Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2020, br. 44, str. 99-114
Standardizacija kvaliteta - faktor održive konkurentnosti preduzeća u Srbiji
aCollege of Academic Studies "Dositej", Belgrade
bInstitut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

e-adresavukmiletic88@gmail.com, nikolavcurcic@yahoo.com, zoki@medianis.net
Sažetak
Predmet istraživanja u ovom radu je analiza mogućnosti kreiranja održive konkurentnosti preduzeća sa aspekta funkcionalnog jedinstva ekonomske i ekološke održivosti, te produkcije proizvoda saglasno međunarodnim stanadardima poslovanja. Postizanje višeg nivoa konkurentnosti strateški je cilj svakog preduzeća, dok konkurentnost proizvoda podrazumeva odgovarajuću standardizaciju kvaliteta. Polazna pretpostavka je da bi preduzeća postala konkurentna kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu neophodno je da standardizuju svoje poslovanje, unapređenjem sistema kvaliteta. Cilj je da se sagleda koliko domaća preduzeća pored ostalih potrebnih faktora pridaju značaj standardizaciji kvaliteta, koliko su zainteresovani za investiranje u implementaciju standarda ISO 9000:2000 koji su prevashodno orijentisani na zadovoljenje zahteva klijenata i time unapredila svoje poslovanje. U ovom istraživanju korišćene su hipotetsko - deduktivne metode, analitičko - deduktivne i komparativne metode, istorijske i statističko - deskriptivne metode i metode komparativne statistike (ch2 Test, ANOVA).
Reference
*** (2015) ISO 9001 - Sistem menadžmenta kvalitetom - zahtevi
Aničić, J., Aničić, D., Kvrgić, G. (2019) Sustainable growth and regional competitiveness of Serbian economy. Ekonomika, vol. 65, br. 2, str. 65-74
Arsovski, S. (2013) Sinergijski efekat procesa menadžmenta i liderstva. u: 40. Nacionalna konferencija o kvalitetu FQ2013, Beograd, A-2
Bobera, D., Strugar-Jelača, M., Bjekić, R. (2017) Analysis of leadership styles in medium and large companies on the territory of the Republic of Serbia. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 37, str. 117-127
Božilović, S., Miletić, V. (2014) Menadžment kvaliteta građevinskih kompanija. Ekonomika, vol. 60, br. 1, str. 50-59
Cvjetković, M., Ilić, D. (2015) Kvalitet u funkciji unapređenja konkurentnosti domaćih preduzeća. Ekonomski izazovi, vol. 4, br. 7, str. 48-63
Čeha, M. (2014) Analiza aspekata unapređenja kvaliteta poslovanja domaćih organizacija. Kvalitet i izvrsnost, 3-4, 34-37
Ćurčić, N., Miletić, V. (2020) Factors important for achieving the competitiveness of industrial and agroindustrial products. Ekonomika poljoprivrede, vol. 67, br. 3, str. 831-847
Domazet, I., Zubović, J., Lazić, M. (2018) Driving factors of Serbian competitiveness: Digital economy and ICT. Strategic Management, vol. 23, br. 1, str. 20-28
Krstić, B., Krstić, M., Đekić, I. (2018) Sustainability of development and growth: Crisis, distribution of income and inequality. Economics of Sustainable Development, vol. 2, br. 1, str. 1-12
Miletić, V. (2020) Liderstvo u savremenoj organizaciji. Niš: Ekonomika
Miletić, V., Ćurčić, N., Aničić, D. (2017) Kvalitet srpskih proizvoda - ključ za održivu konkurentnost na otvorenom tržištu. u: Međunarodna multidisciplinarna naučna konferencija 'Eurobrand' (XV), 24-26 novembar, TQM Center, Zrenjanin, e-Zbornik radova, 73-84
Miletić, V., Ćurčić, N., Miletić, S. (2019) Ocene ključnih faktora unapređenja poslovanja i marketinškog koncepta u domaćim organizacijama. Vojno delo, vol. 71, br. 2, str. 289-304
Miletić, V., Jovanović, Z., Pavić, Ž. (2020) Evaluation of management methods and techniques regarding quality improvement of Serbian organizations' business. Ekonomika, vol. 66, br. 3, str. 55-71
Miletić, V., Miletić, S., Berber, N. (2019) How high are the performances of organizations operating in Serbia?. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 16, br. 2, str. 215-228
Milovanov, B. (2016) Kvalitet organizacije u svetlu novih verzija standarda za sisteme menadžmenta. Kvalitet i izvrsnost, 9-10, 45-48
Milunović-Koprivica, S., Bešić, C., Ristić, O. (2019) QFD method application in the process of hotel service quality improvement. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, vol. 7, br. 2, str. 57-66
Oakland, J. (2005) Total quality management. u: Lock Denis [ur.] Grower Handbook of Quality Management, London: Gower Press
Olavarrieta, S., Friedmann, R. (2008) Market orientation, knowledge-related resources and firm performance. Journal of Business Research, 61(6): 623-630
Popescu, G.H., Sima, V., Nica, E., Gheorghe, I.G. (2017) Measuring Sustainable Competitiveness in Contemporary Economies-Insights from European Economy. Sustainability, 9(7): 1230-1230
Popović, B. (2013) Svetska klasa kvaliteta. Kvalitet i izvrsnost, 11-12, 33-36
Simić, V. (2012) Bitka za kvalitet - društvena, organizaciona, menadžerska, lična. Kvalitet i izvrsnost, vol. 1, br. 9-10, str. 17-18
Soković, M., Jovanović, J., Krivokapić, Z., Vujović, A. (2009) Basic quality tools in continuous improvement process. Strojniški vestnik - Journal of mechanical engineering, 55(5), 333-341
Šarović, D. (2014) Kreativnost i standardizacija. Kvalitet i izvrsnost, 1-2, 93-95
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/AnEkSub2044099M
primljen: 09.08.2020.
prihvaćen: 08.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 12.01.2021.
Creative Commons License 4.0