Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 126  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 90, br. 5-8, str. 245-263
Preobražaj klasičnog koncepta kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u kontekstu tehnološkog napretka i zakonodavstva EU
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Ključne reči: kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava; digitalna revolucija; zakonodavstvo EU; pravo konkurencije; korišćenje autorskog dela putem interneta
Sažetak
Pravni poreci poznaju institut kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava preko sto pedeset godina i u tom periodu sam koncept instituta je evoluirao kako bi mogao da odgovori izazovima savremenog društva. Kraj prošlog veka karakteriše prelazak s analogne na digitalnu tehnologiju koji suštinski menja premise na kojima počiva klasičan koncept ostvarivanja i zaštite autorskog i srodnih prava. Ovaj momenat u tehnološkom razvoju je, između ostalog, stvorio potrebu za preispitivanjem postojećeg koncepta instituta kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava. Evropska unija u poslednjih desetak godina pristupa reformi prekograničnog kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava kako bi se pronašao odgovarajući model za postavljanje novog pravnog okvira. Tendencije EU su usmerene na obezbeđivanje konkurencije između organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, izdavanje panevropskih licenci za korišćenje predmeta zaštite preko interneta, kao i uspostavljanje slobode prekograničnog pružanja usluga kolektivnog ostvarivanja prava u EU. Normativom EU se, takođe, afirmiše koncept po kojem je neophodno smanjiti razlike između nacionalnih sistema država članica u domenu regulative autorskog i srodnih prava, kao i omogućavanje slobodnijeg onlajn pristupa delima za korisnike na teritoriji država članica. Navedene zakonodavne aktivnosti, koje se u poslednje vreme intenziviraju, svakako će imati uticaj i na domaću zakonsku regulativu zbog ujednačavanja našeg pravnog sistema sa sistemom EU.
Reference
*** (2009) Zakon o autorskom i srodnim pravima. Službeni glasnik RS, br. 104/2009
*** Pravni akti EU. https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_hr
*** Predlog direktive o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu od 14. 9. 2016. (Proposal for a directive of a European Parliament and of the council on copyright in the Digital Single Market)
*** (2014) Direktiva 2014/26/EU o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internet korišćenje muzičkih dela na unutrašnjem tržištu (Directive 2014/26/ EU of the European Parliament an
*** Istorijski razvoj interneta i računarskih mreža - nastavni materijal. https://www. raf.edu.rs/citaliste/internet/3623-istorijski-razvoj-interneta-i-racunarskih-mreza
*** (2009) Zakon o zaštiti konkurencije. Službeni glasnik RS, br. 51/2009
*** Istorijski razvoj računara - nastavni materijal. http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/ predmeti/4604/doc/01-Istorijski%20razvoj%20racunara.pdf
Commission Of The E.U. (2005) Study on a Community Initiative on the Cross-Border Collective Management of Copyright
Damnjanović, K. (2011) Prava intelektualne svojine i pravo konkurencije Evropske unije. Službeni glasnik
Fraboni, M. (2005) The current discussion on collective management of rights in the EU -Economic concerns, Workshop on the Law and Economics of Intellectual Property and Information Technology. Università Carlo Cattaneo Italy, 1-17
Hanna, N.K. (2010) Transforming Government and Building the Information Society, 27 Innovation, Technology, and Knowledge Management. Springer Science Business Media, LLC, 27-27
Marković, S.M. (2011) Kolektivno ostvarivanje autorskog prava u svetlu slobo-de konkurencije na tržištu Evropske unije, Razvoj pravnog sistema Srbi-je i harmonizacija sa pravom EU - prilozi projektu 2010. Beograd, 26-41
Marković, S.M. (2014) Pravo intelektualne svojine i informaciono društvo. Beograd: Službeni glasnik
Marković, Slobodan M., Popović, D. (2015) Pravo intelektualne svojine. Beograd: Pravni fakultet
Marković, Slobodan M. (2000) Pravo intelektualne svojine. Beograd: Službeni glasnik
Marković, Slobodan M. (2013) Kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava od monopola ka konkurenciji. Pravo i privreda, vol. 50, br. 4-6, str. 633-652
Marković Slobodan, M. Kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava - funkcionisanje i uloga - nastavni materijal
Miladinović, Z. (2009) Pravo intelektualne svojine. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke
Popović, D. (2012) Isključiva prava intelektualne svojine. Beograd: Pravni fakultet, 99
Popović, D. (2015) Povreda autorskog i srodnih prava na Internetu - osvrt na noviju praksu Evropskog suda pravde. u: Popović Dušan [ur.] Intelektualna svojina i Internet, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 59-81
Popović, D. (2010) Povreda autorskog prava i srodnih prava na Internetu - preispitivanje uloge posrednika. Pravo i privreda, vol. 47, br. 4-6, str. 579-593
Popović, D. (2012) Povrede autorskog prava i srodnih prava na sajtovima za razmenu audio i video zapisa, putem korišćenja onlajn video igara i na blogovima. Pravni život, 11
Radovanović, S. (2015) Građanskopravna odgovornost internet posrednika za povredu autorskog prava - uporednopravni aspekt. u: Intelektualna svojina i internet, Beograd: Pravni fakultet, 83-112
Radovanović, S. (2014) Zastarelost potraživanja naknada organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 4, str. 265-277
Radulović, S. (2011) Organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. Novi Sad: Pravni fakultet, diplomski rad
Schepens, P. (2000) Guide to the collective administration of authors rights. France: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 1-127
SOKOJ -Organizacija Muzičkih Autora Srbije Šta je bila digitalna revolucija? What was the digital revolution?. http://www.sokoj.rs
Tanenbaum, A.S. (2007) Arhitektura i organizacija računara. Beograd: Mikro knjiga
Varga, S. (2006) Pravo konkurencije. Novi Sad: Privredna akademija
Vukadinović, R.D. (2006) Pravo Evropske unije. Kragujevac: Centar za pravo Evropske unije Pravnog fakulteta, četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje
Zablocka, A. (2008) Antitrust and Copyright Collectives. University of Warsaw, Faculty of Management Press Economic Analysis
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gakv1808245R
objavljen u SCIndeksu: 22.12.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Strani pravni život (1999)
Bazični koncept evropske unije i evropskog prava
Spasić Ivanka

Anali Pravnog fak Beograd (2002)
Podela međunarodnog prava i razgraničenje od srodnih naučnih disciplina
Đorđević Stevan

Anali Pravnog fak Beograd (2005)
Ustavni osnov za odlučivanje o pristupanju Slovenije Evropskoj uniji
Kocjančič Rudi

prikaži sve [112]