Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 75  
Back povratak na rezultate
Kritički pregled značajnih teorijskih shvatanja procesa akulturacije
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresajelena.petkovic@filfak.ni.ac.rs
Projekat:
Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija (MPNTR - 179074)

Ključne reči: kultura; akulturacija; dinamički procesi u kulturi
Sažetak
Akulturacija, kao vrlo složena kulturna pojava i jedan od najznačajnijih dinamičkih procesa u kulturi, privlači pažnju teoretičara i istraživača različitih gnoseoloških vokacija. To je vremenom uslovilo nagli porast broja studija, stručnih rasprava i istraživanja koja se bave promišljanjem i definisanjem ovog fenomena. Budući da ne postoje jednoznačna određenja i usaglašena teorijska gledišta, ovaj rad pruža doprinos obuhvatnijem kritičkom prikazu teorijskih shvatanja procesa akulturacije. Na početku rada naglašava se značaj kulturnih kontakata i dodira, daje se etimološko određenje pojma akulturacija i ukazuje na brojne, njemu kompatibilne pojmove. U radu se naročito naglašavaju razlike u shvatanju ovog procesa, proizašle iz različitih profesionalnih orijentacija (antropološke, sociološke, kulturološke, istorijske, psihološke), različitih teorijskih pristupa (funkcionalizam, kulturalizam, teorija 'kulturnih krugova', kulturnih konflikata, teorija globalizacije), pri čemu se razmatraju i teorijske kontroverze u shvatanju procesa akulturacije proizašle iz razlika u viđenju osnovnih uslova, uzroka i posledica ovog procesa.
Reference
Bastid, R. (1981) Umjetnost i društvo. Zagreb: Školska knjiga
Bauman, Z. (1984) Kultura i društvo. Beograd: Prosveta
Bennett, M.J. (1993) Towards a Developmental Model of Intercultural Sensitivity. u: Paige M.R. [ur.] Education for the intercultural experience, Yarmouth, ME: Intercultural Press
Berry, J.W. (2001) A Psychology of Immigration. Journal of Social Issues, 57(3): 615-631
Bilz, R. (1972) Akulturacija. u: Antropologija danas, Beograd: Vuk Karadžić, str. 540
Božilović, N. (2007) Kultura i identiteti na Balkanu. Niš: Filozofski fakultet, Centar za sociološka istraživanja
Božović, R. (1998) Lavirinti kulture. Beograd: Fakultet političkih nauka
Erlich, V. (1968) U društvu s čovjekom - tragom njegovih kulturnih i socijalnih tekovina. Zagreb: Naprijed
Fukujama, F. (1997) Sudar kultura. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva
Hantington, S. (1998) Sukob civilizacija i preoblikovanje svetskog poretka. Podgorica: CID
Jelić, J. (1985) Odnosi među kulturama: Akulturacija. Kultura, Beograd, br. 68/69 Zavod za proučavanje kulturnog razvitka Republike Srbije
Kale, E. (1990) Povijest civilizacija. Zagreb: Školska knjiga
Koković, D. (2005) Pukotine kulture. Novi Sad: Prometej
Linton, R. (1969) Difuzija. u: Teorije o društvu II, Beograd: Vuk Karadžić
Malinovski, B. (1970) Naučna teorija kulture. Beograd: 'Vuk Karadžić'
Malinowski, B. (1945) The Dynamics of Culture Change. New-Haven: Yale University Press
Mitrović, L.R. (1997) Sociologija. Beograd: Institut za političke studije
Park, R. (1969) Kulturni konflikti i marginalni čovek. u: Teorije o društvu, Beograd: Vuk Karadžić, II
Powell, J.W. (1880) Introduction to the study of Indian languages. Washington, DC: US Government Printing Office, 2nd ed
Redfield, R., Linton, R., Herskovits, M.J. (1936) Memorandum for the Study of Acculturation. American Anthropologist, 38(1): 149-152
Rudmin, F.W. (2003) Catalogue of Acculturation Constructs: Descriptions of 126 Taxonomies, 1918-2003. u: Lonner W. [ur.] Online Readings in Psychology and Culture, Bellingham: Center for Cross-Cultural Research: Western Washington University, R http://orpc.iaccp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=89:rudmin&catid=26:chapter&Itemid=15
Simpson, J.A., Weiner, E.S.C., ur. (1989) The Oxford English Dictionary. Oxford: Clarendon
Thomas, W.I., Znaniecki, F. (1984) The Polish peasant in Europe and America. Urbana and Chicago: University of Illinois Press
Todorović, A. (1981) Teorije i metode sociologije kulture. Niš: Prosveta
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka