Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 8, br. 2, str. 19-48
Političke poslanice i praktična socijalna misao u islamu - s posebnim osvrtom na životno delo Nizamul-Mulka i Rašidudina Fazlulaha
Centar za religijske nauke "Kom", Grupa za religijsku civilizaciju, Beograd

e-adresam.halilovic@centarkom.rs
Ključne reči: političke poslanice; socijalna misao; kalifat; Nizamul-Mulk; Rašidudin Fazlulah; Seldžuci; Mongoli
Sažetak
Političke poslanice, odnosno savetnički dvorski spisi, čine veoma ozbiljan segment islamske intelektualne baštine, pogotovu kada je reč o socijalnoj misli. Takvi spisi su bili uobičajeni i pre pojave islama, u predelima gde su vladali Persijanci, a ponovo su se pojavili tek u periodu seldžučkih vladara. Prvu zvaničnu političku poslanicu u islamu napisao je slavni seldžučki vezir Persijanac Hadže Nizamul-Mulk. Njegova poslanica nosila je naziv Sijasatname, što doslovno znači "politička poslanica" - pa otuda i taj novi naziv takve prozne literature. Ove poslanice su zapravo bile knjige ili leci napisani vladarima, i obuhvatale su poruke i savete o načinu vođenja države, o društvenom životu, o socijalnoj pravdi, o odnosu između religije i društvenog života, o obrazovanju i vaspitanju, o lečenju, o ekonomiji i o mnogim drugim aspektima socijalnoga života. Pisali su ih najčešće veziri, savetnici, ministri, ali gdekada i pravnici, verski autoriteti, filozofi, pa čak i mistici. Postoje tri vrste političkih poslanica. Prvu grupu čine poslanice koje su pisali veziri, savetnici i druga izvršna lica unutar vladalačke garniture. Osnovna karakteristika ovakvih poslanica jeste njihov pogled iznutra na vlast. Drugu grupu političkih poslanica čine eseji u stilu današnjih otvorenih pisama koje su za sobom ostavljali istaknuti predstavnici religijske misli. Ovu grupu zbog normativnog karaktera njenog sadržaja treba jasno razlikovati od naučnih traktata o socijalnim naukama ili drugim društvenim temama. Treća grupa političkih poslanica više se osvrće na proteklo stanje. U toj grupi poslanica autor ne nudi jasan uvid u budućnost, ne daje konkretne preporuke niti spominje bilo kakve normativne vrednosti ka kojima bi vladari ili njihovi veziri trebalo da se kreću. On samo napominje tradiciju pređašnjih kraljeva i sultana dinastije iz koje potiče vladar, i tako implicitno ukazuje na ono što se očekuje od njegove vlasti. Mi u ovom radu nastojimo najpre da razjasnimo razne karakteristike i svojstva političkih poslanica kako bismo istražili kakav je bio njihov uticaj na razvoj opšte socijalne misli u islamu. Da bismo postigli što bolje rezultate, osvrnućemo se detaljnije na doprinos dve najznačajnije ličnosti u istoriji političkih poslanica. Prvi je bio Nizamul-Mulk, slavni seldžučki vladar, a drugi je Hadže Rašidudin Fazlulah, veliki vezir u ilkanatskom periodu.
Reference
Amidi, A.I.M. (1987) Tasnifu Gurar al-hikam va durar al-kalim. Kom: Daftar-e tabligat
Amiri, Z. (2013) Sijasat-e Hadže Nizamul-Mulk dar tasis-e madares-e nezamije. Tarih-pažuhi, 14(4): 1-22
Azad-Armaki, T. (2013) Tarih-e tafakor-e eđtemai dar eslam: Az agaz ta doure-je moaser. Tehran: Elm, jedanaesto izdanje
Behzadi, M. (2016) Andišeha-je sijasi-je Hadže Nizamul-Mulk Tusi. Džundišapur, 2(6): 15-33
Fejrahi, D. (2011) Kodrat, daneš va mašruijat dar eslam. Tehran: Našr-e nej
Hadžajlić, M. (2012) Božansko znanje i sloboda volje. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 1, br. 1, str. 45-67
Halilović, M. (2017) Hadže Nasirudin Tusi i socijalna etika. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 6, br. 1, str. 71-97
Halilović, M. (2018) Osnove socijalne filozofije Abu Nasra Farabija. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 7, br. 1, str. 59-86
Halilović, S. (2013) Politika i etika od tradicije do moderniteta s osvrtom na Farabijevu političku filozofiju. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 2, br. 2, str. 81-96
Halilović, S. (2018) Ali Abdurazik i teorija odvojenosti islama i politike - kritičko vrednovanje. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 7, br. 1, str. 1-31
Halilović, T. (2018) Ontološka analiza slobodne volje u duhovnoj tradiciji Islama. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 7, br. 2, str. 1-27
Hamedani, R.F. (1945) al-Mukatibat ar-Rašidija. Lahore: Punjab Educational Publishers, priredio Šafi Muhamed
Hamedani, R.F. (1995) Džami at-tavarih. Tehran: Ekbal, priredio Bahman Karimi, četvrto izdanje
Hedajati, A. (1999) Soluk-e sijasi-je Nizamul-Mulk. Hokumat-e eslami, 4(1): 210-238
Heller, A. (2015) Renaissance man. Abingdon: Routledge
Kaderi, H. (2016) Andišeha-je sijasi dar eslam va Iran. Tehran: Samt, petnaesto izdanje
Kisaji, N. (1979) Madares-e nezamije va tasirat-e elmi va eđtemai-je an. Tehran: Tehranski univerzitet
Meškini, A. (2003) Tahrir al-mavaiz al-adadija. Kom: al-Hadi
Mortazavi, M. (2013) Masael-e asr-e Ilhanan. Tabriz: Univerzitet u Tabrizu
Nepoznati autori Tarih-e Sistan. Tehran: Zovar, poslednje izdanje uredio Mohamad Taki Bahar
Nizamul-Mulk, A.A.H.I.A.H. (1887) Vasaja. Mumbaj
Nizamul-Mulk, A.A.H.I.A.H. (1955) Sijasatname. Tehran: Tahuri, korigovao i komentarisao Muhamed Kazvini
Nizamul-Mulk, A.A.H.I.A.H. (1979) Sijasatname. Tehran: Đibi, priredio Džafar Šoar
Price, C. (1985) Tarih-e honar-e eslami. Tehran: Elmi va farhangi, preveo na persijski jezik Masud Radžabnija
Randžbar, M. (2008) Sijasatname-nevisi dar Iran. Olum-e sijasi, 43 (6): 138-159
Tabatabai, D.S. (2003) Zaval-e andiše-je sijasi dar Iran: Goftar dar mabani-je nazari-je enhetat-e Iran. Tehran: Kavir
Tabatabai, S.D. (2007) Dibaćei bar nazarije-je enhetat dar Iran. Tehran: Negah-e moaser, sedmo izdanje
Tabatabai, S.D. (2008) Ibn Haldun va olum-e eđtemai. Tehran: Tarh-e nou, drugo izdanje
Tabatabai, S.D. (1996) Hadže Nizamul-Mulk. Tehran: Tarh-e nou
Velajati, A.A. (2016) Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Beograd: Centar za religijske nauke 'Kom, preveo s persijskog jezika Muamer Halilović
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1902019H
objavljen u SCIndeksu: 06.04.2020.
Creative Commons License 4.0