Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 7 od 31  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 9, br. 2, str. 50-62
Primena standarda iz Bazel II sporazuma u poslovnim bankama u BiH
Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, BiH

e-adresasalic_radomir@yahoo.com
Ključne reči: Bazelski sporazum II; banke; rizici; kapital; depoziti; primarni i sekundarni izvori
Sažetak
Na bazi istraživanja i proučavanja primarnih i sekundarnih podataka iz odabranog uzorka poslovnih banaka, urađena je preliminarna konstatacija stanja bankarskog sistema BiH u svrhu saznanja dosadašnjeg nivoa primene i davanja odgovarajućih preporuka za nastavak primene standarda Bazelskog sporazuma 2. Konstatovano je da sve banke iz uzorka visok prioritet daju pomenutim standardima, da već raspolažu sa određenim znanjima iz te oblasti i da kontinuirano edukuju zaposlene, upravo za potrebe potpune primene tih standarda. Takođe je konstatovano da regulatorni organi BiH do sada nisu učinili dovoljno na donošenju novih propisa vezanih za tu oblast kao i da poslovni rezultati banaka nisu na zadovoljavajućem nivou, naročito u pogledu stopa profitabilnosti i stopa adekvatnosti kapitala banaka. Zato je preporučeno da banke BiH, pored redovnih aktivnosti treba da prikupljaju nove izvore sredstava, a naročito vlastite, odnosno svež kapital bez kojeg prikupljanje ostalih izvora nema smisla, a regulatorni organi (agencije za bankarstvo) da donesu nova akta (odluke) kojima će se naložiti definitivan početak primene novih standarda u bankarstvu uz izradu konkretnih uputstava za primenu pojedinih akata, sačinjavanje forme izveštavanja (konkretan izgled obrazaca) i implementaciju standarda i uputstava u samim bankama.
Reference
Agencija za bankarstvo Republike Srpske (2011) Izvještaj o stanju u bankarskom sektoru Republike Srpske za period od 01.01. do 30.06. 2010. Banja Luka, [online]. Available from: http://www.abrs.ba/publikacije/Izvjestaj_o_stanju_bankarskog_sistema_RS_30062010_lat.pdf [accessed 29 June 2012]. (in Serbian)
Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (2011) Informacija o bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine - stanje 31.12.2010. Sarajevo, [online]. Available from: http://www.fba.ba/images/PublikacijeBanke/Informacijabank_31122010_bos.pdf [accessed 5 May 2012]. (in Serbian)
Chapman, R.J. (2006) Simple tools and techniques for enterprise risk management. Wiley
Đukić, Đ. (2007) Upravljanje rizicima i kapitalom u bankama. Beograd: Beogradska berza
Gup, B.E. (2004) The new Basel capital accord. New York: Thomson
Lukić, R. (2009) Bankarsko računovodstvo. Belgrade: Faculty of Economy
Mishkin, F.S. (2010) Ekonomija novca, bankarstva i financijskih tržišta. Zagreb: Mate
Ranković, J.M. (2008) Teorija bilansa. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Rodić, J. (1997) Teorija i analiza bilansa. Beograd: Beostar - Privrednik
Rose, P.S. (2003) Menadžment komercijalnih banaka. Zagreb: Mate
Samuels, J.M. (1991) Management of company finance. London, itd: Chapman and Hall
Šalić, R. (2011) Monetarna ekonomija i bankarstvo. Čačak: Visoka poslovna škola strukovnih studija
van Greuning, H., Brajovic-Bratanovic, S. (2006) Analiza i upravljanje bankovnim rizicima pristupi za ocjenu organizacije upravljanja rizicima i izloženosti financijskom riziku. Zagreb: Mate
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/sjas1202050S
objavljen u SCIndeksu: 13.02.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka