Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 16  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 5, br. 1, str. 39-57
Opravdanosti ulaganja u projekat rekonstrukcije hotela 'Narvik' a.d. Kikinda
Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine, Novi Sad

e-adresamarijana.maksimovic@garfondapv.org.rs
Ključne reči: investiciono ulaganje; ocena investicionog projekta; statična ocena projekta; likvidnost projekta; prag rentabilnosti; neto sadašnja vrednost; interna stopa prinosa; diskontovani period povrata
Sažetak
Hotel 'Narvik' počeo je sa radom 1980. godine. Teški uslovi privređivanja pod kojima je hotel poslovao u godinama tranzicije, nisu stvorili mogućnost da se izvrši neophodno renoviranje hotela, a samim tim nije bilo moguće odgovoriti sveobuhvatnoj turističkoj ponudi. Ovaj rad bavi se istraživanjem još uvek veoma zastupljene pojave na ovim prostorima, a odnosi se na nekada veoma uspešna preduzeća koja su u godinama tranzicije dovedena u nezavidan položaj. Takođe, cilj ovog rada jeste da ukaže na to da ovakva preduzeća, posle restrukturiranja mogu ponovo postati profitabilna. U ovom radu istražene su razvojne mogućnosti i opravdanost ulaganja u rekonstrukciju Hotela 'Narvik' a. d. u cilju obezbeđenja profitabilnog poslovanja Hotela i očuvanja imidža kvalitetnog davaoca turističkih usluga. Data ocena očekivanih rezultata na osnovu izvedenih parametara ekonomsko-finansijske analize ukazuju na opravdanost ukupno nameravanih ulaganja u rekonstrukciju objekta. Ove tvrdnje potkrepljuju činjenice da su dinamički pokazatelji novih ulaganja kao eliminacioni kriterijumi prihvatanja projekta zadovoljavajući. Poslovanje Društva sa novom investicijom likvidno je u celom veku trajanja projekta, a statički pokazatelji projekcije poslovanja sa projektom i samog projekta povoljniji su od statičkih pokazatelja poslovanja pre ulaganja. Sve gore navedeno upućuje na opravdanost investicije i neminovnost obezbeđenja sredstava iz dugoročnih tuđih izvora.
Reference
*** (2005) Metodologija za izradu poslovnih planova, osnovna uputstva, urađeni primeri i osnovne procedure rada. Novi Sad: Centralna kancelarija Fonda
*** (2004) A guide to the body of knowledge. Pennsylvania: Project management institute, 3rd ed
*** (2005) Uputstvo za izradu poslovnog plana po metodologiji Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine. Novi Sad: Fond za razvoj AP Vojvodine
*** (2009) Zakon o računovodstvu i reviziji. Službeni glasnik RS, br. 111
*** (2004) Zakon o registraciji privrednih subjekata. Službeni glasnik RS, br. 125
*** (2006) Zakon o računovodstvu i reviziji. Sl. glasnik RS, br. 46
Berman, K., Najt, D., Kejs, D. (2007) Finansijska inteligencija - vodič za menadžere do znanja o tome šta brojevi zaista znače. Novi Sad: Asee
Bjelica, V., Raičević, B., Radmilović, S., Babić, B., Radičić, M. (2001) Finansije - teorija i praksa. Novi Sad: Budućnost
Brili, R.A., Majers, S.K., Markus, A.Dž. (2010) Osnovi korporativnih finansija peto izdanje. Beograd: Mate
Damodaran, A. (2007) Korporativne finansije - teorija i praksa. Podgorica: Modus
Dugalić, V. (2001) Cena akcija. Beograd: Stubovi kulture
Đorđević, D.R., Carić, M.S., Nikolić, A.Đ. (2010) Korporativne finansije. Novi Sad: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
Gaughan, P.A. (1996) Mergers, acquisitions, and corporate restructurings. New York, itd: Wiley
Hull, J. (2007) Risk management and financial institutions. Pearson Prentice Hall
Karavidić, S., Ivković, D., Kosarkoska, D. (2011) Osnovi finansijskog menadžmenta. Beograd: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo
Kerzner, H. (2003) Project management a systems approach to planning, scheduling and controlling. New York: John Wiley & Sons
Krasulja, D., Ivanišević, M. (2004) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Lam, J. (2003) Enterprise risk management: From incentives to controls. London: Wiley
Maksimović, M. (2012) Analiza razvojnih mogućnosti i opravdanosti ulaganja u projekat rekonstrukcije hotela Narvik AD Kikinda. Novi Sad: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Master rad
Meredith, J., Shafer, S., Turban, E. (2002) Quantitative Businessmodeling. South-western Thompson learning
Nikolić, Z.S. (2010) Metodologija naučno-istraživačkog rada. Novi Sad: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
Paunović, B. (2006) Ekonomika preduzeća - preduzeće, okruženje i ulaganje. Beograd: Ekonomski fakultet
Paunović, B. (1994) Investicione odluke preduzeća u uslovima grupnog upravljanja. Beograd: Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
Rodić, J. (1991) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomika
Rodić, J.L. (1991) Teorija i analiza bilansa. Beograd: Ekonomika
Stevanović, N. (2006) Upravljačko računovodstvo. Beograd: Ekonomski fakultet
Stojanovski, Đ. (2009) Ocena rentabilnosti i rizičnosti projektnog finansiranja. Bankarstvo, vol. 38, br. 5-6, str. 30-51
van Horne, J.C., Wachowicz, J.M. (2007) Osnovi finansijskog menadžmenta. Beograd: Data status
Veselinović, B., Vunjak, N. (2011) Poslovne finansije - teorija i praksa. Novi Sad: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
Vukosavljević, D., Kvrgić, G., Miletić, S. (2011) Upravljanje investicijama. Beograd: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo
Weston, F.J., Siu, J.A., Johnson, B.A. (2001) Takeovers, restructuring, and corporate governance. New Jersey: Prentice Hall
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Ekon: teor praks (2012)
Biznis plan za investiciono ulaganje Offset print d.o.o.
Pervaz Sanja

Ekon: teor praks (2012)
Komparativna analiza instrumenata zaštite od deviznog rizika
Veselinović Branislav, i dr.

Ekonomika (2013)
Instrumenti transfera kreditnog rizika
Milošević Miloš

prikaži sve [113]