Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 7, br. 3, str. 1-28
Karakteristike religijske vlasti u socijalnoj misli Fejza Kašanija
Centar za religijske nauke 'Kom', Grupa za religijsku civilizaciju, Beograd

e-adresam.halilovic@centarkom.rs
Ključne reči: Fejz Kašani; socijalna misao; filozofija; jurisprudencija; božja apsolutna vlast; verska vlast; božja ontološka vlast; vlast klerika; dinastijska vlast
Sažetak
Slavni muslimanski mislilac Fejz Kašani (XVII vek) aktivno učešće svakog pojedinca u nekom obliku socijalnog života smatra neophodnim i tvrdi da ta neophodnost proističe iz verske literature, odnosno iz islamske filozofske i juridičke misli. Fejz filozofiju koristi kako bi uobličio strukturu svoje socijalne ideje, dok se jurisprudencijom služi kada god poželi da govori o praktičnom rešenju određenih društvenih problema. U tom ruhu, on veruje da društveni život garantuje 'organizovanje materijalnog života' i 'duhovno i mentalno obrazovanje', u šta je on kao predstavnik tradicionalne islamske misli ubrajao i vaspitanje. No, ova dva aspekta biće omogućena jedino ako se uspostavi verska vlast, usklađena s božjim zakonom, odnosno religijom. Jer svako biće može svestrano da napreduje ako pred sobom ima jasan plan sačinjen na osnovu svih svojih kapaciteta i mogućnosti. A njegove kapacitete i mogućnosti u potpunosti poznaje samo biće koje ga je stvorilo. Ipak, ne treba zaboraviti da se božja vlast u čovekovom društvu predstavlja na raznim stupnjevima. U ovom radu detaljno ćemo objasniti Fejzovo mišljenje o svim tim stupnjevima, kao i o socijalnim rezultatima svakog od njih. Fejz je živeo u centralnim gradovima Irana tokom vladavine safavidske dinastije, a pošto je u dužem periodu života bio u direktnom ili indirektnom kontaktu sa vrhovnim strukturama vlasti i društvenog života, njegova socijalna misao neće nam razotkriti samo univerzalne aspekte islamskog pogleda na društvo, već će nam omogućiti i trajni pristup generalnim društvenim previranjima u periodu političke dominacije Safavida, ali i u razdoblju kada je ta dominacija krenula da iščezava.
Reference
Amini, A.ibn A. (1993) Al-Gadir. Bejrut: Muasasa al-A'lami li al-matbuat
Fejz, K.M.M. (1983) Usul al-ma'arif. Kom: Daftar-e tabligat-e eslami
Fejz, K.M.M. (1986) al-Vafi. Isfahan: Maktaba al-Imam Amir al-muminin al-ama
Fejz, K.M.M. (1988) Hakajek dar ahlak va sejr va soluk. Tehran: Elmije
Fejz, K.M.M. (2004) Mahadžat al-bajda fi tahzib al-Ihja. Kom: Daftar- e tabligat-e eslami
Fejz, K.M.M. (2011) Kalimatun maknunatun min ulumi ahl al-hikma va al-marifa. Tehran: Farahani
Fejz, K.M.M. (1992) Dah resale. Isfahan: Izdavačka delatnost Imam Ali
Fejz, K.M.M. Zija al-kalb, Minhađ an-nađat va ćand resale-je digar. (b. d.): itografsko izdanje
Fejz, K.M.M. an-Nuhba al-Fejzija fi ahkam aš-šar'ija. Kom: Biblioteka ajatolaha Marašija Nadžafija, (b.d.): ser. br. rukopisa: 61684, litografsko izdanje
Fejz, K.M.M. (1962) Resale-je Hašt-behešt. Tabriz: Saberi
Fejz, K.M.M. (1979) Ilm al-jakin. Kom: Bidar
Fejz, K.M.M. (1981) Mafatih aš-šaraji'. Kom: Hajam
Fejz, K.M.M. (1982) As-Safi. Mašhad: Našr al-Murtaza
Gafarifard, A., Navai, A. (2002) Tarih-e tahavolat-e sijasi, eđtemai, ektesadi va farhangi-je Iran dar douran-e Safavije. Tehran: Samt
Halabi, A.A. (2001) Tarih-e falsafe-je Irani - az agaz-e eslam ta emruz. Tehran: Zovar
Haleki, A. (2001) Andiše-je sijasi-je Fejz Kašani. Kom: Bustan-e ketab
Halilović, M. (2016) Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Beograd: Centar za religijske nauke Kom
Halilović, M. (2015) Božje otkrovenje ili religijsko iskustvo - analiza različitih modela razumevanja otkrovenja. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 4, br. 1, str. 79-98
Halilović, T. (2017) Savršeni čovek u islamskoj filozofiji, realnost ili iluzija. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 6, br. 2, str. 1-17
Halilović, T., Halilović, S., Halilović, M. (2015) Kratka istorija islamske filozofije. Beograd: Centar za religijske nauke Kom, drugo izdanje
Hansari, M.B. (1970) Rauzat al-džannat fi ahval al-ulama va as-sadat. Kom: Esmailijan
Hoseini, K.E. (2003) Tarih-e falasefe-je eslami. Tehran: Amir Kabir
Mula, S.Š.S.M. (1975) al-Mabda va al-ma'ad. Tehran: Anđoman-e hekmat va falsafe-je Iran
Mula, S.Š.S.M. (1984) Mafatih al-gajb. Tehran: Moula, preveo na persijski jezik Mohamad Hadžavi
Nima, A. (1988) Falasefe-je ši'e. Tehran: Enkelab-e eslami, preveo na persijski jezik Džafar Gazban
Rasul, D. (1991) Fejz va tasavof. Kejhan-e andiše, 6 (5): 163-179
Rezai, A. (2002) Tarih-e dah hezar sale-je Iran. Tehran: Ekbal, treći tom (od Gaznavida do svrgnuća Safavida), četrnaesto dopunjeno izdanje
Salahshoori, A., Khonakdar, T.M. (2014) Place of learning in prophetic thought. Kom : Journal of Religious Sciences, vol. 3, br. 1, str. 163-177
Seyyed, M.T. (2016) The Role of Religion in the Development of Communities: Comparison of Protestantism, Tokugawa and Islam. Kom : Journal of Religious Sciences, vol. 5, br. 1, str. 37-55
Zarabi, A. (1999) Tarih-e Kašan. Tehran: Amir Kabir
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1803001H
objavljen u SCIndeksu: 11.04.2019.
Creative Commons License 4.0