Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 6 od 48  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 51, br. 1, str. 153-166
Šta se krije iza dualističko-monističke debate u međunarodnom pravu?
Džavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za pravne nauke

e-adresasganic@np.ac.rs
Sažetak
Rasprava o odnosu unutrašnjeg i međunarodnog prava traje veoma dugo i još uvek je aktuelna. Vremenom, ova rasprava je uobličena u dva teorijska shvatanja i objašnjenja ovog odnosa koji se u pravnoj nauci manifestuje kroz monističko-dualističku debatu. Uprkos tome što su nam postavke ove dve teorije poznate, čini se da je dodatno bavljenje argumentacijom koja se u ovoj raspravi nudi, veoma važno. Naročito i zbog toga, što smatramo, da jedna od ove dve teorije, a to je ona koja zastupa dualistički pristup, nema svoje utemeljenje samo u pravu. Naprotiv, čini se da su argumenti koje nudi samo pokušaji, da se pod plaštom naizgled pravne argumentacije, opravda onaj koncept shvatanja međunarodnog prava, koji zapravo znači njegovu negaciju. Ovo naročito ako se postavke dualizma stave u odnos sa savremenim međunarodnim pravom i savremenim shvatanjem državnog suvereniteta. Stoga smatramo da dodatni osvrt na ovu problematiku može biti koristan. Između ostalog i zato, što sa razvojem međunarodnog prava i proširivanjem dejstva njegovih normi na odnose koje te norme ranije nisu regulisale, ova rasprava biva iznova aktuelizovana.
Reference
*** (2006) Član 194. stav 4. Ustava Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
Andrassy, J., Bakotić, B., Vukas, B. (1998) Međunarodno pravo. Zagreb: Školska knjiga, 1, 4
Anghie, A., Anghie, A. (2004) Cambridge studies in international and comparative law. u: Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law, Cambridge: Cambridge University Press (CUP), str. 357-359
Avramov, S., Kreća, M. (2001) Međunarodno javno pravo. Beograd: Savremena administracija, 37
Bartoš, M. (1954) Međunarodno javno pravo: I Knjiga. Beograd: Kultura
Basta, D.N. (2001) Slobodan Jovanović i Hans Kelzen. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 49, br. 1-4, str. 25-43
Bordaš, B.I. (2016) Razvoj međunarodnog privatnog prava unije u službi ostvarivanja njenih ciljeva. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 4, str. 1373-1391
Carty, A. (2007) Philosophy of international law. Edinburgh University Press, 116
Đajić, S. (2007) Praktikum za medjunarodno javno pravo opšti deo. Novi Sad: Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost
Đorđević, S. (2001) Međunarodna zajednica - stvarnost ili želja?. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 49, br. 1-4, str. 463-469
Etinski, R.M. (2004) Međunarodno javno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet, str. 515
Ganić, S. (2010) Doprinos savetodavne uloge međunarodnog suda pravde u tumačenju i razvoju međunarodnog prava. Beograd: Pravni fakultet, magistarski rad
Ganić, S.F., Ćorović, E.A. (2013) Princip univerzalnog važenja Krivičnog zakonodavstva i pitanje državnog suvereniteta. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 1, str. 245-258
Jouannet, E. (2007) Universalism and Imperialism: The True-False Paradox of International Law?. European Journal of International Law, 18(3): 379-407
Kelsen, H. (1959) Principles of international law. New York: Reinhart&Company, 404
Kelzen, H. (2010) Opšta teorija države i prava. Beograd: Pravni fakultet
Kreća, M. (2008) Međunarodno javno pravo. Beograd: Službeni glasnik, 181
Krisch, N. (2005) International Law in Times of Hegemony: Unequal Power and the Shaping of the International Legal Order. European Journal of International Law, 16(3): 369-408
Lauterpacht, H. (1933) The function of law in the international community. Oxford: Clarendon Press, 3
Lukić, R.D., Košutić, B.P. (2008) Uvod u pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, 31
Maniruzzaman, A.F.M. (2001) State Contracts in Contemporary International Law: Monist versus Dualist Controversies. European Journal of International Law, 12(2): 309-328
Marković, R. (2008) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd: Pravni fakultet
Radbruh, G. (1998) Filozofija prava. Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije, str. 227
Simpson, G. (2006) Velike sile i odmetničke države. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava, 25-371
Škulić, M. (2005) Međunarodni krivični sud. Beograd: Pravni fakultet, 554-560
Šmit, K. (2003) Tri vrste pravnonaučnog mišljenja. Beograd: Dosije, 7
Tubić, B.N. (2015) Rešavanje teritorijalnih sporova u međunarodnom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 4, str. 1861-1875
Vereshchet, V. S. (1996) New Constitutions and the Old Problem of the Relationship between International Law and National Law. European Journal of International Law, 7(1): 29-41
Voigt, R. (2002) Koliko nam države treba?. Politička misao, 2, 29
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns51-14189
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka