Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 15  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 87, br. 7-8, str. 376-393
Razvojni pravci istražnog postupka i istrage
Novi Sad
Sažetak
Autor kroz rad prikazuje neke od karakteristika tužilačkog modela istrage koji je aktuelan u Republici Srbiji, uz osvrt na razvojni put istrage na tlu evropskog kontinenta i ujedno u Republici Srbiji i zemljama čiji je ona pravni sledbenik. Polazi se od momenta uvođenja mešovitog sistema u istražni postupak na tlu Evropskog kontinenta. Kroz razvoj istrage prikazuju se i položaji okrivljenih i obim prava kojima su raspolagali u zavisnosti od istorijskog momenta. Osvrćemo se na pitanja koja smatramo za nedovoljno dobro regulisana u sadašnjem Zakoniku o krivičnom postupku, pre svega kada je reč o pravima okrivljenih, i pokušavamo da uočimo vezu uz istorijski osvrt na poziciju okrivljenog, kako bismo pokušali da damo odgovore na pitanja kada je okrivljenom bilo najteže, kao i da li mu je danas lako. Šta znači odustanak od načela materijalne istine? Može li opstati aktuelni Zakonik bez tog načela? Kako će organi tehnički primenjivati ZKP, s obzirom da predstavlja spoj adverzijalnog i evropsko-kontinentalnog pravnog sistema. Ravnopravnost strana je od bitnog značaja samo načelno, a suštinski provejavaju inkvizitorski elementi, uz insistiranje na nekom obliku pasivnosti suda i davanja velikih mogućnosti strani na kojoj je teret dokazivanja. Da li je ovo korak unazad ili je reč o skoku u dalj.
Reference
Američko udruženje pravnika (2013) Analiza primene mere pritvora u Srbiji. American Bar Association Rule of Law Iniative (ABA ROLI)
Bayer, V. (1969) Jugoslavensko krivično procesno pravo. Zagreb: Školska knjiga, knjiga I
Beljanski, V. Istraga. http://www.partners-serbia.org/E-learning/mod/page/view.php?id=110
Brkić, S. (2014) Krivično procesno pravo I. Novi Sad: Pravni fakultet
Grubač, M. (2010) Odredbe o organizaciji prethodnog krivičnog postupka nacrta ZKP Srbije iz aprila 2010. godine upoređene sa odgovarajućim odredbama italijanskog ZKP. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 82, br. 12, str. 559-572
Grubač, M. (2014) Šta je neustavno u novom Zakoniku o krivičnom postupku. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 86, br. 7-8, str. 411-430
Ilić, G., i dr. (2013) Komentar zakonika o krivičnom postupku. JP Službeni Glasnik
Marković, B.S. (1937) Udžbenik sudskog krivičnog postupka Kraljevine Jugoslavije. Beograd: Štamparija Drag. Gregorića
Ogorelica, N. (1899) Kazneno procesualno pravo. Zagreb: Kr. zemaljska tiskara
Pavlović, Z. (2010) Pritvor, međunarodni standardi i domaće pravo. Pedagoška stvarnost, vol. 56, br. 9-10, str. 758-779
Škulić, M. (2014) Krivično procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Vasiljević, T. (1981) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Savremena administracija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1508376C
objavljen u SCIndeksu: 18.09.2018.