Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 16  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 57, br. 1, str. 98-121
Poslovna etika između opšte etike i poslovne prakse
Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
Ključne reči: etika; poslovna etika; metaetika i normativna etika; poslovna etika u praksi; pejorativno značenje poslovne etike
Sažetak
U nauci ne postoji saglasnost oko pojma i definicije poslovne etike. Teškoće sa njenim određivanjem i definisanjem su nagnale brojne pisce da poslovnu etiku posmatraju prvenstveno kao skup moralnih pravila kojima se ljudi rukovode u poslovanju, pa sve do shvatanja da poslovna etika predstavlja učenje o poslovnom moralu. Glavna slabost ovog drugog značenja poslovne etike, kao učenja o poslovnom moralu, sastoji se u tome što ono dozvoljava da se etika svede na naučno proučavanje morala, umesto da se posmatra kao par excellence filozofska disciplina, i to kao jedna posebna i primenjena etika koja izučava poslovni moral kao skup istih takvih pravila kojima se usmerava poslovno ponašanje ljudi u svekolikim oblastima ljudskog delanja: od trgovine (trgovačka etika) do pravne nauke (poslovnopravna etika). Takvom pogrešnom pri- stupu i shvatanju posebno doprinose nanosi pejorativnog značenja poslovne etike koji se stvaraju kako u svetu poslovanja, tako i u široj javnosti, što je posebno izraženo kada se taj pojam upotrebljava nekritički i omalovažavajuće. Zašto je to tako, pokušaćemo da objasnimo u narednim redovima, s namerom da se odredi pravo značenje poslovne etike i objasni njeno važno mesto koje joj već sada pripada kao mladoj saznajnoj disciplini na poslovnim, pravnim i drugim školama širom sveta na kojima se podrobno izučava.
Reference
Akvinski, T. (2004) Moralna, politička i pravna teorija. Beograd
Akvinski Toma, Sv. (1990) Država. Zagreb: Globus
Ambrose, D., Cross, T. (2009) Morality, ethics and gifted mind. New York: Springer
Andrews, K.R., David, D.K. (1989) Ethics in practice: Managing the corporation. Boston: Harvard Business Review
Aquinas Thomas, St. (1980) Summa theologiae. Zagreb: Kršćanska sadašnjost
Baier, K. (1965) The moral point of view. New York-London: Random House, Ch. 6: The social factor in morality
Berđajev, N.A. (2000) O čovekovom pozvanju. Beograd: Zepter Book World
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi
Božić, M., Avramović, D. (2007) Neotomistička kritika ljudskih prava. Pravni život, vol. 56, br. 14, str. 447-466
Chryssides, G., Kaler, J. (1996) Essentials of business ethics. Maidenhead: McGraw-Hill Book Company
Crane, A., Matten, D. (2007) Business ethics. Oxford: Oxford University Press
Derida, Ž. (1995) Sila zakona - mistični temelj autoriteta. Novi Sad: Svetovi
Dvorkin, R. (2001) Suština individualnih prava - novo izdanje sa odgovorom kritičarima. Beograd: Službeni list SRJ
Finis, Dž. (2005) Prirodno pravo. Podgorica: CID
Finnis, J. (1982) Natural law and natural rights. Oxford: Clarendon Press
Fuler, L.L. (2001) Moralnost prava. Beograd: Pravni fakultet
Jebb, R.C. (1909) The characters of theophrastus. London: Macmillan
Jelovac, D. (2000) Podjetniška kultura in etika. Portorož: Visoka strokovna šola za podjetništvo
Kovačević, M. (1985) Preobražaji prakse. Beograd: Prosveta
Lukes, S. (1987) Power: A radical view. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Lukić, R. (1966) Pojam sociologije morala. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 2/137-149
Lukić, R.D. (1974) Sociologija morala. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Lukić, R.D. (1992) Sistem filozofije prava. Beograd: Savremena administracija
Lukić, R.D. (1979) Metodologija prava. Beograd: Naučna knjiga
Manley, W.W., Shrode, W.A. (1990) Critical issues in business conduct. New York, itd: Quorum Books
Pavićević, V. (1974) Osnovi etike. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Peger, K. (2005) Pravo, moral i vrlina. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 53, br. 2, str. 59-78
Raz, Dž. (2005) Etika u javnom domenu - ogledi iz moralnosti prava i politike. Podgorica: CID
Roubier, P. (1946) Theorie generale du droit histoire desdoctrines juridiques et philosophies des valeurs sociales. Paris
Smith, P. (2008) Moral and political philosophy: Key issues, concepts and theories. New York: Palgrave Macmillan
Spektorski, E.V. (1997) Istorija socijalne filozofije. Beograd: Službeni list
Stojanović, S.D. (1964) Savremena meta-etika. Beograd: Nolit
Teofrast (1975) Karakteri. Sarajevo: Veselin Masleša, prev. P. Pejčinović
Villey, M. (2001) Philosophie du droit. Paris
Villey, M. (2000) Pravo i prava čovjeka. Zagreb
Votson, A. (2007) Pravo u knjigama, zakonu i stvarnosti - uporednopravni pogled. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 55, br. 2, str. 5-18
Wilson, E.O. (2000) Sociobiology: The new synthesis. Cambridge, MA, itd: Harvard University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka