Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 59  
Back povratak na rezultate
2021, br. 170-171, str. 245-261
Njihova priča - od kreativnog pisanja osuđenica do restorativnog pozorišnog performansa
Institut za performativne umetnosti i socijalni rad, Centar za rehabilitaciju imaginacijom, Beograd + Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
Ključne reči: resocijalizacija; zatvor; kreativno pisanje; pozorište; restorativnost
Sažetak
Programi socijalne rehabilitacije osuđenih lica, zasnovani na idejama terapije umetnošću i principima restorativne pravde, stiču sve širu afirmaciju. Oni počivaju na ideji da puko kažnjavanje učinioca krivičnog dela nije dovoljno da doprinese suzbijanju kriminaliteta, već da treba tragati za inovativnim i kreativnim pristupima rešavanju ovog, nažalost uvek aktuelnog, problema. Zahvaljujući svojim snažnim transformativnim efektima i restorativnim elementima, među ovim programima se izdvajaju radionice kreativnog pisanja i pozorišnog rada osuđenih lica, posebno kada se primenjuju u sinergiji, što je predstavljeno u ovom radu na primeru pozorišne predstave Njena priča.
Reference
*** (2021) Life sentences: What creative writing by prisoners tells us about the inside. 18. March, 2021, https://theconversation.com/life-sentences-what-creative-writing-by-prisoners-tells-us-abouttheinside-130783
*** (2021) Creative Writing Workshops in the Saginaw Correctional Facility. 18. March, 2021; https://www.svsu.edu/ ccw/creativewritinginprison/
*** (2021) Harambee Arts in Kenya. 18. March, 2021; http://harambeearts.org/new/programs/program-in-kenya/
*** (2021) PEN America's Prison Writing Program. 18. March, 2021, https://pen.org/prison-writing/
*** 18. March, 202, https://cri.edu.rs/sr
*** (2021) Use Words to Make an Impact through the Right-to-Write Program. 18. March, 2021, https://www. sarahlawrence.edu/student-life/community-partnerships/right-to-write-program.html
Bishop, C. (2012) Artificial Hell: Participatory Arts and the Political of Specatorship. London-New York: Verso
Clark, K., James, K. (1999) Justice and Positive and Negative Creativity. Creativity Research Journal, No. 4, pp. 311-320
Collins, R. (2004) Interaction Ritual Chains. Princeton, NJ: Princeton University Press
Ćopić, S. (2015) Restorativna pravda i krivičnopravni sistem - teorija, zakonodavstvo i praksa. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Ćopić, S., Nikolić-Ristanović, V. (2018) Podizanje svesti osuđenih lica o restorativnoj pravdi i žrtvama - primer programa sprovedenog u zatvoru za žene u Srbiji. Temida, br. 3, 385-410
Ćopić, S. (2007) Pojam i osnovni principi restorativne pravde. Temida, vol. 10, br. 1, str. 25-35
Dedić, G. (2016) Psihoanaliza i umetnost. Engrami, vol. 38, br. 1, str. 61-70
Dimovski, D. (2012) Politika suzbijanja homicida. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 63, str. 363-373
Dragićević-Šešić, M. (2012) Umetnost i alternativa. Clio: Beograd
Dzur, A.W., Wertheimer, A. (2002) Forgiveness and public deliberation: The practice of restorative justice. Criminal Justice Ethics, No. 1, 3-20
Farrier, A., Froggett, L., Poursanidou, D. (2009) Offender-based Restorative Justice and Poetry: Reparation or Wishful Thinking?. Youth Justice, No. 1, pp. 61-76
Fischer-Lichte, E. (2009) Estetika performativne umjetnosti. Sarajevo-Zagreb: Šahinpašić
Freire, P. (2005) Pedagogy of the Oppressed: 30th anniversary edition. New York: Continuum
Frojd, S. (1961) Pesnik i fantaziranje. Subotica: Književna zajednica Subotica, prevod Jovan Janićijević, Rukovet br. 11, str. 613-622
Goffman, E. (1982) Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior. New York: Pantheon Books
Gorelick, K. (2007) Poetry Therapy. u: Malchiodi C. [ur.] Expressive Therapies, New York: The Guilford Press, 117-140
Hartley, J.S. (2012) Applied Theatre in Action: A Journey. Stoke-on-Trent, UK: Trentham Books
Ilić, V. (2018) Savremeno pozorište - estetsko iskustvo i prestupničke prakse. Novi Sad: Sterijino pozorje
Ilić, V. (2017) O budućnosti pozorišta. Humanistika, br. 2, str. 35-45
Ilić, V. (2010) Kultura spektakla i društvo potlačenih. Kultura, br. 126-2, str. 81-91
Ilijić, Lj. (2014) Osuđeni i deprivacije - uticaj karakteristika ličnosti na intenzitet doživljavanja zatvorskih deprivacija. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Ivanović, N., Barun, I., Jovanović, N. (2014) Art terapija - teorijske postavke, razvoj i klinička primjena. Socijalna psihijatrija, 3: 190-198
Jack, S., Ronan, K. (2008) Bibliotherapy: Practice and Research. School Psychology International, (2): 161-182
Jevtović, V. (2001) Uzbudljivo pozorište. Beograd: Janus
Jovanić, G., Petrović, V. (2017) Uslovno otpuštanje u praksi okružnog zatvora i nadležnih sudova. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 16, br. 1, str. 95-122
Jovićević, A., Vujanović, A. (2007) Uvod u studije performansa. Beograd: Fabrika knjiga
Klajn, I., Šipka, M. (2007) Veliki rečnik stranih reči i izraza. Novi Sad: Prometej
Knafo, D. (2012) Dancing with the Unconscious: The Art of Psychoanalysis and the Psychoanalysis of Art. Abingdon, UK: Routledge
Knežić, B. (2001) Obrazovanje i resocijalizacija - metode merenja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Konopczyński, M. (2014) Creative Social Rehabilitation: Outline of the concept for developing potential. Polish Journal of Social Rehabilitation, 7: 171-186
Kostić, M. (2007) Uspostavljanje standarda za restorativnu pravdu. Temida, vol. 10, br. 1, str. 5-14
Leman, H. (2009) Kratka zapažanja o Novom (teatru). Teatron, br. 148-149, str. 21-22
Macanović, N., Nadarević, D. (2014) Penološka andragogija. Banja Luka: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja
Mcarthur, D., Law, S. (1996) The Arts and Prosocial Impact Study: A Review of Current Programs and Literature. Santa Monica, CA: The Rand Corporation
Mclewin, A., Gladstone, P. (2002) An Introduction to Working with the Arts: In the Youth Justice System. UK: Unit for the Arts and Offenders
Nicholson, H. (2005) Applied Drama: The Gift of Theatre. New York: Palgrave Macmillan
Pantazijević-Stanojević, M. (1985) Čovek lišen slobode i literatura - resocijalizacija. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Pennebaker, J.W. (1993) Putting stress into words: Health, linguistic, and therapeutic implications. Behavioral Research Therapy, No. 31, pp. 539-548
Radovančević, Lj. (2005) Psihoanalitidka autopsija umjetnosti. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, br. 1, str. 73-80
Richards, J.M., Beal, W.E., Seagal, J.D., Pennebaker, J.W. (2000) Effects of disclosure of traumatic events on illness behaviour among psychiatric prison inmates. Journal of Abnormal Psychology, No. 1, pp. 156-160
Ristić, I. (2010) Početak i kraj kreativnog procesa. Beograd: Hop.La!
Ristić, M. (2020) Kultura otpora - pozorište koje menja svet. Kultura, br. 169, str. 234-248
Rossner, M. (2011) Emotions and Interaction Ritual: A Micro Analysis of Restorative Justice. British Journal of Criminology, No.1, pp. 95-119
Rossner, M., Bruce, J. (2016) Community Participation in Restorative Justice: Rituals, Reintegration, and Quasi-Professionalization. Victims and Offenders, No. 1, pp. 107-125
Sparks, R., Tett, L., Anderson, K., Mcneill, F., Overy, K. (2012) Learning, Rehabilitation and the Arts in Prison: A Scottish Case Study. Studies in the Education of Adults, No. 2, pp. 171-184
Stojanović, Z. (2018) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Štalekar, V. (2014) O umjetnosti i psihoterapiji. Socijalna psihijatrija, 3: 180-189
Thompson, J. (2003) Applied Theatre: Bewilderment and Beyond. Bern: European Academic Publishers
Turčilo, L., Kolčaković, M. (2009) Informalno obrazovanje i pozorišna drama. Obrazovanje odraslih, 2,105-114
Vigotski, L. (1975) Psihologija umetnosti. Beograd: Nolit
Vuksanović, D. (2017) Uloga medija u stvaranju obrazaca u kulturi. u: Kostić A. [ur.] Zbornik radova sa skupa 'Kultura osnova državnog i nacionalnog identiteta', Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 101-111
Webster, N. (1961) Webster's Third New International Dictionary of the English Language Unabridged. Springfield, MA: Merriam
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/kultura2171245K
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka