Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 76, br. 3, str. 367-375
Metodi i stilovi rada menadžmenta preduzeća
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija
bVisoka brodarska škola akademskih studija, Beograd
cUniverzitet EduCons, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, Srbija

e-adresamarko.andrejic1960@gmail.com
Ključne reči: menadžer; metodi rada; stilovi menadžmenta; tehnike menadžera
Sažetak
Privatizacija i promena vlasničke strukture u organizacijama koje se bave proizvodnjom i uslugama, intenzivna konkurencija i ubrzan tehnološki razvoj naglasili su važnost nosioca upravljačkih funkcija u poslovnim sistemima. Sledstveno tome menadžeri su postali predmet velikog interesovanja i privatnih vlasnika i države. Rad menadžera je u suštini recipročan, psihodinamičan i dvosmeran proces kojim se utiče na stavove, uverenja, ponašanje i motivaciju zaposlenih, a takođe i na uspešnost poslovanja. Ono što razlikuje uspešne menadžere od neuspešnih jesu metod i stil rada i života menadžera, Cilj rada je da ukaže na značaj ovladavanja menadžmenta preduzeća znanjima i tehnikama neophodnim za uspešno upravljanje ljudima (neposredno potčinjenim upravljačima i radnicima) i radnim procesima.
Reference
Bojić, M.R., Andrejić, M., Cogoljević, M.S. (2018) Menadžmentski proces planiranja u poslovnim organizacijama. Vojno delo, vol. 70, br. 5, str. 369-377
Bulatović, D., Jokić, B. (2017) Operativni menadžment u malom biznisu. Ekonomski izazovi, vol. 6, br. 12, str. 105-111
Đergović, D.M., Kukobat, L.M., Andrejić, M.D. (2019) Prilog unapređenju selektovanja, stvaranja i razvoja menadžera u velikim kompanijama. Vojno delo, vol. 71, br. 7, str. 460-480
Đergović, D.M., Kukobat, L.M., Jovičić, A.I. (2020) Kompetentnost menadžera kompleksnih poslovnih sistema - standardizacija ishoda i kvalitet procesa organizacionog učenja u velikoj domaćoj kompaniji. Tehnika, vol. 75, br. 3, str. 411-417
Erhardt, N., Martin-Rios, C., Heckscher, C. (2016) Am I Doing the Right Thing? Unpacking Workplace Rituals as Mechanisms for Strong Organizational Culture. International Journal of Hospitality Management, 59: 31-41
Grant, C.A., Wallace, L.M., Spurgeon, P.C. (2013) An Exploration of the Psychological Factors Affecting Remote E-worker's Job Effectiveness, Well-being and Work-life Balance. Employee Relations, 35(5): 527-546
Ilić, Đ., Andrejić, M., Janošević, M., Ilić, S. (2019) Uticaj nacionalne kulture na proces upravljanja organizacionim promenama. Vojno delo, vol. 71, br. 7, str. 419-440
Janjetović, R., Milojević, I. (2016) Menadžerska analiza troškova u poslovnih subjekata. Akcionarstvo, 22(1): 31-48
Jolović, I., Bobera, D. (2019) Analiza uloge projektnog menadžera u upravljanju istraživačko-razvojnim projektom. Oditor, vol. 5, br. 3, str. 38-52
Jolović, N. (2019) Menadžment ljudskih resursa u funkciji sticanja konkurentske prednosti u bankarstvu. Oditor, vol. 5, br. 3, str. 65-78
Knežević, T., Katić, I., Ivanišević, A. (2015) Uticaj stilova upravljanja na pojavu radnog stresa menadžera. Poslovna ekonomija, vol. 9, br. 2, str. 321-340
Lekić, N., Vapa-Tankosić, J., Rajaković-Mijailović, J., Lekić, S. (2020) Analiza strukturnog kapitala kao komponente intelektualnog kapitala u IKT preduzećima. Oditor, vol. 6, br. 3, str. 33-54
Ljubojević, S.D., Andrejić, M.D., Dragović, N.K. (2013) Prilog unapređenju menadžmenta u logistici odbrane. Vojnotehnički glasnik, 61(4): 80-120
Mićović, S., Miletić, J. (2019) Poslovni subjekt kao osnova održivosti razvoja. Održivi razvoj, vol. 1, br. 1, str. 43-51
Mihajlović, M., Nikolić, S., Tasić, S. (2020) Održivost ekonomskog modela savremene privrede. Održivi razvoj, vol. 2, br. 2, str. 7-13
Northaus, P.G. (2008) Liderstvo teorija i praksa. Beograd: Data status
Robbins, S.P. (2003) Organizational Behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
Shin, J., Heath, R.L., Lee, J.R.L. (2011) A Contingency Explanation of Public Relations Practitioner Leadership Styles: Situation and Culture. Journal of Public Relations Research, 23(2): 167-190
Simović, O., Raičević, M., Kovačević, M. (2018) Uticaj stila liderstva na organizacionu kulturu turističkih preduzeća u Crnoj Gori. Ekonomski izazovi, vol. 7, br. 14, str. 14-27
Stojanović, C., Stanojević, P. (2017) Ciljevi organizacionog sistema i IMS-a. Akcionarstvo, 23(1): 5-18
The Institute Of Public Administration In Canada Ipac Leading Large-Scale Leadership Development (2011) IPAC Conference Survey. Edmonton, Canada
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika2103367A
primljen: 15.02.2021.
prihvaćen: 22.04.2021.
objavljen u SCIndeksu: 10.07.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka