Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 8, br. 3, str. 72-95
Menadžment organizacione bezbednosti platnog prometa
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za inženjerski menadžment - FIM, Beograd, Srbija
bUniverzitet MB, Poslovni pravni fakultet, Beograd
cUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija
dUniverzitet za poslovne studiјe, Banja Luka, Republika Srpska, BiH

e-adresailiiazivotic@gmail.com, kristijanristic.fpim@yahoo.com, snezanakrstic17@gmail.com, srboliub.nikolic@yahoo.com, ups@univerzitetps.com
Ključne reči: menadžment rizika; platni promet; gotovina i sigurnost
Sažetak
Menadžment rizika u platnom prometu obuhvata identifikovanje, merenje i upravljanje rizicima. Zato je neophodno uspostaviti njegovu efikasnu funkciju u platnom prometu. U poslednjih deset godina, evedentan je razvoj menadžmenta rizika u zemljama u tranziciji. Imajući ove činjenice u vidu, cilj ove istraživačke studije sastoji se u sagledavanju rizika u platnom prometu, sa posebnim osvrtom na analizu upravljanja gotovinom. Rezultati ove pregledne studije pokazuju da svaka banka posluje sa manjim ili većim brojem rizika, pozicionirajući se između dva ekstrema: apsolutno prihvatanje rizika i apsolutno neprihvatanje rizika. Nepohodno je da stepen prihvatanja rizika bude proporcionalan sposobnosti banke da pokrije nastale gubitke, kao i da ostvari prihvatljivu stopu prinosa. Ostvarivanje viših prinosa je moguće ukoliko banka uspostavi efikasnu identifikaciju, merenje i upravljanje rizicima poslovanja. Nosioci narušavanja sigurnosti proizlaze iz vrste izvora iz kojih će kasnije proizići i oblici narušavanja sigurnosti. Da bi se sprovela odbrambeno-zaštitna funkcija, potrebno je da se u njoj uvrstite one mere koje pružaju mogućnost eleminisanja elemenata koji dovode do narušavanja sigurnosti i opasnosti. Te mere moraju da budu sastavni deo institucije i izvođenja radnog procesa. Uslov za sigurno i normalno poslovanje u platnom prometu gotovinom podrazumeva neophodnost posedovanja obučenog ljudstva za sprovođenje funkcije sigurnosti. Da bi se sprovela funkcija sigurnosti i da bi se njome uspešno upravljalo, potrebno je da se itegrišu različite norme u postojećim zakonskim propisima.
Reference
Abdul-Rahman, H., Kho, M., Wang, C. (2014) Late payment and nonpayment encountered by contracting firms in a fast-developing economy. J. Prof. Issues Eng. Educ. Pract, 140(2), 04013013
Avakumović, J., Obradović, L., Božić, G. (2021) Menadžment i organizacija timskog rada u funkciji održivog razvoja. Održivi razvoj, vol. 3, br. 2, str. 69-80
Cartwright, E., Hernandez, C.J., Cartwright, A. (2019) To pay or not: Game theoretic models of ransomware. Journal of Cybersecurity, 5(1): 1-12
Ciarko, M., Paluch-Dybek, A. (2022) Efektivnost unutrašnje kontrole u jedinicama lokalne samouprave. Društveni horizonti, vol. 2, br. 3, str. 75-84
Elghaish, F., Abrishami, S., Hosseini, M.R. (2020) Integrated project delivery with blockchain: An automated financial system. Automation in Construction, 114: 103182
Griffiths, R., Lord, W., Coggins, J. (2017) Project bank accounts: The second wave of security of payment?. Journal of Financial Management of Property and Construction, 22(3): 322-338
Hull, G., John, H., Arief, B. (2019) Ransomware deployment methods and analysis: views from a predictive model and human responses. Crime Science, 8(1): 1-22
Jestrović, V., Jovanović, V. (2022) Uloga korporativnog rukovođenja u održivom razvoju. Održivi razvoj, vol. 4, br. 1, str. 43-53
Kovačević, M., Gajić, T. (2019) Instrumenti platnog prometa. Vojno delo, vol. 71, br. 6, str. 371-379
Li, J., Greenwood, D., Kassem, M. (2019) Blockchain in the built environment and construction industry: A systematic review, conceptual models and practical use cases. Automation in Construction, 102: 288-307
Mansfield-Devine (2018) The malware arms race. Comput. Fraud Secur, 2018 (2), 15-20
Mihajlović, M., Nikolić, S., Tasić, S. (2020) Održivost ekonomskog modela savremene privrede. Održivi razvoj, vol. 2, br. 2, str. 7-13
Mirković, P., Prokopović, I., Petrović, I. (2022) Pravni odnosi između subjekata u akreditivu sa osvrtom na ulogu i značaj banaka u strukturi finansijskog sektora u Srbiji. Pravo - teorija i praksa, vol. 39, br. 2, str. 65-79
Papp, J., Smith, B., Wareham, J., Wu, Y. (2019) Fear of retaliation and citizen willingness to cooperate with police. Policing and Society, 29(6): 623-639
Raskin, M. (2017) The law and legality of smart contracts. Georg. Law Technol. Rev, 305(1): 305-341
Ristić, K., Miljković, L., Milunović, M. (2021) Investment in the banking sector as a basis for money laundering. Akcionarstvo, 27(1): 55-70
Stanojević, S., Milunović, M. (2020) Okončanje postupka državne revizije. Akcionarstvo, 26: 35-48
Vićić, M. (2016) Elektronski novac u platnom prometu Republike Srbije. Pravo i privreda, vol. 54, br. 4-6, str. 386-401
Zekić, M., Brajković, B. (2022) Uloga fmansijskog menadžmenta u preduzeću. Finansijski savetnik, Vol. 27, No. 1, str. 7-24
Živković, A. (2019) Kvalitet upravljanja operativnim rizicima u finansijskim institucijama. Akcionarstvo, 25(1): 5-32
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor2203072Z
primljen: 12.08.2022.
prihvaćen: 24.10.2022.
objavljen u SCIndeksu: 07.01.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka