Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 7, br. 2, str. 1-27
Ontološka analiza slobodne volje u duhovnoj tradiciji Islama
Centar za religijske nauke 'Kom', Beograd

e-adresat_halilovic@centarkom.rs
Ključne reči: čovek; slobodna volja; determinizam; Bog; zakoni prirode; sudbina; božja volja; božje znanje; islamska filozofija; doktrinarna gnoza
Sažetak
Iako intuitivno osećamo da imamo slobodu da biramo šta želimo da činimo a šta ne, u filozofskom obrazlaganju različitih događaja i realnosti pojavljuje se sumnja da ipak nismo zaista slobodni kao što mislimo. Božje sveznanje i Njegova apsolutna moć utvrđene su činjenice koje neki muslimani nisu uspeli da usklade s pomenutim osećanjem slobodne volje. Na drugoj krajnosti pojavili su se muslimanski mislioci koji su radi očuvanja čovekove slobode i opstanka njegove odgovornosti zagovarali ideju da su čovekova dobrovoljna dela izuzeta od božjih apsolutnih atributa. Islamski filozofi i predstavnici doktrinarne gnoze u islamu odbacuju oba prethodna stava i iznose umereno mišljenje da božji atributi ne narušavaju čovekovu slobodnu volju. Prema mišljenju islamskih filozofa, čovekovo osećanje slobodne volje jeste neposredno saznanje sopstvene istine i zbog toga ne može biti pogrešno. Da bi demonstrativno utemeljio ovo uverenje, Mula Sadra Širazi je predstavio ontološki položaj kopulativnog bitka koji označava potpuno stanje zavisnosti od samostalnog izvora bitka tj. Boga. Ljudi i sva ostala božja stvorenja su, prema Mula Sadrinom mišljenju, potpuno zavisni od božjeg bitka u tom smislu da bez bitka koji im Bog daruje oni samostalno ne poseduju čak ni svoju suštinu. Na osnovu te potpune ontološke zavisnosti, slobodna volja kao božji dar čoveku sasvim originalno može da se pripiše i čoveku. Zapravo, sloboda čovekove volje je stvarna i originalna koliko i sam čovekov bitak koji je takođe njemu darovan od Boga.
Reference
Agha, H.S. (2017) The mystical Unity of Existence: A look at the philosophical interpretations of the mystics' view regarding The Unity vs. The plurality of existence. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 6, br. 1, str. 17-32
Amininežad, A. (2008) Ašenaji ba mađmu'e-je erfan-e eslami. Kom: Moassese-je amuzeši va pažuheši Emam Homeini
Asakir, I. (1995) Tarih-u Dimišk. Bejrut: Dar al-fikr
Asir, I., Ali, I. (1974) Tarih-e kamel-e eslam. Tehran: Kotob-e Iran, preveo Abul-Kasim Halat
Aštijani, M.A. (2007) Taraif al-hikam. Tehran: Ketabforuši-je Saduk
Berenđkar, R. (1998) Ašenaji ba ferak va mazaheb-e eslam. Kom: Taha
Dašti, M. (2015) Nahdžul-belaga. Mašhad: Astan-e kods-e razavi
Dževadi, A.A. (1993) Tahrir-u Tamhid al-kava'id. Kom: Esra
Fahrudin, R. (1986) al-Arba'in fi usul ad-din, Kairo, Maktaba al-kullijjat al-azharijja. Kairo: Maktaba al-kullijjat al-azharijja
Farabi, M.ibn T. (1988) al-Nusus al-mantikijja. Kom: Manšurat Maktaba al-Mar'aši an-Nadžafi
Filipović, V. (1989) Filozofijski rječnik. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske
Halilović, M. (2017) Hadže Nasirudin Tusi i socijalna etika. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 6, br. 1, str. 71-97
Halilović, T. (2017) Savršeni čovek u islamskoj filozofiji, realnost ili iluzija. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 6, br. 2, str. 1-17
Ibn, A.M. al-Futuhat al-makijja. Bejrut: Dar Sadir, (b. d.)
Ibn, S.M. (1990) at-Tabakat al-kubra
Ibn, S.A.A.H. (1986) al-Mantik min aš-Šifa. Kom: Manšurat Maktaba al-Mar'aši an-Nadžafi
Kaemi, S.R. (2015) Barresi-je nakš-e tarafdaran-e Bani Umaje dar tarviđ- e nazarije-je đabr. Tarih-e eslam, 15 (3): 159-191
Motahari, M. (2009) Adl-e elahi. Kom: Sadra
Movahed, H. (1989) Golšan-e raz-e Šabestari. Tehran: Tahuri
Mula, S.Š.S.M. (1975) al-Mabda va al-ma'ad. Tehran: Anđoman-e hekmat va falsafe-je Iran
Mula, S.Š.S.M. (1989) al-Asfar al-arba'a al-'aklijja. Kom: al-Mustafavi
Nasr, H.S. (1998) Vodič mladom muslimanu u modernom svijetu. Sarajevo: Ljiljan
Šahrestani, A.M. (1972) al-Milal va an-nihal. Bejrut: Dar al- -ma'rifa
Šejh, S.M. (1995) at-Tavhid. Kom: Muassasa an-našr al-islami
Tabatabai, M.H. (1977) Osul-e falsafe va raveš-e realism. Kom: Markaz-e barresiha-je eslami
Tabatabai, M.H. (1993) Bidaja al-hikma. Kom: al-A'lami
Tabatabai, M.H. (1996) Tefsir al-Mizan. Bejrut: Muassasa al-A'lami
Taberi, M.ibn Đ. (1996) Tarih-e Taberi. Tehran: Asatir
Tabersi, A. (2003) al-Ihtiđađ. Kom: Osve
Taftazani, M.ibn O. (1989) Šarh al-makasid. Kom
Tusi, N. (2011) Nakd al-Muhassal. Kom: Hoda
Zabihulah, S. (1995) Tarih-e olum-e akli dar tamaddon-e eslami ta avaset-e karn-e panđom. Tehran: Danešgah-e Tehran
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1802001H
objavljen u SCIndeksu: 11.04.2019.
Creative Commons License 4.0