Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:47
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 1 od 176  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 13, br. 1, str. 28-47
Teško ubistvo na svirep način
Džavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za pravne nauke

e-adresaecorovic@np.ac.rs
Ključne reči: teško ubistvo; svirepost; krivica; pokušaj; pripremne radnje
Sažetak
Lišenje života na svirep način predstavlja oblik teškog ubistva koji je inkriminisan u čl. 114, st. 1, tač. 1 Krivičnog zakonika Republike Srbije. U članku je akcenat stavljen na značenje pojma svireposti kao kvalifikatornog obeležja ovog krivičnog dela. Reč je o jednom kompleksnom pojmu koji ima svoju objektivnu, ali i subjektivnu stranu. Naime, svirepost s jedne strane podrazumeva lišenje života žrtve na način da joj se stvaraju preterani bolovi i patnje, dok je, s druge strane, neophodno da učinilac pokaže i jedan poseban emotivni odnos prema tim bolovima i patnjama (u vidu zadovoljstva, uživanja u njima, odsustvu sažaljenja i sl.). Nadalje, analizirana je problematika krivice kod ovog krivičnog dela, naročito mogućnost njegovog postojanja u slučaju neuračunljivosti i bitno smanjene uračunljivosti. Iako je sudska praksa na pozicijama da u ovim slučajevima teško ubistvo na svirep način nije moguće, u članku se zastupa suprotna teza. Na kraju su razmotrena pitanja pokušaja i pripremanja teškog ubistva na svirep način. Potonji institut može biti interesantan iz razloga što je novelama Krivičnog zakonika iz 2019. godine posebnom odredbom inkriminisano pripremanje teškog ubistva (radi se o tzv. delicta preparata), s tim da se u članku zauzima stav da primeni ove odredbe kod lišenja života na svirep način teško da ima mesta.
Reference
*** (2005-2019) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/05, 88/05 -ispr., 107/05 -ispr., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16, 35/19
Atanacković, D. (1985) Krivično pravo - posebni deo. Beograd
Babić, M., Marković, I. (2018) Krivično pravo - posebni dio. Banja Luka
Bock, D. (2018) Strafrecht: Besonderer Teil 1 - Nichtvermögensdelikte. Berlin
Čejović, B. (2008) Krivično pravo u sudskoj praksi - posebni deo. Kragujevac
Čubinski, M. (1934) Naučni i praktični komentar Krivičnog zakonika Kraljevine Jugoslavije. Beograd: Geca Kon
Ćorović, E., Baćićanin, A. (2019) Pripremanje krivičnog dela teško ubistvo (Opravdanost ili ne). u: Bejatović S. [ur.] Izmene u krivičnom zakonodavstvu i statusu nosilaca pravosudnih funkcija i adekvatnost državne reakcije na kriminalitet (međunarodni pravni standardi i stanje u Srbiji), Beograd - Zlatibor
Delić, N. (2021) Krivično pravo - posebni deo. Beograd
Delić, N. (2021) Nekoliko dilema u vezi pojedinih kvalifikatornih okolnosti krivičnog dela teškog ubistva (član 114. KZ). u: Ignjatović Đ. [ur.] Kaznena reakcija u Srbiji - XI deo, Beograd
Đorđević, Đ., Kolarić, D. (2008) Krivično pravo - posebni deo. Beograd
Ferrante, M. (2011) Argentina. u: Heller K., Dubber M. [ur.] The Handbook of Comparative Criminal Law, Stanford
Jakovljević, D. (1975) Ubistvo na svirep način. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, no. 3
Jakulin, V. (2021) Criminal offences against life in the Criminal code of Slovenia. u: Kraljić S., Korošec D., Ünver Y [ur.] Selected Aspects of Human Life in Civil and Criminal Law, Maribor: University of Maribor Press, 81-92
Jovašević, D. (2017) Krivična dela ubistva. Beograd
Kambovski, V. (1997) Kazneno pravo - poseben del. Skopje
Kančev, M. (2015) Kvalificirani (teški) ubistva. Makedonska revija za kazneno pravo i kriminologija, no. 1, http://www.maclc.mk/Upload/Documents/Metodija%20Kanevcev.pdf, 14. februar 2022
Kapamadžija, B. (1989) Forenzička psihijatrija. Novi Sad
Kolarić, D. (2008) Krivično delo ubistva. Beograd
Kostić, M. (2011) Psihološke ekspertize. Beograd
Lackner, K., Kühl, K. (2011) StGB -Strafgesetzbuch - Kommentar. München
Lazarević, Lj. (1995) Krivično pravo - posebni deo. Beograd
Lazarević, Lj., Vučković, B., Vučković, V. (2007) Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore. Cetinje
Mrvić-Petrović, N. (2016) Krivično pravo - posebni deo. Beograd
Niketić, G. (1939) Krivični zakonik, objašnjenja, praksa, sporedno zakonodavstvo. Beograd
Petrović, B., Jovašević, D. (2005) Krivično pravo II (Krivično pravo - posebni dio). Sarajevo
Rarog, A.I., ur. (2007) Kommentarij k Ugolovnomu kodeksu Rossijskoj Federacii. Moskava
Roxin, C. (2006) Strafrecht: Allgemeiner Teil. München, Band 1
Simić, M. (2007) Sudskomedicinsko veštačenje. u: Tasić M. [ur.] Sudska medicina, Novi Sad
Stajić, A., Srzentić, N., ur. (1986) Komentar krivičnih zakona SR Srbije, SAP Kosova i SAP Vojvodine. Beograd
Stojanović, Z. (2009) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd
Stojanović, Z. (2016) Krivično pravo - opšti deo. Beograd
Stojanović, Z. (2022) Krivično pravo - posebni deo. Novi Sad
Škulić, M. (2021) Osnovi krivičnog prava Sjedinjenih Američkih Država. Beograd
Tahović, J. (1956) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd
Turanjanin, V., Voštinić, M., Đorđević, D., ur. (2020) Krivična dela ubistva u sudskoj praksi (500 odabranih sentenci). Beograd
Turković, K., Maršavelski, A., ur. (2013) Komentar Kaznenog zakona i drugi izvori novoga hrvatskog kaznenog zakonodavstva. Zagreb
Vuković, I. (2021) Krivično pravo - opšti deo. Beograd
Zlatarić, B. (1956) Krivični zakonik u praktičnoj primjeni (kritički pregled judikature), I. svezak - opšti dio. Zagreb
Zlatarić, B. (1958) Krivični zakon ik u praktičnoj primjeni (kritički pregled judikature), II. svezak - posebni dio. Zagreb
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/crimen2201028C
primljen: 07.03.2022.
prihvaćen: 04.04.2022.
objavljen u SCIndeksu: 18.06.2022.
Creative Commons License 4.0