagovremene finansijske izveštaje. Rezultat istraživanja je pokazao da nije dovoljno sastavljati samo tradicionalne finansijske izveštaje, već je potrebno pružati i dodatne informacije iz nefinansijskih izveštaja, a sve sa ciljem zadovoljenja informacionih potreba različitih stejkholdera.
Reference
*** Okvir za prikazivanje finansijskih izveštaja. Preuzeo sa sajta: http://bazapropisa.net/sr/15-mrs/mrs/
*** (2020) Zakon o računovodsvu. Preuzeo sa sajta: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_racunovodstvu-2020.html
*** Međunarodni Računovodsveni Standard - Mrs 1. Prezentacija finansijskih izveštaja, preuzeto sa sajta: http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2010_10/t10_0366.htm
*** Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinim finansijskim izveštajima mikor i drugih pravnih lica. preuzeo sa sajta: https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-nacinu-priznavanja-vrednovanjaprezentacije-obelodanjivanja-pozicija-pojedinacnim.html
Horvat, S. (2021) Analiza finansijskih izveštaja na primeru RSM Croatia d.o.o. Koprivica. Varaždin: Sveučilište Sever - Sveučilišni Centar Varaždin, Diplomski rad
Ivkov, D. (2014) Oblikovanje finansijskih izveštaja u funkciji analize performansi poslovanja trgovinskog preduzeća. Subotica: Univerzitet u Novom Sadu - Ekonomski fakultet Subotica, Doktorska disertacija
Kaparavlović, N. (2011) Uticaj kreativnog računovodstva na kvalitet finansijskog izveštavanja. Ekonomski horizonti, vol. 13, br. 1, str. 155-168
Kneževič, G., Stančić, N., Mizdarević, V. (2017) Analiza finansijskih izveštaja. Beograd: Univerzitet Singidunum
Krstić, J., Jezdimirović, M., Đukić, T. (2008) Finansijsko računovodstvo. Niš: Univerzitet u Nišu - Ekonomski Fakultet Niš
Malinić, D. (2009) Savremeni izazovi integralnog istraživanja kvaliteta finansijskog izveštaja. Ekonomika preduzeća, 57(3-4): 138-155
Malinić, S., Savić, B. (2011) Transformacija korporativnog izveštavanja - od finansijskog ka poslovnom izveštavanju. Ekonomski horizonti, vol. 13, br. 1, str. 105-124
Ranković, J. (1992) Teorija bilansa. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Rodić, J., Vukelić, G., Andrić, M., Lakićević, M., Vuković, B. (2011) Analiza finansijskih izveštaja. Podgorica: Ekonomski fakultet
Romić, L. (2015) Teorija i politika bilansa. Subotica: Univerzitet u Novom Sadu - Ekonomski fakultet Subotica
Savić, B. (2013) Koncept integrisanog finansijskog izveštavanja -instrument podmirenja informacionih potreba ključnih stejkholdera. Kragujevac: Univerziteta u Kragujevcu - Ekonomski Fakultet, Doktorska disertacija
Stefanović, R. (1999) Savremeno finansijsko izveštavanje - suština, okruženje i okvir. Ekonomski horizonti, 1(1-2): 39-52
Stevanović, N., Malinić, D., Milićevič, V. (2011) Upravljačko računovodstvo. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Ševkušić, L. (2018) Analiza bilansa stanja u funkciji strategijskog odlučivanja. Ekonomski izazovi, vol. 7, br. 13, str. 41-49
Škarić-Jovanović, K. (2013) Izveštaj o poslovanju preduzeća, bilansi preduzeća i banaka. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Ekonomski fakultet
Wild, K., Subramanyam, K., Haisey, R. (2005) Financial Stratement Analysis. Mcgraw Irwing, 71-71
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov2120055G
primljen: 11.05.2021.
prihvaćen: 30.12.2021.
objavljen u SCIndeksu: 04.03.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka