Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 5 od 176  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 93, br. 2, str. 310-331
Pojam znanja kao subjektivnog elementa kod krivičnog dela zločin protiv čovečnosti
Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresaolivera.sevo@pf.unibl.org
Ključne reči: znanje; subjektivni element; zločin protiv čovečnosti; konstruktivno znanje; willful blindness; međunarodni krivični sudovi
Sažetak
Predmet rada je analiza znanja kao subjektivnog elementa kod krivičnog dela zločin protiv čovečnosti u međunarodnom krivičnom pravu. Polazeći od činjenice da je činjenje dela u okviru šireg ili sistematskog napada protiv civilnog stanovništva okolnost koja "obično" krivično delo pretvara u zločin protiv čovečnosti, u radu se nastoji odgovoriti na pitanje da li je znanje o činjenju dela u okviru takvog napada u međunarodnom krivičnom pravu samostalan subjektivni element i da li postoji jedinstven stav u pogledu neophodnog sadržaja znanja u međunarodnom krivičnom pravu. Rad je zasnovan na jezičkoj, normativnoj, sistematskoj i uporednopravnoj analizi relevantnih odredbi izvora međunarodnog krivičnog prava, dokumentacionoj analiza uzoraka presuda tri najznačajnija međunarodna suda, kao i studiji slučaja koja za predmet ima analizu ovog subjektivnog elementa u zakonodavstvu i sudskoj praksi Bosne i Hercegovine. Rezultati istraživanja pokazuju da u pogledu samostalnosti znanja kao subjektivnog elementa kod zločina protiv čovečnosti postoji relativno saglasan stav u međunarodnom krivičnom pravu, dok u pogledu sadržaja znanja takve saglasnosti nema.
Reference
*** (2011) Elements of Crime. https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf (March 28, 2020)
*** (2003-2015) Krivični zakon Bosne i Hercegovine. Sl. glasnik BiH, No. 3/2003, 32/2003, 37/2003, 54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 8/2010, 47/2014, 22/2015, 40/2015
Ambos, K. (2003) Treatise on International Criminal Law: Foundations and General Part. Oxford: Oxford University Press, Volume I
Ambos, K. (2014) Treatise on International Criminal Law: The Crimes and Sentencing. Oxford: Oxford University Press, Volume II
Babić, M., Marković, I. (2019) Krivično pravo - opšti dio. Banja Luka: Faculty of Law
Badar, M.E., Porro, S. (2015) Rethinking the Mental Elements in the Jurisprudence of the ICC. u: Carsten Stahn [ur.] The Law and Practice of International Criminal Court, Oxford
Cassese, A. (2008) The Oxford Companion to International Criminal Justice. Oxford New York: Oxford University Press
Clark, R.S. (2008) The Mental Element in International Criminal Law: The Rome Statute of the International Criminal Court and the elements of offences. Criminal Law Forum, 12
Đokić, I. (2016) Opšti pojam krivičnog dela u anglo-američkom pravu. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Finnin, S. (2012) Mental Elements under Article 30 of the Rome Statute of the International Criminal Court: A Comparative Analysis. International and Comparative Law Quarterly, 61(2): 325-359
Hall, C., Ambos, K. (2016) Crime against Humanity. u: Otto Triffterer; Kai Ambos [ur.] The Rome Statute of the International Criminal Court - A Commentary, München -Oxford, Article 7
Kaseze, A. (2005) Međunarodno krivično pravo. Belgrade: Belgrade Centre for Human Rights
Kittichaisaree, K. (2001) International Criminal Law. New York: Oxford University Press
Marchuk, I. (2014) The Fundamental Concept of Crime in International Criminal Law. Berlin -Heidelberg: Springer
Munivrana, V.M. (2011) Oblici krivnje i Stalni međunarodni kazneni sud. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 1
Pigaroff, D., Robinson, D. (2016) Mental Element. u: Otto Triffterer; Kai Ambos [ur.] The Rome Statute of the International Criminal Court - A Commentary, München -Oxford, Article 30
Ristivojević, B. (2014) Međunarodna krivična dela. Novi Sad: Faculty of Law of the University of Novi Sad, Deo I
Robinson, D. (1999) Defining 'Crimes Against Humanity' at the Rome Conference. American Journal of International Law, 93(1): 43-57
Schabas, W.A. (2012) Unimaginable Atrocities: Justice, Politics, and Rights at the War Crimes Tribunals. Oxford: Oxford University Press
Stojanović, Z. (2020) Krivično pravo - opšti deo. Belgrade: Faculty of Law of the University of Belgrade
Škulić, M. (2005) Međunarodni krivični sud - nadležnost i postupak. Belgrade: Univeristy in Belgrade-Publishing Centre
United Nations General Assembly (1998) Rome Statute of the International Criminal Court. Rome
United Nations Security Council (1994) Statute of the International Tribunal for Rwanda
United Nations Security Council (1993) Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
 

O članku

jezik rada: engleski, srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gakv93-29475
primljen: 10.11.2020.
prihvaćen: 28.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 14.08.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0