Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 13  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 51, br. 4, str. 329-348
Društveni i simbolički položaj boraca Narodnooslobodilačkog rata nakon oslobođenja u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za sociologiju
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za istoriju umetnosti

e-adresaolivera.markovic@pr.ac.rs, marta.vukotic@pr.ac.rs
Ključne reči: borci; društvo; NOR; NOB; FNRJ; ideologija; skulptura; "kultura pamćenja"
Sažetak
Rad se bavi odnosom novoformirane državne vlasti u Jugoslaviji nakon Drugog svetskog rata prema ratnim veteranima, u periodu između donošenja prvog i drugog ustava komunističke Jugoslavije, periodom Federativne Narodne Republike Jugoslavije (1946-1963). Na primeru socijalne zaštite boraca, te na osnovu simboličke predstave boraca, posebno kroz skulpturu kao najsugestivniji i najkomunikativniji medij za prenošenje simboličkih poruka, cilj rada je da dâ odgovor na pitanje kakav je bio društveni položaj ratnih veterana u tom istorijskom periodu, kao i da ukaže na važno saznanje da je socijalna zaštita boraca, ratnih invalida, kao i porodica palih boraca, bila na zavidnom nivou i da je nova vlast odmah uvidela značaj simboličke predstave vrednosnih ideala i kroz medij skulpture. U novoformiranoj Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji (FNRJ, 1945-1963) negovanje revolucionarne tradicije i tekovi Narodnooslobodilačkog rata bili su, prioritetni društveni zadaci.
Reference
Asman, J. (2011) Kultura pamćenja - pismo, sećanje i politički identitet u ranim visokim kulturama. Beograd: Prosveta
Baldani, J. (1977) Revolucionarno kiparstvo. Zagreb: Spektar
Cvetić, M. (2021) Monumentalna memorijalna politička skulptura. u: Šuvaković M. [ur.] Istorija umetnosti u srbiji XX veka - realizmi i modernizmi oko hladnog rata, Beograd: Orion Art, drugi tom (303-322)
Čavoški, K. (1991) TITO - Tehnologija vlasti. Beograd: AIZ Dosije
Dedijer, V. (1955) Josip Broz Tito - prilozi za biografiju. Beograd: Kultura
Doknić, B. (2013) Kulturna politika Jugoslavije (1946-1963). Beograd: Službeni glasnik
Đokić, V. (2009) Urbana tipologija - gradski trg u Srbiji. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Arhitektonski fakultet
Filips, Dž. (1983) Jugoslovenska priča (1943-1983). Beograd: Jugoslovenska revija
Ilić, R. (1953) Titovo Užice. u: Mitrović Mihailo [ur.] Gradovi i naselja u Srbiji, razvoj, urbanistički planovi i izgradnja 1946-1961, Beograd: Urbanistički zavod NR Srbije, 119-125
Jukić, M. (2006) Prilog poznavanju ustanova - Savez udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata Hrvatske (1947-1992). Arhivski vjesnik, 49(1), 123-138
Kačavenda, P., ur. (1999) Jugoslovensko-sovjetski sukob 1948. godine - zbornik radova sa naučnog skupa. Institut za savremenu istoriju
Lazar, V.M. (2015) Umetnost u javnom političkom prostoru u kontekstu 'otvorene pozornice' - Trg Slavija u Beogradu i spomenik Dimitriju Tucoviću. u: Milenković P.; Stojšin S.; Pajvančić-Cizelj A. [ur.] Zbornik radova Srspkog sociološkog društva - društvo i prostor - urbani i ruralni prostor ekonomski, pravni i organizacioni prostor, Novi Sad: Srpsko sociološko društvo, 280-280
Lazić, S. (2014) Oslobođenje Beograda 70 godina posle kroz fondove i zbirke Istorijskog arhiva Beograda: katalog izložbe. u: Lazić S. [ur.] Oslobođenje Beograda 70 godina posle kroz fondove i zbirke Istorijskog arhiva Beograda, Beograd: Istorijski arhiv Beograda, 9-69
Malešević, S. (2011) Sociologija vojske i rata. Zagreb: Jesenski i Turk
Malović, G. (2011) Referat o vojnoj nadležnosti nad ratnim vojnim invalidima u Jugoslaviji 1945-1948. Glasnik Udruženja arhivskih radnika Republike srpske, Banja Luka, (3), p. 385-412
Malović, G. (2011) Vojna nadležnost nad ratnim vojnim invalidima u Jugoslaviji 1945-1948. Vojno-istorijski glasnik, br. 1, str. 114-143
Marković-Savić, O. (2016) Pregled socijalne istorije isluženih ratnika u Srbiji. u: Šuvaković U. [ur.] Vek srpske golgote (1915-2015), Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, 307-307
Merenik, L. (2001) Ideološki modeli - srpsko slikarstvo 1945-1968. Beograd: Beopolis
Milenković, B. (1962) Trg Partizana u Titovom Užicu. Arhitektura i urbanizam, 13: 4-10
Miljković, D., ed. (1989) Jugoslavija 1918-1988 - statistički godišnjak. Savezni zavod za statistiku
Mirjanić, B. (1955) Proslava desetogodišnjice oslobođenja Beograda. Godišnjak grada Beograda, II: 551-530
Protić, M. (1982) Skulptura XX veka. u: Tanasijević-Popović N. [ur.] Umetnost na tlu Jugoslavije, Beograd: Izdavački zavod Jugoslavija, 19-138
Radović, S. (2013) Grad kao tekst. Beograd: Biblioteka XX vek
Vukotić, L.M., Danilović-Hristić, N. (2012) Značaj savremene umetnosti u procesu interdisciplinarnog dizajna javnog gradskog prostora Beograda. Zbornik Muzeja primenjene umetnosti, 8: 119-129
Vukotić-Lazar, M.M., Marković-Savić, O.S. (2020) Cultural policy and memory of the fighters of the People's Liberation War: The central role of the army in political legitimation of the new political structure. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, vol. 50, br. 3, str. 27-44
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP51-34398
primljen: 16.10.2021.
prihvaćen: 21.12.2021.
objavljen u SCIndeksu: 28.01.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0