Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 176  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 63, br. 2, str. 69-88
Krivičnopravna zaštita zdravlja ljudi u vrijeme pandemije koronavirusa (KOVID 19)
aUniverzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet, Republika Srpska, BiH
bMinistarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska

e-adresamile.sikman@pf.unibl.org, vbajicic@gmail.com
Sažetak
Zdravlje ljudi spada u vrijednosti koje su (između ostalog) zaštićene krivičnim pravom. Ono je ujedno i je d no od osnovnih prava čovjeka, koje je kao takvo garantovano ka ko međunarodnopravnim dokumentima, tako i ustavima zemalja kao najvažnijim domaćim pravnim aktima. U tom smislu se od države očekuje da osigura zdravlje ljudi i tako što će inkriminisati ponašanja kojima se zdravlje ugrožava, kao i odrediti krivične sankcije za one koji vrše takva ponašanja (npr. grupa krivičnih djela protiv zdravlja ljudi). Upravo su ova pitanja došla do izražaja u vrijeme pandemije koronavirusa, što je predmet ovog rada. Naime, tokom aktuelne pandemije uočeno je da ni je u potpunosti ostvarena zaštitna funkcija krivičnog prava, što za posledicu ima širenje navedene zarazne bolesti. Zbog to ga u radu razmatramo smisao i cilj krivično pravne zaštite zdravlja ljudi u vrijeme pandemije koronavirusa, kroz pravnu analizu krivičnih djela u Krivičnom zakoniku Republike Srpske, i dajemo određene prijedloge de lege ferenda.
Reference
*** (2017) Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 90
*** (2015) Zakon o javnom redu i miru. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 11
*** (2017/2018) Krivični zakonik Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 64/2017 i 104/2018 -odluka US
*** (2020) Odluka o proglašenju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 31
*** (2020) Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 42
*** (1992-2011) Ustav Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 21/92. -prečišćeni tekst, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05, 48/11
*** (1950) Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Rome: Council of Europe, https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf, dostupan 10. 11. 2020
*** (2020) Crime and contagion: The impact of a pandemic on organized crime. Geneva: Global Initiative Against Transnational Organized Crime, https://globalinitiative.net/analysis/crime-contagion-impactcovid-crime/, dostupan 11. 10. 2020
Abrams, D. (2020) COVID and crime: An early empirical look. u: Faculty Scholarship at Penn Law, 2204; https://scholarship.law. upenn.edu/faculty_scholarship/2204, dostupan 10. 10. 2020
Adal, L. (2020) Pandemic and punishment. Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 3. June; https://globalinitiative.net/ analysis/pandemic-and-punishment/ dostupan 23. 9. 2020
Agüero, J.M. (2021) COVID-19 and the rise of intimate partner violence. World Development, 137(2021): 1-7
Babić, M. (2008) Krivično pravo - opšti i posebni dio. Banja Luka: Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Babić, M., Filipović, Lj., Marković, I., Rajić, Z. (2005) Komentari krivičnih/kaznenih zakona u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Savjet/Vijeće Evrope
Bradbury-Jones, C., Isham, L. (2020) The pandemic paradox: The consequences of COVID-19 on domestic violence. Journal of Clinical Nursing, 29(13-14): 2047-2049
Europol (2020) Catching the virus cybercrime, disinformation and the COVID-19 pandemic. The Hague: European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, https://www.europol.europa.eu/publications-documents/catching-virus-cybercrimedisinformationand-covid-19-pandemic, dostupan 20. 10. 2020
Gradonačelnik (2020) Naredba o regulisanju trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Banja Luka. Banja Luka, br. 12-G-932/2020 od 15. 3
Halford, E., Dixon, A., Farrell, G., Malleson, N., Tilley, N. (2020) Crime and coronavirus: Social distancing, lockdown and the mobility elasticity of crime. Crime Science, 1-12
Human Rights Watch (2020) Human rights dimensions of COVID-19 response. Human Rights Watch, March 19,; https://www.hrw.org/news/2020/03/19/ human-rights-dimensions-covid-19-response#_Toc35446591, dostupan 2. 12. 2020
Interpol (2020) COVID-19 crime: INTERPOl issues new guidelines for law enforcement. 17 November; https://www.interpol.int/Newsand-Events/News/2020/COVID-19-crime-INTERPOL-issues-newguidelines-for-law-enforcement, dostupan 29. 11. 2020
Miller, M.J., Blumstein, A. (2020) Crime, justice & the COVID-19 pandemic: Toward a national research agenda. American Journal of Criminal Justice, 45(4): 515-524
Noorlander, P. (2020) Covid and free speech the impact of COVID-19 and ensuing measures on freedom of expression in council of Europe member states. Strasbourg: Council of Europe, https://rm.coe.int/covid-and-free-speech-en/1680a03f3a, dostupan 2. 12. 2020
Payne, J.L., Morgan, A. (2020) COVID-19 and violent crime: A comparison of recorded offence rates and dynamic forecasts (ARIMA) for March 2020 in Queensland, Australia. Journal of Experimental Criminology
Payne, J.L., Morgan, A. (2020) Property crime during the COVID-19 pandemic: A comparison of recorded offence rates and dynamic forecasts (ARIMA) for March 2020 in Queensland, Australia. SocArXiv Papers
Skolnik, T. (2020) Criminal law during (and after) COVID-19. Manitoba Law Journal, 43(4): 145-179; https://ssrn.com/abstract=3599021, dostupan 20. 9. 2020
Spadaro, A. (2020) COVID-19: Testing the limits of human rights. European Journal of Risk Regulation, 11(2): 317-325
Stojanović, Z. (2018) Komentari krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z., Delić, N. (2013) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Stojanović, Z. (2009) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Službeni glasnik
UNODC (2020) Guidance note ensuring access to justice in the context of COVID-19. https://www.unodc.org/documents/ Advocacy-Section/Ensuring_Access_to_Justice_in_the_Context_ of_COVID-191.pdf, dostupan 16. 10. 2020
Vlada Republike Srpske (2020) Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj. br. 01-3/20 od 17. 3
Vlada Republike Srpske (2020) Zaključak o izmjeni zaključka o ograničenju i zabrani kretanja na teritoriji Republike Srpske. br. 35-3/20 od 14. 5
Vlada Republike Srpske (2020) Zaključak o dozvoli kretanja licima sa navršenih 65 godina života. br. 11-3/20, od 30. 3
Vlada Republike Srpske (2020) Odluka o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske. br. 4/1-012-2-792/20 od 16. 3
World Health Organization (2020) WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 -11 March 2020. World Health Organization, https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-directorgeneral-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020, dostupan 16. 10. 2020
World Health Organization (1946) u: Preamble to the Constitution of WHO as adopted by the International Health Conference, New York, 19 June - 22 July 1946, signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of WHO, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948. https://www.who.int/about/who-we-are/ constitution, dostupan
Worldometer COVID-19 coronavirus pandemic. https://www.worldometers.info/coronavirus/, dostupan 2. 12. 2020
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost2102069S
primljen: 08.12.2020.
revidiran: 08.06.2021.
prihvaćen: 07.09.2021.
objavljen u SCIndeksu: 12.11.2021.