Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 5 od 10  
Back povratak na rezultate
2018, br. 1, str. 54-72
Preduzetnički potencijali studenata turizma i ugostiteljstva
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

e-adresadr.ana.jovicic@gmail.com
Sažetak
U radu će biti istražena percepcija studenata o konceptu preduzetništva, njihovoj spremnosti da postanu preduzetnici i faktorima koji na to mogu da utiču. Cilj istraživanja je analiza i identifikacija preduzetničkog potencijala studenata turističkog i ugostiteljskog usmerenja na uzorku od 104 studenta visokih strukovnih škola. Na osnovu dobijenih rezultata steći će se uvid kako studenti percipiraju sopstvene kapacitete za otpočinjanje biznisa, nivo eksterne podrške, kao i moguća ograničenja za pokretanje preduzetničkog poduhvata. Rezultati istraživanja ukazuju na ključne probleme i poteškoće za mlade preduzetnike. Nedovoljno znanja potrebnih za otpočinjanje sopstvenog poslovnog poduhvata, nedovoljna informisanost o postojećim programima podrške preduzetnicima, osrednji nivo podrške koju mladi dobijaju u visokim školama osnovni su problem sa kojima se mladi preduzetnici susreću tokom i nakon završetka školovanja. Na osnovu utvrđenih poteškoća, potrebno je da se obezbedi unapređenje u pogledu institucionalne podrške razvoju preduzetništva, unapređenje obrazovnog sistema, odnosno razvijanje preduzetničkog potencijala na svim nivoima i u svim oblicima obrazovanja. Takođe, viši nivo podrške od strane obrazovnih institucija, ali i obezbeđivanje bolje informisanosti o mogućnostima na tržištu i programima finansijskih i drugih poslovnih oblika podrške od ključnih su faktora za razvoj preduzetničkih potencijala mladih.
Reference
*** (2011-2018) Zakon o privrednim društvima. Sl. Glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018
*** (2003) Green paper entrepreneurship in Europe. Europe, Entrepreneurship. I
Bae, T.J., Qian, S., Miao, C., Fiet, J.O. (2014) The Relationship Between Entrepreneurship Education and Entrepreneurial Intentions: A Meta-Analytic Review. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(2): 217-254
Bobić, D. (2017) Preduzetništvo mladih u Srbiji: Mapiranje prepreka za preduzetništvo mladih. Beograd: Deutsche Gessellschaft fur Internationale Zusamenarbeit (GIZ) Gmbh
de Clercq, D., Honig, B., Martin, B. (2013) The roles of learning orientation and passion for work in the formation of entrepreneurial intention. International Small Business Journal, 31(6): 652-676
Dehghanpour, F.A. (2013) The process of impact of entrepreneurship education and training on entrepreneurship perception and intention: Study of educational system of Iran. Education + Training, 55(8/9): 868-885
Dinis, A., do Paço, A., Ferreira, J., Raposo, M., Gouveia, R.R. (2013) Psychological characteristics and entrepreneurial intentions among secondary students. Education + Training, 55(8/9): 763-780
Đorđević, D., Ćoćkalo, D., Bogetić, S., Ivin, D. (2012) Entrepreneurship among students: The potential in Serbia. Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), vol. 2, br. 2, str. 76-80
European Commission (2012) Europe 2020: Europe's growth strategy
European Commission (2013) Entrepreneurship 2020 action plan: reigniting the entrepreneurial spirit in Europe
European Commission (2001) The Concrete Future Objectives of Education Systems
Fayolle, A. (2005) Evaluation of entrepreneurship education: behaviour performing or intention increasing?. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 2(1): 89
Franceško, M., Njegomir, V., Živković, M. (2018) Preduzetnička orijentacija u visokom obrazovanju. u: XXIV Skup Trendovi razvoja: 'digitalizacija visokog obrazovanja ', Kopaonik, 21. - 23. 02. 2018., Paper No.T1.1-3
Franke, N., Lüthje, C. (2004) Entrepreneurial intentions of business students-A benchmarking study. International Journal of Innovation and Technology Management, 01(03): 269-288
Hjalager, A. (1997) Innovation patterns in sustainable tourism: An analytical typology. Tourism Management, 18(1): 35-41
Jošanov-Vrgović, I., Jovin, S., Papić-Blagojević, N., Jovičić, V.A. (2018) Inovacioni potencijal i preduzetništvo - emirijska analiza studenata visokih strukovnih škola. u: Međunarodna naučno-stručna konferencija Inovacijama do održivog razvoja, Beograd 7.12.2017, Beograd
Jovin, S., Papić-Blagojević, N., Jošanov-Vrgović, I., Jovičić, V.A. (2018) Faktori razvoja preduzetničkih kreativnih ideja studenata strukovnih škola. u: XXIV Skup Trendovi razvoja, Digitalizacija visokog obrazovanja, Kopaonik 21- 23.02.2018, peper no. T3.3-10
Karimi, S., Biemans, H.J. A., Lans, T., Chizari, M., Mulder, M. (2014) The Impact of Entrepreneurship Education: A Study of Iranian Students' Entrepreneurial Intentions and Opportunity Identification. Journal of Small Business Management, 54(1): 187-209
Kolvereid, L. (1996) Prediction of Employment Status Choice Intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 21(1): 47-58
Krueger, N.F., Reilly, M.D., Carsrud, A.L. (2000) Competing models of entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing, 15(5-6): 411-432
LIBEK (2015) Istraživanje - Preduzetnička kultura kod mladih. Beograd: Libertarijanski klub Libek
Liñán, F., Chen, Y. (2009) Development and Cross-Cultural Application of a Specific Instrument to Measure Entrepreneurial Intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3): 593-617
Liñán, F., Rodríguez-Cohard, J.C., Rueda-Cantuche, J.M. (2011) Factors affecting entrepreneurial intention levels: a role for education: a role for education. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(2): 195-218
Lindh, I., Thorgren, S. (2016) Entrepreneurship education: the role of local business. Entrepreneurship & Regional Development, 28(5-6): 313-336
Nabi, G., Holden, R., Walmsley, A. (2010) Entrepreneurial intentions among students: towards a re‐focused research agenda. Journal of Small Business and Enterprise Development, 17(4): 537-551
Ožegović, L., Pavlović, N. (2012) Menadžment malih i srednjih preduzeća nosilac razvoja privrede. Škola biznisa, br. 1, str. 74-84
Peterman, N.E., Kennedy, J. (2003) Enterprise Education: Influencing Students' Perceptions of Entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 28(2): 129-144
Pittaway, L., Cope, J. (2007) Entrepreneurship Education: A Systematic Review of the Evidence. International Small Business Journal, 25(5): 479-510
Radosavljević, G., Borisavljević, K. (2011) Inovacije kao faktor preduzetništva u turizmu. u: Naučni skup Novi metodi menadžmenta i marketinga u podizanju konkurentnosti srpske privrede, 15. oktobar, Palić, Srbija
Radovanović, T. (2004) Uspešan preduzetnik. FAM, Novi Sad
Rakićević, Z., Omerbegović, B.J., Ljamić-Ivanović, B. (2015) Virtuelno preduzetništvo: Obrazovanje kao podrška preduzetničkoj spremnosti studenata. u: Proceedings of the International Scientific Conference of IT and Business-Related Research - Synthesis 2015, Belgrade: Singidunum University, 635-641
Subotić, M. (2017) Faktori razvoja preduzetničkih potencijala studenata. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, doktorska disertacija
Todorović, V., Tekić, Ž., Pečujlija, M. (2012) Preduzetničke težnje studenata Fakulteta tehničkih nauka. Učenje za poduzetništvo, 2(2): 197-205
Veciana, J.M., Aponte, M., Urbano, D. (2005) University Students' Attitudes Towards Entrepreneurship: A Two Countries Comparison. International Entrepreneurship and Management Journal, 1(2): 165-182
Vlada Republike Srbije (2012) Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. Sl. glasnik RS, Beograd; 107
von Graevenitz, G., Harhoff, D., Weber, R. (2010) The effects of entrepreneurship education. Journal of Economic Behavior & Organization, 76(1): 90-112
Zhang, P., Wang, D.D., Owen, C.L. (2015) A Study of Entrepreneurial Intention of University Students. Entrepreneurship Research Journal, 5(1)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/skolbiz1-19933
objavljen u SCIndeksu: 22.02.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci