Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 68  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 64, br. 3, str. 215-262
Potrebna znanja oficira Vojske Srbije u oblasti društveno-humanističkih nauka za učešće u međunarodnim misijama
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
Ključne reči: Vojska Srbije; misije i zadaci; multinacionalne operacije; interkulturalni kontakt; kulturni identitet; vojna akademija; društveno-humanističke nauke
Sažetak
Gotovo da nema sporenja da živimo u eri globalizacije, koja vodi stvaranju 'svetskog društva'. Reč je o objektivnom planetarnom procesu sve gušće mreže povezanosti i uzajamnosti pojedinačnih društava i stvaranju jedinstvenog 'svetskog sistema', koji izrasta (1) na talasima tehničko-tehnološke revolucije i stvaranja globalne ekonomije; (2) na krilima kulturno-informatičke revolucije (kosmopolitske kulture...) i (3) na mreži nadnacionalnih regionalnih i svetskih institucija (Savet bezbednosti OUN, MMF, Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Svetska trgovinska organizacija, G-8, Evropska unija), kao značajnim oblicima globalnog upravljanja. Globalizacija obuhvata skoro sva područja individualne, kolektivne i opšte ljudske egzistencije. Ona nije vezana samo za politiku, već i za nauku, ekonomiju, tehnologiju, kulturu, odbranu, religiju, zabavu, medije. Reč je o pojavi koja utiče na naš svakodnevni život, dovodeći do redefinisanja ličnih i intimnih aspekata života i izgrađivanja novih odrednica ličnog i društvenog identiteta'. Savremeno svetsko društvo je u sve tešnjoj podeli sudbine, uspeha, uzleta ali i rizika, sukoba i planetarnih pretnji. Vojska Srbije ima svoje jasno regulisane misije, zadatke, dužnosti i društvene obaveze. Prema zakonu 'Vojska Srbije je organizovana oružana snaga koja brani zemlju od oružanog ugrožavanja spolja i izvršava druge misije i zadatke, u skladu sa Ustavom, zakonom i principima međunarodnog prava koji regulišu upotrebu sile'. Ujedno, ona je osnovni subjekt sistema odbrane. Strategija odbrane Republike Srbije razrađuje misije i zadatke Vojske Srbije i utvrđuje da su njene misije, pored odbrane zemlje, učešće u izgradnji i očuvanju mira u regionu i svetu i podrška civilnim vlastima u suprotstavljanju pretnjama bezbednosti. Za ovaj rad poseban značaj ima misija Vojske koja se odnosi na jačanje mira u regionu i svetu, a realizuje se učešćem u multinacionalnim operacijama pod okriljem Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Učešće Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama, u skladu sa zakonom, atribut je odgovornosti naše zemlje za mir u svetu. To je i naš doprinos razvoju stabilnog bezbednosnog okruženja, kao preduslov za razvoj i prosperitet i države i sistema odbrane. Za učešće u multinacionalnim operacijama deklarisaće se posebne snage Vojske i sistema odbrane, koje će se osposobljavati u zemlji i inostranstvu. Kako funkcija bezbednosti sve više uključuje civilne strukture i izmešta se od nacionalne ka internacionalnoj perspektivi, zajednički angažman predstavnika različitih institucija i zemalja predstavlja pogodan okvir za intenzivan interkulturalni kontakt. Za razliku od kooperativnosti koju interkulturalni kontakt podrazumeva u borbi protiv međunarodnog organizovanog kriminala i terorizma, u suočavanju sa asimetričnim pretnjama, multinacionalnim operacijama podrške miru, zajedničkoj obuci i vežbama, izgradnji kapaciteta i procedura, pomoći u elementarnim nepogodama i nesrećama, saradnji u okviru evro-atlantskih i širih okvira kolektivne odbrane, interkulturalni kontakt, međutim, postoji i u antagonističkom odnosu prema protivniku ili neprijatelju. U ovom radu postavljaju se mnoga pitanja i traga se za najboljim odgovorima kako Vojna akademija i sistem vojnog obrazovanja treba da na najefikasniji način pripreme naše pripadnike Vojske za misiju očuvanja mira u regionu i svetu. Bela knjiga odbrane Republike Srbije o sistemu vojnog obrazovanja govori sledeće: 'Sistem vojnog obrazovanja Republike Srbije uspešno obezbeđuje projektovane potrebe sistema odbrane Republike Srbije za kadrom odgovarajućeg profila. To je efikasan i racionalan sistem usklađen sa standardima i principima obrazovanja profesionalnih vojnih lica zemalja učesnica programa Partnerstvo za mir i zahtevima zajedničke evropske zone visokog obrazovanja odnosno standardima i principima Bolonjske deklaracije'. U skladu sa naslovom, u radu se bliže govori o potrebnim znanjima iz oblasti sociologije, ekonomije, političkog sistema, stranih jezika, vojne istorije, prava odbrane, vojne etike, retorike, vojne psihologije i vojne andragogije koja su potrebna da bi naši vojnici na najbolji mogući način predstavili i Vojsku Srbije i Republiku Srbiju u međunarodnim mirovnim i humanitarnim misijama u saradnji sa ostalim oružanim snagama drugih država, a pod mandatom Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Svesni smo da vreme koje je pred nama traži od svih nas smislenu akciju, mnogo rada, pregalaštva i odlučne korake. Novi način sagledavanja savremenog sveta zahteva pozitivna zakonska, životna i organizaciona rešenja, ali pre svega promenu nasleđene svesti, jer se svet ubrzano i nazaustavljivo menja. Društveno-humanističke nauke svojim znanjem mogu mnogo da doprinesu toj velikoj misiji Vojske Srbije i naše države da se na jedan stvaralački način uključi u globalizaciju sveta koji nema milosti i obzira za ona društva, narod i vojsku koje ne nađu svoje primereno mesto u složenoj zajednici sveta, gde vlada razumevanje, tolerancija i saradnja, ali i isključivi interesi, želje i težnje velikih država sveta i regionalnih centara moći. Društveno-humanističke nauke nisu nikom u vojnom školstvu i vojnoj obuci ni protivnik niti takmac, nego naprotiv - lojalan partner u snažnom, funkcionalnom i profesionalnom izgrađivanju radnog, moralnog i svetlog lika naših oficira u svim potrebnim znanjima i neophodnim veštinama da se uvek spremni i sposobni suoče sa velikim izazovima sadašnjeg sveta. Znanje pomaže svima nama, a odsustvo znanja pomaže samo našim protivnicima.
Reference
*** (1999) A Stiftung Entwicklung und Friden. u: Globale Trends 2000:Fakten, Analysen, Prognosen, Frankfurt am Main
*** (2009) Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 88, Nov
*** (2009) Strategija odbrane Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br.88
*** (2000) The state of the worlds refugees 2000: Fifty years of humanitarian action. Oxford: UNHCR
*** (2009) Uredba o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita. Službeni glasnik RS, br. 16
*** (2007) Zakon o odbrani. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, br. 116
*** (2007) Zakon o Vojsci Srbije. Službeni glasnik RS, br. 116
Abrahamson, B. (1972) Military professionalization and political power. Beverly Hills: Sage
Amstuc, R.M. (2008) Međunarodna etika. Beograd: Službeni glasnik
Aristotel (1982) Nikomahova etika. Zagreb: SNL, preveo T. Ladan
Bebler, A. (1977) Marksizam i vojništvo. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Beck, U. (1999) World risk society. Cambridge, itd: Polity Press
Brdar, M.M. (2001) Institutional of human rights: Crumbling of sovereignty and globalization. u: International Law and Ethics Conference Series, Belgrade, 5th Annual Meeting, 15-17.juni
Brzezinski, Z.K. (1993) Out of control: Global turmoil on the eve of the 21 century. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Carter, A.B., Perry, W.J., Steinbruner, J. (1993) A new concept of cooperative security. Washington DC: Brookings Institutions Press
Commission on Global Governance (1995) Our Global Neighbourhood - the report of the Commission on Global Governance. Oxford: Oxford University Press
Danilović, N. (2003) Snaga morala. Beograd: Zadužbina Andrejević
Đurić, M.S. (1972) Stihija savremenosti - društveno-filozofska razmatranja. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Finer, S.E. (1962) The man on horseback: The role of the military in politics. London: Pall Mall
Forca, B. (2010) Bela knjiga odbrane Republike Srbije. Beograd: Medija centar 'Odbrana'
Gidens, E. (2001) Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet
Gostović, D. (2011) Potrebna znanja oficira Vojske Srbije u oblasti političkih nauka. u: Potrebna znanja oficira Vojske Srbije 2010-2020, Beograd: Vojna akademija
Gostović, D.D. (2006) Izvršna vlast kao državna funkcija. Beograd: Altera
Grozdić, B. (2011) Potrebna znanja vojnih lidera Vojske Srbije u moralnoetičkim izazovima prvih dekada 21. veka. u: Potrebna znanja oficira Vojske Srbije-2020, Beograd: Vojna akademija
Gutman, R., Rieff, D. (1999) Crimes of war - what the public should know. New York: W. W. Norton
Hantington, S.P. (2000) Sukob civilizacija i preoblikovanje svetskog poretka. Podgorica: CID
Hantington, S.P. (2004) Vojnik i država - teorija i politika civilno-vojnih odnosa. Beograd: FPN - Centar za studije Jugoistočne Evrope
Held, D., Mcgrew, A., ur. (2000) The great globalization debate, an introduction. u: The Global Transformations Reader, Cambridge: Polity Press
Hobsbaum, E. (2008) Globalizacija, demokratija, terorizam. Beograd: Arhipelag
Holm, H.H., Sorensen, G. (1995) Whose world order, uneven globalization and the end of cold war. Oxford: Westvud Press
Janowitz, M. (1959) Sociology and the military establishment. New York: Russell Sage Foundation
Jocić, R. (2011) Faktori stresa u mirovnim misijama i psihološka priprema pripadnika Vojske Srbije. u: Potrebna znanja oficira Vojske Srbije-2020, Beograd: Vojna akademija
Kajtez, I. (2011) Globalizacija sveta bezbednosti i potrebna znanja oficira Vojske Srbije iz područja društveno-humanističkih nauka. u: Potrebna znanja oficira Vojske Srbije 2010-2020, Beograd: Vojna akademija
Kalanj, Đ. (2011) Potrebna znanja za psihološko ratovanje. u: Potrebna znanja oficira Vojske Srbije-2020, Beograd: Vojna akademija
Kuzmanović, S. (2011) Kognitivna komponenta kao preduslov funkcionisanja morala vojske. u: Potrebna znanja oficira Vojske Srbije-2020, Beograd: Vojna akademija
Lang, K. (1972) Military instituions and the sociology of war. Beverly Hills: Sage
Maddison, A. (2001) The world economy: A millennial perspective. Paris: OECD
Markoš, M. (2011) Interkulturalna kompetencija: odgovor na globalizaciju. u: Potrebna znanja oficira Vojske Srbije-2020, Beograd: Vojna akademija
Markoš, M., Šubert-Bosak, N. (2006) Primena STANAG 6001 standarda u sistemu usavršavanja engleskog jezika. u: Školovanje i obuka u sistemu odbrane - evroatlantski aspect, Zbornik radova, Beograd: Uprava za školstvo
Markoš, M. (2011) Učenje engleskog jezika u kontekstu priprema pripadnika Vojske Srbije za učešće u operacijama podrške miru. Vojno delo, vol. 63, br. 1, str. 172-193
Matić, M.A., ur. (1993) Enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija
Northaus, P.G. (2008) Liderstvo - teorija i praksa. Beograd: Data status
Pavićević, V. (1974) Osnovi etike. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Pečujlić, M. (2002) Globalizacija - dva lika sveta. Beograd: Gutenbergova galaksija
Pejović, D. (1982) Aristotelova praktična filozofija i etika. u: Aristotel: Nikomahova etika, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
Perimutter, A. (1977) The military and politics in modern times. New Haven: Yale University Press
Stiglic, D.E. (2002) Protivrečnosti globalizacije. Beograd: SBM-h
Tešanović, B. (2011) Ekonomska znanja oficira Vojske Srbije kao osnova uspešnog menadžmenta. u: Potrebna znanja oficira Vojske Srbije-2020, Beograd: Vojna akademija
Trkulja, J. (2003) Globalizacija kao potčinjavanje ili šansa. u: Knežević Miloš [ur.] Vreme globalizacije – zbornik, Beograd: Dom kulture 'Studentski grad', 13-17
Vasović, V.J. (2008) Savremene demokratije. Beograd: Službeni glasnik, tom I
Vjatr, J.J. (1987) Sociologija vojske. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Wolfers, A. (1952) National security as an ambigious symbol. Political Science Quarterly, Vol 67, br. 4, Dec
Zorić, M. (2011) Vojna istorija i njena uloga u formiranju akademskog i stručnog profila oficira Vojske Srbije. u: Potrebna znanja oficira Vojske Srbije 2010-2020, Beograd: Vojna akademija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Vojno delo (2011)
Odnos sociologije i nauka odbrane
Kajtez Ilija

Vojno delo (2008)
Perspektive bezbednosti savremenog sveta
Stojanović Stanislav

Vojno delo (1998)
Civilno-vojni odnosi
Todorić Slobodan

prikaži sve [330]