Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
Prilog zasnivanju logike kao filozofske nauke
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Pale, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: logos; logika; pojam; sud; zaključak; ontologija; gnoseologija; aksiologija; matematika; lingvistika; psihologija; metodologija; principi ili zakoni mišljenja
Sažetak
U radu se na nov način pristupa utemeljenju formalne, formalizovane i primenjene logike (metodologije). Problematizujući njena osnovna pojmovna određenja, nakon istorijskog ili dijahronijskog pregleda, autor analizira odnos logike, filozofije (pre svega: ontologije, gnoseologije i aksiologije) i nauka (pre svega: matematike, lingvistike i psihologije). Na teorijski pripremljen teren stupa potom problematsko-istorijska analiza odnosa pojedinih oblasti u okviru same logike kao filozofske nauke: odnos formalne ili elementarne logike, prema formalizovanoj, matematičkoj ili simboličkoj logici - i najzad, aplikacija prve dve i njihov odnos prema primenjenoj ili sadržinskoj logici (metodologiji).
Reference
Aćimović, M. (1999) Uvod u logiku. Novi Sad: Filozofski fakultet
Aristotel (1971) Metafizika. Beograd: Kultura
Aristotel (1970) Organon. Beograd: Kultura
Bacon, F. (1964) Novi organon. Zagreb: Naprijed
Barwise, J. (1977) Handbook of mathematical logic. Amsterdam, itd: North-Holland
Bašlar, G. (1991) Novi naučni duh. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Beth, E.W. (1962) Formal methods. Dordrecht, itd: Reidel
Bochenski, M. (1956) Formate logik. Munchen
Bol, M., Rajnhart, Ž. (1988) Istorija logike. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Borkowski, L. (1976) Formate logik. Berlin
Branković, K. (1851) Misloslovlje ili logika. Beograd
Čelpanov, G.I. (1994) Logika. Moskva
Čolović, I.M. (1988) Vreme znakova - 1968-1987. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Čomski, N. (1979) Gramatika i um. Beograd: Nolit
Čomski, N. (1994) Jezik i odgovornost - zasnovano na razgovorima sa Micu Rona. Niš: Gradina
Dekart, R. (1952) Reč o metodi dobrog vođenja svoga uma i istraživanja istine u naukama. Beograd: Naučna knjiga
Devide, V. (1972) Matematička logika. Beograd: Matematički institut
Diltaj, V. (1980) Zasnivanje duhovnih nauka. Beograd: Prosveta
Djui, D. (1962) Logika - teorija istraživanja. Beograd: Nolit
Džems, V. (1991) Pragmatizam. Beograd: Dereta
Edwards, P., ur. (1967) The encyclopedia of philosophy. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Ejer, A.Z. (1963) Problem saznanja. Beograd: Nolit
Eko, U. (2000) Kant u kljunar. Beograd: Paideia
Erickson, F. (1990) Qualitative methods. u: Research in teaching and learning, New York: Macmillan
Feis, R. (1974) Modalnan logika. Moskva: Nauka
Feyerabend, P.K. (1982) Science in a free society. London-New York: Verso
Feyerabend, P.K. (1987) Protiv metode - skica jedne anarhističke teorije spoznaje. Sarajevo: Veselin Masleša
fon Riht, G.H. (1975) Objašnjenje i razumevanje. Beograd: Nolit
Fuko, M. (1998) Arheologija znanja. Beograd: Plato
Gadamer, H. (1978) Istina i metoda - osnovi filozofske hermeneutike. Sarajevo: Veselin Masleša
Grjaznov, B.S. (1982) Logika, racional'nost', tvorčestvo. Moskva: Nauka
Habermas, J. (1975) Saznanje i interes. Beograd: Nolit
Hegel, G.V. (1976-1979) Nauka logike. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Heler, A.F. (1984) Teorija istorije. Beograd: Rad
Hemlin, D.V. (2001) Teorija saznanja. Nikšić: Jasen
Hempel, K.G. (1997) Filozofija prirodnih nauka. Beograd: Plato
Hirš, E.D. (1983) Načela tumačenja. Beograd: Nolit
Hjum, D. (1983) Rasprava o ljudskoj prirodi. Sarajevo: Veselin Masleša
Hodges, W. (1988) Logic. Harmondsworth, itd: Penguin Books
Horkheimer, M., Adorno, T.W. (1989) Dijalektika prosvjetiteljstva. Sarajevo: Veselin Masleša
Huserl, E. (1967) Filozofija kao stroga nauka. Beograd, itd: Kultura
Il'enkov, E.V. (1984) Dialektičeskaja logika. Moskva: Izdatel'stvo političeskoj literatury
Josifovski, J. (1984) Istorija na logikata. Skoplje: Univerzitet 'Kiril i Metodij'
Kant, I. (1976) Logika. Beograd: Grafos
Kasirer, E. (1985) Filozofija simboličkih oblika. Novi Sad: Dnevnik
Klaus, G. (1952) Moderne logik. Berlin
Klini, C. (1973) Matematičeskaja logika. Moskva: MIR
Knjazeva-Adamović, S. (1996) S moje tačke gledišta. Beograd: Bodeks
Koen, M., Nejgel, E. (1965) Uvod u logiku i naučni metod. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kolakovski, L. (1964) Filozofski eseji. Beograd: Nolit
Kolarić, I.M. (1996) Kristali osmišljavanja - filozofski eseji. Užice: Učiteljski fakultet
Kosik, K. (1968) Dijalektika konkretnog - studija iz problematike čoveka i sveta. Beograd, itd: Prosveta
Kovačević, M. (1976) Formalna logika. Novi Sad: Radnički univerzitet 'Radivoj Ćirpanov'
Kripke, S.A. (1980) Naming and necessity. New York-Oxford: Basic Books
Kron, A.K. (1998) Logika. Beograd: Filozofski fakultet
Kujundžić, M. (1867) Kratki pregled harmonije u svetu. Beograd
Kuvačić, I. (1988) Rasprave o metodi - problemi pristupa u društvenim znanostima. Zagreb: Naprijed
Lajbnic, G.V. (1995) Novi ogledi o ljudskom razumu. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Langer, S.K. (1967) Filozofija u novome ključu - proučavanje simbolike razuma, obrade i umetnosti. Beograd, itd: Prosveta
Lazović, Ž. (1994) O prirodi epistemičkog opravdanja. Beograd: Filozofsko društvo Srbije
Lemon, E.J. (1995) Upoznavanje sa logikom. Društvo filozofa Crne Gore
Lok, D. (1962) Ogled o ljudskom razumu. Beograd: Kultura
Macneill, P. (1991) Research methods. London: Routledge
Marković, M. (1981) Filozofski osnovi nauke. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Merlo-Ponti, M. (1968) Oko i duh. Beograd: Vuk Karadžić
Mićunović, D.M. (1971) Logika u sociologija. Beograd: Educa
Milošević, N. (1989) Psihologija znanja. Beograd: Nolit
Miljanović, M. (1997) Statističke metode. Podgorica: Univerzitet Crne Gore
Mitchell, D. (1972) Introduction to logic. London
Novikov, P.S. (1973) Elementi matematičeskoj logiki. Moskva
Pavković, A., ur. (1980) Svest i saznanje - zbornik. Beograd: Nolit
Pavlović, B.U. (1973) Rasprava o filozofskim osnovama nauka. Beograd: Nolit
Pereverzev, V.N. (1995) Logistika. Moskva
Pers, Č.S. (1993) Izabrani spisi. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Petronijević, B. (1990) Osnovi logike. Beograd: Beletra
Petrović, G. (1985) Logika. Zagreb: Školska knjiga
Pijaže, Ž. (1983) Poreklo saznanja - studije iz genetičke epistemologije. Beograd: Nolit
Platon (1979) Fileb i Teemem. Zagreb: Naprijed
Popov, P.S. (1960) Istorija logiki novogo vremeni. Moskva
Popper, K.R. (1972) The poverty of historicism. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Popper, K.R. (1973) Logika naučnog otkrića. Beograd: Nolit
Prešić, M., Prešić, S. (1979) Uvod u matematičku logiku. Beograd: Matematički institut
Prešić, S. (2000-2001) Misaona viđenja. Beograd: Plato
Prior, A.N. (1970) Historija logike. Zagreb: Naprijed
Prior, A.N. (1955) Formal logic. Oxford
Rajhenbah, H. (1964) Rađanje naučne filozofije. Beograd: Nolit
Rasel, B. (1961) Ljudsko znanje. Beograd: Nolit
Ristić, M.H. (1859) Logika. Karlovci
Rorti, R. (1992) Konsekvence pragmatizma. Beograd: Nolit
Scheler, M. (1987) Položaj čovjeka u kozmosu. Sarajevo: Veselin Masleša
Schleiermacher, D.E. (1959) Hermeneutik. u: Kimmerle H. [ur.] Gesammelte Schriften, Heidelberg, V, 82
Seget, I. (1972) Elementare logik. Berlin
Sesardić, N., ur. (1984) Filozofija nauke. Beograd: Nolit
Sioran, E.M. (1998) Silogizmi gorčine. Beograd: Rad
Sloterdajk, P. (1991) Kritika ciničnog uma. Gornji Milanovac-Beograd: Dečije novine
Šešić, B.V. (1983) Osnovi logike. Beograd: Naučna knjiga
Šušnjić, Đ.J. (1995) Otpori kritičkom mišljenju. Beograd: Čigoja štampa
Šušnjić, Đ.J. (1999) Metodologija. Beograd: Čigoja štampa
Tarski, A. (1973) Uvod u matematičku logiku i metodologiju matematike. Beograd: Rad
Tesla, N. (1995) Moji izumi. Beograd: Klub NT
Tofler, A. (1983) Treći talas. Beograd: Jugoslavija
Tugendhat, E., Volf, U. (2000) Logičko-semantička propedevtika. Vrnjačka Banja: Narodna biblioteka 'Dr Dušan Radić'
Uspenskij, P.D. (1990) Tertium Organum. Zagreb: Naprijed
Vasiljević, A. (1871-1883) Logika. Beograd
Vigotski, L. (1977) Mišljenje u govor. Beograd: Nolit
Vujošević, S. (1996) Matematička logika. Podgorica, itd: CID
Wittgenstein, L. (1987) Tractatus logico-philosophicus. Sarajevo: Veselin Masleša
Zaječaranović, G.J. (1996) Logika. Beograd, itd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Zb Učitelj fak Užice (2003)
Osnovni problemi saznanja
Kolarić Ivan M.

Zb Učitelj fak Užice (2004)
Elementi matematičke logike
Kolarić Ivan M.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2000-2001)
Pojam pravnog sistema
Aksić Sava

prikaži sve [421]