Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 3 od 82  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 35, br. 4-6, str. 1-16
Opasnost od bekstva kao razlog za određivanje pritvora - legislativni tretman i primeri iz sudske prakse
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
bUniverzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresajelena@pravni-fakultet.info, pocucamsara@gmail.com
Sažetak
Pritvor je najstroža od svih predviđenih mera za obezbeđenje prisustva okrivljenog i za nesmetano vođenje krivičnog postupka. Suština ove mere je u oduzimanju slobode kretanja po osnovu odluke suda, kada su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonikom o krivičnom postupku i u slučaju da se ista svrha ne može ostvariti drugom merom. U radu je, pored opštih napomena o pritvoru, učinjen osvrt prevashodno na prvi opcioni razlog za određivanje pritvora - opasnost od bekstva okrivljenog. Pored analize odredbi člana 211 stav 2 ZKPa, koje obuhvataju situacije koje će se u konkretnim okolnostima podvesti pod opasnost od bekstva okrivljenog, paralelno sa analizom aktuelnih odredbi Zakonika o krivičnom postupku i pojedinih primera iz sudske prakse u Srbiji, prikazani su i pojedini slučajevi iz rada Evropskog suda za ljudska prava, a povodom situacija u kojima je određivana mera pritvora usled postojanja konkretnih okolnosti koje su ukazivale na opasnost od bekstva.
Reference
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 98
*** (2011-2014) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 i 55/14
Bejatović, S. (2014) Krivično procesno pravo. Beograd: JP Službeni glasnik
Cvetković, P. (2016) Mera zabrane napuštanja stana i njena (ne)primena u kontekstu opštih uslova za određivanje mera. Pravo - teorija i praksa, vol. 33, br. 1-3, str. 35-46
Dimitrijević, D.V. (1981) Krivično procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
European Court of Human Rights (ECHR) (1950) Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Rome: Council of Europe, November 4, European Convention on Human Rights, F-67075 Strasbourg cedex
Jovašević, D., Mitrović, L. (2012) Pritvor u sudskoj praksi u Republici Srbiji. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 2(2):
Mcbride, J. (2009) Human rights and criminal procedure - the Case law of the European Court of human rights. Beograd: Savet Evrope - Kancelarija u Beogradu
Milošević, A., Aleksić, N. (2013) Zakonik o krivičnom postupku sa komentarom i modelima. Smederevo: Profi Sistem Com d. o. o
Milošević, M., Stevanović, Č. (1997) Krivično procesno pravo. Beograd: Policijska akademija
Mitrić, V. (2015) Specifičnosti alternativnih sankcija u krivičnom pravu Srbije. Pravo - teorija i praksa, vol. 32, br. 1-3, str. 61-73
Petrović, A., Jovanović, I. (2012) Mere za obezbeđenje prisustva okrivljenog i za nesmetano vođenje postupka - novi ZKP Srbije i regionalna komparativna analiza. u: Petrović Ana; Jovanović Ivan [ur.] Savremene tendencije krivičnog procesnog prava u Srbiji i regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva, Beograd: Misija OEBS u Srbiji, str. 82-101
Škulić, M. (2013) Osnovne novine u krivičnom procesnom pravu Srbije - izmene i dopune Zakonika o krivičnom postupku i odredbe Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Beograd
Škulić, M., Ilić, G. (2013) Vodič za primenu Zakonika o krivičnom postupku - sa tekstom Zakonika. Beograd: Paragraf Co d. o. o. i Paragraf Lex d. o. o
Trešnjev, A. (2012) Razlozi za određivanje pritvora prema novom Zakoniku o krivičnom postupku Republike Srbije. u: Petrović Ana; Jovanović Ivan [ur.] Savremene tendencije krivičnog procesnog prava u Srbiji i regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva, Beograd: Misija OEBS u Srbiji, str. 69-81
Vučković, B., Vučković, V. (2014) Pritvor u svjetlu Ustava i Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore Goran Marković. u: Vladavina prava i pravna država u regionu, Istočno Sarajevo, str. 708-725
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/ptp1806001M
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka