Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 5, br. 3, str. 37-65
Filozofija i religija, dva temelja socijalne misli društva Ihvanu safa
Grupa za religijsku civilizaciju, Centar za religijske nauke 'Kom', Beograd
Ključne reči: Ihvanu safa; socijalna filozofija; društvo; podela rada; modeli društva; geografija; politika; religija
Sažetak
Tokom X veka, kada se pojavljuju brojni predstavnici naučnog i kulturnog života muslimana, formirana je tajna filozofsko-politička grupa Ihvanu safa čiji članovi su pokušavali da se ideološki suprotstave vodećoj političkoj garnituri centralnog kalifata. Verujući da je neophodno da se muslimansko društvo kreće ka idealima koje je još u VII veku odredio verovesnik Muhamed, te da umajadski i abasidski kalifati ne zagovaraju te ideale, oni su pokušali da u svojim delima - objavljenim pod nazivom Traktati grupe Ihvanu safa - temeljno razjasne svoje filozofske, socijalne i političke stavove. Traktati predstavljaju enciklopedijski pregled gotovo svih dotad poznatih naučnih disciplina. Ima ih 51, odnosno 52 ukoliko u obzir uzmemo i poslednji traktat koji nudi skraćeni pregled svih prethodnih traktata. Predstavnici grupe Ihvanu safa u svojim traktatima pisali su o raznim naučnim disciplinama, poput filozofije, fizike, astronomije, matematike, geometrije i muzike. No, oni nisu zanemarili ni društvene nauke, te su opsežno razmatrali odnos između čoveka i društva, ulogu vlasti u zajednici, pitanje socijalne pravde, blaženstva, odnos između politike i religije, modele društvenog života i mnoge druge teme. U ovom radu pokušaćemo da se osvrnemo na osnovne karakteristike njihove socijalne misli. Važno je napomenuti da su stavovi predstavnika ove grupe znatno uticali na razvoj raznih naučnih disciplina u islamu, a način njihovog delovanja na mnoge teološke redove poput ismailita. Zapravo, u ismailitskim tvrđavama Gazarhan, Lambasar, Šahdež, Tabas i Kohestan mnogi istoričari primećuju tragove tajnih aktivnosti članova grupe Ihvanu safa.
Reference
*** Kuran
Abdul-Vahid, ibn M.A. (1987) Tasnifu Gurar al-hikam va durar al-kalim. Kom: Daftar-e tabligat
Abu, A.H.I.S. (1983) al-Išarat va at-tanbihat. Tehran, litografsko izdanje
Ahmadi, H.B. (1998) Tahkiki piramun-e đamijat-e Ihvanu safa va ara va andišeha-je išan. Din va ertebatat, 2 (2/3): 7-44
Ahmed, ibn A.M. (2000) al-Mavaiz va al-itibar fi zikr al-hutat va al-asar. Mašhad: Astan-e kods-e Razavi, korigovao i pripremio G. Wiet, preveo na persijski jezik Parviz Atabaki
Arif, T. (1957) Hakikatu Ihvanu safa. Bejrut, b.i
Corbin, H. (1994) Tarih-e falsafe-je eslami. Tehran: Kavir, preveo na persijski jezik Džavad Tabatabai
Ebrahim, A. (2014) Partovi az eslam. Kom: Bustan-e ketab
Fahuri, H., al-Džar Halil (1994) Tarih-e falsafe dar đahan-e eslami. Tehran: Elmi va farhangi, četvrto izdanje, preveo na persijski jezik Abdol-Mohamad Ajati
Fauzi, A. (2013) Islamic Mysticism and the Paradigm of Fitrah. Kom : časopis za religijske nauke, 2 (2); 23-44
Ferejduni, A. (1999) Falsafe-je sijasi-je Ihvanu safa. Olum-e sijasi, 2 (2): 160-188
Ferejduni, A. (2007) Andiše-je sijasi-je Ihvanu safa. Kom: Institut za islamske nauke i kulturu-Grupa za političke nauke i misli
Haeri, M.A. (1993) Daeratol-maaref-e šie. Bejrut: Moasese-je elmi-je matbuat
Halabi, A.A. (1981) Gozide-je Rasael-e Ihvanu safa. Tehran: Zovar
Halilović, M. (2016) Vlast u službi morala - analiza Miskevejhove socijalne misli. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 5, br. 1, str. 85-104
Halilović, M. (2016) Društvena i politička teorija Abu Rejhana Birunija. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 5, br. 2, str. 75-98
Halilović, S. (2013) Politika i etika od tradicije do moderniteta s osvrtom na Farabijevu političku filozofiju. Kom: časopis za religijske nauke, 2 (2); 81-96
Halilović, S. (2015) Nacionalizam i religija u svetlu filozofske baštine islama. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 4, br. 2, str. 91-109
Halilović, T. (2016) Poreklo duše u Mula Sadrinoj filozofiji. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 5, br. 2, str. 39-54
Halilović, T. (2013) Razvoj nauke o duši u Ibn Sininoj filozofiji. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 2, br. 1, str. 59-76
Halilović, T. (2013) Smisao života u Tabatabaijevoj filozofiji. Kom : časopis za religijske nauke, 2 (2); 97-113
Hamid, E. (1998) Bineš-e sijasi-je Ihvanu safa: Jek đonbeš-e roušan-e bejne-irani dar daman-e farhang-e eslami. Etelaat-e sijasi, 33 (2/3): 56-67
Hasan, Š. (1996) al-Đugrafija fi Rasaili Ihvanu safa. Mađma al-luga al-arabija, 7 (8): 113-128
Hašem, S. (2006) Nahdž al-fasaha. Kom: Šihabudin, preveo na persijski jezik Ebrahim Hamidijan
Homaji, D. (1989) Gazaliname, šarh-e hal va asar va afkar-e emam Mohamad Gazali. Tehran: Homa
Imadudin, I. (1973) Ujun al-ahbar va funun al-asar. Bejrut: Dar at-turas al-Fatimi
Juhana, K. (1984) Ihvanu safa ja roušanfekran-e šie-mazhab. Tehran: Falsafe, preveo na persijski jezik Mohamad Sadek Sadžadi
Kasem, G. (1977) Tarih-e tasavof dar eslam va tatavorat va tahavolat-e an. Tehran: Zovar
Kifti, Džemaludin Ali ibn Jusuf (2016) Tarih al-hukama, preveo na persijski jezik Behin Daraji. Tehran: Tehranski univerzitet, treće izdanje
Meškini, A. (2003) Tahrir al-mavaiz al-adadija. Kom: al-Hadi
Mirza, M.M. Rasailu Ihvanu safa. Tehran, b. d.), b. i
Muhamed, B.M. (1983) Bihar al-anvar. Beirut: Daru ihja at-turas al-arabi, treće izdanje
Muhamed, F.H. (1982) al-Falsafa as-sijasija inda Ihvan as-safa. Kairo: al-Haja al-misrija al-ama li al-kitab
Nasr, H.S. (1979) Nazar-e motafakeran-e eslami darbare-je tabiat. Tehran: Horezmi, četvrto izdanje
Safa, I. ar-Risala al-đamia. Bejrut: Daru maktabat al-hajat, (b. d.), priredio Arif Tamir
Sejed, M.S. (1997) Ara va nazarijat-e Ihvanu safa. Hokumat-e eslami, 1 (4): 142-165
Šamsudin, M.ibn M.Š. (1986) Nazhat al-arvah va rauzat al-afrah. Tehran: Elmi, preveo na persijski jezik Maksud Ali Tabrizi
Velajati, Akbar Ali (2016) Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Beograd: Centar za religijske nauke Kom, preveo Muamer Halilović
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1603037H
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2016.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka