Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:30
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:20

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 7, br. 1, str. 87-106
Život pre rođenja u slamskoj filozofiji
Centar za religijske nauke 'Kom', Beograd

e-adresat_halilovic@centarkom.rs
Ključne reči: čovek; duša; večnost; svetovi; saznanje; prethodni život; Mula Sadra; islamska filozofija; kalam; silazni i uzlazni luk
Sažetak
Brigu o večnom životu ne produbljuje samo neizvesnost koja proističe iz razmišljanja o smrti. Pomisao da čovek pre rođenja nije postojao može na isti način da bude uznemirujuća. Veliki broj religijskih predanja i filozofskih ideja ukazuje na to da će ljudska duša nakon smrti okusiti nov oblik života. Ako je i pored ovog čvrstog uverenja razmišljanje o smrti toliko zastrašujuće, čak i mnogim ljudima koji veruju u večnost duše, pitanje je kako čovek doživljava sebe u periodu pre sopstvenog rođenja u aktuelnom životu. Čoveku su večnost njegove duše i kontinuitet osećanja sopstvenog bitka toliko dragoceni da mu strepnju od nestanka nakon smrti ne umanjuju ni nedvosmislena religijska predanja o besmrtnosti čovekove duše. Za razliku od života posle smrti, mišljenja o životu pre rođenja veoma su različita. Predstavnici islamske filozofije veruju da čovekova duša pre nastanka njegovog tela ne postoji kao pojedinačno biće. Isto ono osećanje potrebe za večnim životom koje budi u čoveku strepnju od nestanka nakon smrti, navodi ga na razmišljanje i o životu pre sopstvenog rođenja. Kuranski tekst opisuje da su svi ljudi posvedočili o božjem gospodarstvu u ontološkom stadijumu pre njihovog rođenja koje se u islamskim predanjima naziva svet zaveta. Inspirisani ovim tekstom i ostalim sličnim sadržajima u islamskim tekstovima, filozofi tvrde da čovekova duša pre rođenja ima poseban ontološki status. Duša u tom stanju ne pripada nijednom telu, ali poseduje ontološke saznajne sposobnosti koje nosi sa sobom i nakon nastanka u formi pojedinačnog zasebnog bića. U ovom radu ćemo se metodološki fokusirati na transcendentnu filozofiju grandioznog islamskog filozofa Mula Sadre Širazija zbog njegovih inovativnih rešenja kojima je unapredio filozofsku misao u islamu, posebno pogled na čovekovu dušu i njeno poreklo. Mula Sadra je bio detaljno upoznat sa doprinosima tadašnjih predstavnika naučnih disciplina i u svojim delima je obuhvatno preneo njihova mišljenja, što je dodatno obogatilo rezultate njegovog filozofskog rada.
Reference
Fahrudin, M.R. (1999) Mafatih al-gajb. Bejrut: Dar-u ihja at-turas al- -'arabi
Farabi, A.N. (1985) Al-Đam' bejne ra'jaj al-hakimejn. Bejrut: Albir Nasri Nadir
Fazl, ibn H.T. (1993) Madžma' al-bajan fi tafsir al-Kur'an. Tehran: Entešarat-e Naserhosro
Frojd, S. (1979) Psihopatologija svakodnevnog života. Novi Sad: Matica srpska
Halilović, T. (2014) Istiniti snovi - dodir svetova u islamskoj filozofiji. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 3, br. 1, str. 113-129
Halilović, T. (2016) Poreklo duše u Mula Sadrinoj filozofiji. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 5, br. 2, str. 39-54
Halilović, T. (2017) Smrt u filozofskom učenju Mula Sadre Širazija. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 6, br. 3, str. 49-66
Jazdi, M., Taki, M. (1996) Šarh-e đeld-e haštom-e Asfar-e arba'e. Kom: Moassese-je amuzeši va pažuheši-je Emam Homeini
Kašani, F., Muhsin, M. Tafsir Safi. Bejrut: Muassasa al-A'lami
Kulejni, M.ibn J. (1983) al-Kafi. Tehran: Dar al-kutub al-islamijje
Kureši, A.A. (1998) Tafsir-u Ahsan al-hadis. Tehran: Bonjad-e be'sat
Madžlisi, M.B. (1983) Bihar al-anvar. Bejrut: Dar al-ihja at-turas al'arabi
Mofid, Š., Muhamed, ibn M. (2003) Tafsir al-Kur'an al-madžid. Kom: Daftar-e tabligat-e eslami
Motahari, M. (1996) Ta'lim va tarbijat dar eslam. Kom: Sadra
Mufitć, T. (1997) Arapsko-bosanski rječnik. Sarajevo: El-Kalem
Razi, F.M. (1990) Al-Mabahis al-mašrikijja. Kom: Bidar
Razi, F.M. (1981) At-Tafsir al-kabir. Bejrut: Dar al-fikr
Sadra, Š.M., Muhamed, S. (1987) Tafsir al-Kur'an al-kerim. Kom: Bidar
Sadra, Š.M., Muhamed, S. (1984) Mafatih al-gajb. Tehran: Mosseseje tahkikat-e farhangi
Sadra, Š.M., Muhamed, S. (1989) Al-Asfar al-arba'a al'aklijja. Kom: al-Mustafavi
Sadra, Š.M., Muhamed, S. (1975) Al-Mabda va al-ma'ad. Tehran: Anđoman-e hekmat va falsafe-je Iran
Searleman, A., Douglas, H. (1994) Memory from a Broader Perspective. New York: McGraw-Hill College
Sina, I., at-Tabi`ijjat min kitab aš-Šifa Kom, A.A., al-Mar`aši Jazdanpanah, J.M. (2013) Barresi-je osul va mabani-je ta'vil-e erfani az manzar- e revajat. Hekmat-e erfani, 5: 7-24
Šejh, S.M. (1966) Ilal aš-šaraji. Kom: Ketabforuši-je Davari
Šihabudin, S. (2001) Madžmu'e-je mosannafat-e Šejh-e Ešrak. Tehran: Pažuhešgah-e olum-e ensani va motale'at-e farhangi
Širazi, M.K. (1995) Šarh-u Hikmat al-išrak. Tehran: Anđoman-e asar va mafaher-e farhangi
Širazi, N.M. (1995) Tafsir-e Nemune. Tehran: Dar al-kutub al-islamije
Tabatabai, M.H. (1969) Ši'e dar eslam. Kom: Dar at-tablig al-islami
Tabatabai, M.H. (1984) Nihaja al-hikma. Kom: Muassasa an-našr al-islami
Tabatabai, M.H. (1996) Al-Mizan fi tafsir al-Kur'an. Bejrut: Muassasa al-A'lami
Tusi, M.ibn H. (1994) Al-Amali. Kom: Muassasa al-ba'sa
Vahidi, A.ibn A. (1995) Al-Vasit fi tafsir al-Kur'an. Bejrut: Dar al-kutub al-'ilmijja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1801087H
objavljen u SCIndeksu: 10.01.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka