Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 10 od 48  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 67, br. 5, str. 19-56
Analiza rešavanja društvenih konflikata u zemljama zapadne Evrope i Balkana
aGeneralštab Vojske Srbije, KoV Srbije
bMinistarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektor za vanredne situacije
Ključne reči: društveni konflikt; mir; nasilje; upravljanje konfliktima; mirna sredstva
Sažetak
U ovom radu podržava se ideja o isključivanju upotrebe sile u sadašnjim i budućim društvenim konfliktima širom sveta. Pri tome, kao polaznu pretpostavku treba isključiti ideju večitog mira koja nije realna ni zasnovana na naučnim principima. Na prvom mestu treba shvatiti da su konflikti i promene neizbežni sastojci društvenih odnosa. Tada sagledavanje mogućnosti i načina njihovog rešavanja i zaustavljanja razarajućeg konfliktnog potencijala postaju neizmerno važni. U radu je obuhvaćen širok spektar društvenih konflikata. Većina konfliktnih elemenata i njihova dinamika je ista, bez obzira na to da li se bavimo međusobnim ili međudržavnim sukobima. Navode se i faktori rizika koji onemogućavaju kvalitetan pristup rešavanju društvenih konflikata, čime bi bila stvorena mogućnost za osmišljavanje preventivnih i interventnih programa, koji bi uticali na sam proces rešavanja društvenih konflikata, kao i na odabir sredstava koja bi doprinela njegovom rešavanju.
Reference
*** (1995) Ujedinjene nacije 1945-1995 - Između priznanja i pokude. Službeni glasnik, Beograd, Povelja UN, Agenda za mir, Pravni fakultet, Fakultet političkih nauka, Institut za međunarodnu politiku i privredu
*** (2002) World report on violence and health. Genf
*** (1993) Enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija
Aćimović, L. (1971) O istraživanju mira - uvodna razmatranja. Međunarodni problemi, br. 4, str. 10
Aristotel (1975) Politika. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Avramov, S., Kreća, M. (1997) Međunarodno javno pravo. Beograd: Savremena administracija
Boulding, K. (1962) Conflict and defense: A general theory. New York: Harper & Brothers
Brock, L. (1990) Frieden: Überlegungen zur Theoriebildung. u: Rittberger V. [ur.] Theorien der internationalen Beziehungen, PVS-Sonderheft 21
Christi, P. (1999) Werkstaette fuer den Frieden. radni materijal
Coser, L. (1996) Functions of social conflict. London: Free Press, Confier
Čupić, Č., Vranić, B. (2009) Konsolidacija demokratije - 20 godina nakon pada berlinskog zida, Beograd. Zbornik radova Fakultet Političkih Nauka
Dunnette, M., ur. (1976) The handbook of industrial and organizational psychology. Chicago: Rand McNally
Flajner, T., Samardžić, S. (1995) Federalizam i problem manjina u višeetničkim zajednicama. Beograd: IES
Frojd, S. (1964) Uvod u psihoanalizu. Beograd: Kosmos
Galtung, J. (1987) Social cosmology and the concept of peace, chair in conflict and peace research. Oslo: University of Oslo, Septembar, Alfaz del Pi
Galtung, J. (2010) Mirnim sredstvima do mira mir i sukob, razvoj i civilizacija. Beograd: Službeni glasnik, NVO Jugoistok XXI
Galtung, J.I. (1969) Violence, peace and peace research. Journal of Peace Research, vol. 6, br. 3, str. 167-191
Golubović, Z.T. (1973) Čovek i njegov svet u antropološkoj perspektivi. Beograd: Plato
Gügel, G. (1977) Institut za pedagogiju mira Tübingen; Redakcija: Ragnar Müller Deutch M. The resolution of Conflict: Constructive and destructive processes. New Haven: Yale University Press
Hall, S., Held, D., McGrew, T., ur. (1994) Modernity and its futures. Cambridge, itd: Polity Press
Hantington, S.P. (1998) Sukob civilizacija i preoblikivanje svetskog poretka. Podgorica: CID
Heffermehl, F.S. (2001) Mir je moguć. Beograd: Biblioteka Krug
Hobs, T. (1961) Levijatan, Beograd. Kultura
Janković, S. (2006) Mirovne snage u rešavanju jugoslovenske krize. Čačak: DOO Štampa
Jeftović, M., Milašinović, S. (2002) Samougrožavanje društva - socijalno-patološke devijacije. Beograd: Sinex, str. 143
Jevtić, M.S. (1989) Savremeni džihad kao rat. Beograd: Nova knjiga
Keković, Z., Kešetović, Ž. (2006) Krizni menadžment i prevencija krize. Beograd: Fakultet bezbednosti
Kroeber, A.L., Kluckhohn, C. (1952) Culture: A critical review of concepts and definitions. New York: Vintage Books
Matović, J., Petrović-Poljak, Ž. (1998) Oružje, energija i treći svetski rat. Beograd: NIC 'Vojska'
Mayer, B. (2000) The Dynamics of conflict resolution. San Francisco, CA: Jossey-Bass
Meyers, R. (1993) Grundbegriffe, Strukturen und theoretische Perspektiven der Internationalen Beziehungen. u: Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn: Grundwissen Politik
Milašinović, P., Milašinović, S. (2004) Uvod u teorije konflikata. Beograd: Fakultet civilne odbrane
Milisavljević, B. (2007) Nove mirovne misije Organizacije ujedinjenih nacija. Beograd: Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Beogradu
Mujović, R. (1995) Međunarodni faktori u građanskom ratu i krizi u Jugoslaviji. Podgorica: Pravni fakultet
Petkovic, R. Anatomy of the Yugoslav Crisis. Belgrade: Center for Strategic Studies
Petković, V. (2006) Menadžment ljudskih resursa. Čačak: VPŠ
Popadić, D., ur. (2000) Uvod u mirovne studije. Beograd: Grupa Most
Raduški, N. (2009) Iskustva razvijenih evropskih zemalja u rešavanju pitanja nacionalnih manjina. Sociologija, vol. 51, br. 1, str. 65-82
Rouse, M.J., Rouse, S. (2005) Poslovna komunikacija. Zagreb: Masmedija
Russel, B. (1959) Wisdom of the west. London: Rathbone Books Limited
Simić, D.R. (1993) Pozitivan mir - shvatanja Johana Galtunga. Beograd: Akademija Nova
Stevanović, Đ. (2005) Sociološka hrestomatija. Beograd: Kultura
Stojiljković, Z. (2008) Konflikt i/ili dijalog ogledi o sindikatima, tranziciji i demokratiji. Beograd: Fakultet političkih nauka
Šarenac, R., Begu, B. (2006) Rešavanje konfliktnih situacija - priručnik. Podgorica: Vlada Republike Crne Gore - Uprava za kadrove
Tatalović, S. (2007) Etničke manjine i sigurnost u procesima globalizacije - zbornik radova. Zagreb: Politička kultura
Tatalović, S. (2006) Nacionalna i međunarodna sigurnost. Zagreb: Politička kultura
Tekeshi, I. (1969) Beyond the traditional concept of peace in different cultures. Journal of Peace Research, str. 134
Vasilevski, S. (2007) Diverging paths, diverging outcomes: A comparative analysis of post-communist transition in the successor states of Yugoslavia. YCISS Post-Communist Studies Programme Research Paper Series, Department of Political Science York University
Vidojević, Z.S. (1993) Društveni sukobi od klasnih do ratnih. Beograd: Radnička štampa
Vučinić, Z. (2001) Međunarodno ratno i humanitarno pravo. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Vujaklija, M. (1972) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd, itd: Prosveta
Wall, D. (2002) Istina i pomirenje - slučaj Severne Irske - ozdravljenje kroz sećanje - dosadašnji razvoj događaja. Temida, vol. 5, br. 4, str. 45-50
Wright, Q. (1942) A study of war. Chicago: The University of Chicago Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1505019P
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka