Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 176  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 93, br. 2, str. 357-376
Naknada imovinske štete u našem pravu industrijske svojine
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresab.spajic19@gmail.com
Ključne reči: pravo industrijske svojine; naknada imovinske štete; višestruka naknada; kaznena naknada štete; paušalna naknada
Sažetak
U eri digitalne revolucije i globalnog tržišta, ekonomski interesi titulara prava industrijske svojine ugroženi su savremenim i unapređenim oblicima povrede prava. Kako bi se garantovala zaštita materijalne situacije titulara prava u svakom slučaju povrede, na međunarodnom nivou i u okviru Evropske unije postavljani su standardi zaštite, čija se harmonizacija očekivala širom sveta. Standardima koji se odnose na naknadu imovinske štete zbog povrede prava industrijske svojine u velikoj meri se odstupa od opštih pravila o naknadi štete. Razlog za odstupanja krije se u specifičnostima ovlašćenja koja ulaze u sastav prava i nematerijalnoj prirodi intelektualnih dobara koja su predmet zaštite. Otuda i potreba da se koriste metodi prilagođeni za obračunavanje visine naknade štete zbog povrede prava industrijske svojine. Rad se bavi analizom posebnih pravila o naknadi imovinske štete zbog povrede prava industrijske svojine, posmatrano od 1995. godine do danas u domaćem pravu. Predmet analize su relikti ranije važećeg prava, odnosno trostruka naknada štete i naknada do trostrukog iznosa licencne naknade, kao i pozitivnopravne regule o paušalnoj naknadi ne nižoj od naknade za zakonito korišćenje predmeta zaštite i naknadi štete u visi ni dobiti štetnika. Cilj rada jeste pružanje predloga de lege ferenda za jasnije uređenje materije naknade imovinske štete u oblasti industrijske svojine.
Reference
*** (2011-2019) Law on Patents. Official Gazette of the Republic of Serbia, 99/2011, 113/2017 - other law, 95/2018 i 66/2019
*** (1995/1996) Law on Patents. Official Gazette of FR Yugoslavia, 15/1995, 35/1995, 28/1996
*** (2011-2020) Law on Legal Procedures. Official Gazette of the Republic of Serbia, 2/2011, 49/2013, 74/2013, 55/2014, 87/2018,18/2020
*** (1995/1996) Law on Trademarks. Official Gazette of FR Yugoslavia, 15/1995, 35/1995. 28/1996 - rev
*** (1995/1996) Law on Models and Samples. Official Gazette of FR Yugoslavia, 15/1995, 35/1995 - rev, 28/1996
*** (1995/1996) Law on the Indications of Geographical Origin. Official Gazette of FR Yugoslavia, 15/1995, 35/1995 - rev, 28/1996
*** (2004/2005) Law on Trademarks. Official Gazette of Serbia and Montenegro, 61/2004, 7/2005 - rev
*** (2009-2018) Law on the Legal Protection of Industrial Designs. Official Gazette of the Republic of Serbia, 104/2009, 45/2015, 44/2018 - other law
*** (2013/2019) Law on the Legal Protection of the Topography of Semiconducting Products. Official Gazette of the Republic of Serbia, 55/2013, 66/2019
*** (1978-2020) Law of Contracts and Torts. Official Gazette of SFR Yugoslavia + Official Gazette of FR Yugoslavia + Official Gazette of the Republic of Serbia, 29/1978, 39/1985, 45/1989 (CCY), 57/1989, 31/1993, 18/2020
*** (2004/2006) Law on Patents. Official Gazette of Serbia and Montenegro + Official Gazette of the Republic of Serbia, 32/2004, 35/2004, 115/2006 - rev
*** (2008) The Law on confirmation of the stabilization and Association Agreement between the European Union and its member states on one side, and the Republic of Serbia, on the other side (SAA). Official Gazette of RS - International Agreements, No. 83/2008
*** (2010) Decree on Compensation for Damages on Persons. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 34/2010
*** (2019) Law on Trademarks. People's Newspaper of the Republic of Croatia, No. 14/2019
*** (2013) Decree of the Constitutional Court. Official Gazette of the Republic of Serbia, Uo-904/2010 from 20. 2. 2013, No. 16/2013
*** (2009/2011) Law on the Protection of Plant Breeders' rights. Official Gazette of the Republic of Serbia, 41/2009, 88/2011
*** (2010/2018) Law on the Indications of Geographical Origin. Official Gazette of the Republic of Serbia, 18/2010, 44/2018 - other law
*** (2020) Law on Trademarks. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 6/2020
European Commission (2020) Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries. European Commission, https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf, retrieved on: 20. 9. 2020
European Parliament And Council (2004) Directive (EC) 2004/48 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights. Strasbourg
Ivanović, S. (2017) Kaznena naknada štete u pravu intelektualne svojine. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 56(76): 675-692
Karanikić, M. (2005) Normativno u poimanju uzročnosti kao uslova građansko-pravne odgovornosti. Pravni život, vol. 54, br. 10, str. 985-1015
Keča, R., Knežević, M.S. (2016) Građansko procesno pravo. Belgrade: Official Gazette
Marković, S.M., Popović, D.V. (2017) Pravo intelektualne svojine. Belgrade: University of Belgrade-Faculty of Law
Miladinović, Z. (2003) Sudska zaštita subjektivnih prava intelektualne svojine u našem pravu. Pravni život, vol. 52, br. 11, str. 897-918
Nikolić, D. (2019) O dislociranim institutima u građanskom pravu Republike Srbije. u: Druga regionalna konferencija iz obligacionog prava, University of Belgrade-Faculty of Law
Nikolić, D. (2019) Uvod u sistem građanskog prava. Novi Sad: Faculty of Law-Publishing Centre, fifteenth edited and supplemented edition
Nikolić, D.Ž. (1995) Građanskopravna sankcija - geneza, evolucija i savremeni pojam. Novi Sad: Faculty of Law-Publishing Center
Nikolić, D. (1997) Trostruka naknada štete u našem pravu. Sudska praksa, 2: 69-71
Nikolić, D.Ž. (2003) Kaznena naknada štete. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 37, br. 1-2, str. 143-154
Pajtić, B., Radovanović, S., Dudaš, A. (2018) Obligaciono pravo. Novi Sad: Faculty of Law-Publishing Center
Poznić, B., Rakić-Vodinelić, V. (2015) Građansko procesno pravo. Belgrade: Union University in Belgrade-Faculty of Law
Radišić, J.D. (2001) Protivpravnost kao zaseban uslov građanske odgovornosti. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 49, br. 1-4, str. 539-553
Radovanović, S. (2004) Naknada imovinske štete u autorskom pravu. Novi Sad: University of Novi Sad-Faculty of Law, master's thesis
Radovanović, S. (2003) Trostruka naknada u našem pravu intelektualne svojine. Pravni život, vol. 52, br. 11, str. 829-842
Stojanović, Z. (2014) Krivično pravo - opšti deo. Belgrade: Faculty of Law, University of Belgrade
Street, H. (1962) Principles of the law of damages. London: Sweet & Maxwell
Tijanić, P. (2005) Usklađenost sudske zaštite intelektualne svojine sa pravom EU. Pravni život, vol. 54, br. 11, str. 1011-1024
UNCTAD, ICTSD (2005) Resource book on TRIPS and development: An Authoritative and practical guide to the TRIPS Agreement by UNCTAD and ICTSD. Cambridge: UNCTAD, https://unctad.org/system/files/officialdocument/ictsd2005d1_en.pdf, retrieved on: 1. 10. 2020
Verović, M. (2010) Osvrt na neke novosti kod odgovornosti za štetu kod povrede znakova razlikovanja u hrvatskom pravu. Annals of the Faculty of Law in Split, 47(4): 903-925
Vodinelić, V.V. (2017) Građansko pravo - Uvod u građansko pravo i opšti deo građanskog prava. Belgrade: Union University in Belgrade-Faculty of Law, third unedited edition
World Trade Organization (1994) The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Marrakesh, Available at: http://www.zis.gov.rs/upload/ documents/pdf_sr/pdf/trips.pdf, retrieved on 1.10.2020
 

O članku

jezik rada: engleski, srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gakv93-29064
primljen: 20.10.2020.
prihvaćen: 27.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 14.08.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci