Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 15  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 87, br. 2, str. 75-91
Veštačenje u krivičnim stvarima prema novom Zakoniku o krivičnom postupku
nema
Ključne reči: veštačenje; veštak; stručni savetnik; sposobnost veštaka; stalni sudski veštaci; stručne ustanove i državni organi kao veštaci; slobodna ocena dokaza; veštačenje telesnih povreda; veštačenje leša; psihijatrijsko veštačenje
Sažetak
U ovom radu autor daje potpun i sistematski prikaz zakonskih odredaba o dokazivanju putem veštačenja prema novom Zakoniku o krivičnom postupku Srbije. Taj je Zakonik donet 2011. godine, a počeo je da se primenjuje u svim sudovima Srbije tek od 1. oktobra 2013. godine. Zakonik je i u ovoj oblasti doneo nekoliko značajnih promena na koje autor posebno ukazuje. Prema njegovom mišljenju, od tih novina posebno su značajne: 1) uvođenje stručnog savetnika (po ugledu na 'tehničkog savetnika' u italijanskom pravu) koga, pored prava da predlažu veštačenje i veštake, stranke imaju pravo da izaberu uvek kada organ postupka odredi veštačenje; 2) odredba čl. 117. st. 4. prema kojoj organ postupka može zahtevati da okrivljeni, branilac, oštećeni kao tužilac ili privatni tužilac, koji predlože veštačenje, unapred predujme troškove veštačenja, što predstavlja odstupanje od pravila predviđenog u čl. 261. st. 2. da se troškovi za veštake u postupku zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti isplaćuju iz sredstava organa postupka unapred, a kasnije naplaćuju od lica koja su dužna da ih naknade; 3) da se veštačenju može podvrći i sposobnost svedoka da prenese svoja saznanja i opažanja o predmetu svedočenja; 4) da se veštačenje ne može odrediti radi utvrđivanja ili ocene pravnih pitanja o kojima se odlučuje upostupku, još manje da se veštak o takvim pitanjima može izjašnjavati samoinicijativno; 5) da veštaka u prethodnom postupku može odrediti javni tužilac, što je logička posledica gašenja sudske istrage i njenog prenošenja u nadležnost javnog tužioca, itd.
Reference
Carić, A. (1968) Vještačenje tjelesnih povreda. Pravni život, 4-5
Grubač, M. (2011) Krivično procesno pravo. Beograd
Grubiša, M. (1983) Utvrđivanje uračunljivosti u krivičnom postupku. Odvjetnik (Zagreb), 6
Ilić, G., Majić, M., Beljanski, S., Trešnjev, A. (2012) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd, 303
Kobe, P. (1970) O psihijatrijskom vještačenju drukčije. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, 1
Kramarić, I. Prilog pitanju pravilnog tumačenja odredbi o vještačenju tjelesnih povreda. Naša zakonitost, 10/1079
Kramarić, I. (1991) 'Pribavljeni nalaz i mišljenje' vještaka privatnim putem kao dokaz u krivičnom postupku'. Odvjetnik, 9-12
Krapac, D. (1975) O nekim procesnopravnim aspektima psihijatrijskog vještačenja u jugoslavenskom krivičnom postupku. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, 2
Krapac, D. (2010) Kazneno procesno pravo, prva knjiga - institucije. Zagreb, 472
Marković, B.S. (1930) Udžbenik sudskog krivičnog postupka Kraljevine Jugoslavije. Beograd, str. 46, 48-51, 61, 62
Ogorelica, N. (1899) Kazneno procesualno pravo. Zagreb
Pavišić, B. (2011) Komentar Zakona o kaznenom postupku. Rijeka, 614
Pospišil-Završki, K., Sila, A. (1984) Kritički osvrt na psihijatrijska vještačenja u sudskom postupku. Socijalna psihijatrija, 12
Prvan, Lj. (1968) Vještačenje tjelesnih povreda. Pravni život, 4-5
Siracusano, D., Galati, A., Tranchina, G., Zappalà, E. (2001) Diritto processuale penale, volume primo. Milano
Vasiljević, T. (1981) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd
Vodinelić, V. (1968) Vještačenje tjelesnih povreda. Pravni život, 4-5
Zobec, Ž. (1990) Nekateri praktični vidiki psihijatričnega izvedenstva u kazenskem postopku. Ljubljana: Forenzična psihijatrija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1502075G
objavljen u SCIndeksu: 18.09.2018.