Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 5 od 59  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 13, br. 44, str. 117-144
Jezik i stil Nušićevih kolumni
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina

e-adresajelenaspasic2410@gmail.com
Projekat:
Dinamika struktura savremenog srpskog jezika (MPNTR - 178014)

Sažetak
Predmet proučavanja su jezičke i stilske odlike Nušićevih tekstova objavljenih u Politikinoj rubrici Iz beogradskog života. Cilj istraživanja je izdvajanje odlika kolumne, kao prelaznog žanra između književnosti i publicistike, ali i izdvajanje individualnih jezičkih i stilskih odlika Nušićevog stila. Ukazaćemo na stilske efekte ostvarene upotrebom elemenata književnoumetničkog i razgovornog publicističkog stila u Nušićevim kolumnama. Lingvostilistička i funkcionalnostilistička analiza odabranih tekstova rubrike Iz beogradskog života pokazuje da je opravdano smatrati Branislava Nušića pretečom današnjih kolumnista i da kolumne u Politici dele stilske odlike Nušićevog književnog stvaralaštva. U elemente književnoumetničkog funkcionalnog stila u Nušićevim kolumnama spadaju različite vrste ponavljanja, kojima se ostvaruje komičan efekat, a najčešće sintaksički paralelizam kombinovan sa drugim stilskim figurama ponavljanja. Smenjivanje kraćih i dužih rečenica i parcelacija rečenice služe privlačenju i održavanju čitaočeve pažnje. U odlike književnoumetničkog stila spadaju i upotreba individualizacije govora lika, neprecizna prostorna lokalizacija i parodiranje administrativnog funkcionalnog stila. Elementi razgovornog funkcionalnog stila u Nušićevim kolumnama su odstupanja od ortoepske norme, česta upotreba imperativa, pokaznih rečci sa ekspresivno-emocionalnom funkcijom, upotreba razgovorne frazeologije i realizacija kontaktne (fatičke) funkcije jezika. Oponašanje razgovornog stila unosi u tekst kolumne familijarni ton, ekspresivnost, emocionalnost i afektivnost izraza.
Reference
Aleksić, D., Vidić, L. (2014) Analiza sadržaja vesti u Malim novinama Pere Todorovića. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 9, br. 32, str. 83-106
Aleksić, D. (2018) Mobilizatorska uloga lista Politika na početku Prvog balkanskog rata. CM: Communication and Media, vol. 13, br. 42, str. 57-78
Aristotel (1997) Retorika. Novi Sad: Svetovi, 1, 2, 3
Bagić, K. (2012) Rječnik stilskih figura. Zagreb: Školska knjiga
Barović, V. (2012) Novinarski rad Branislava Nušića kao prilog strukturalnom proučavanju razvoju žanrova u istoriji srpske žurnalistike. u: Gudurić S. [ur.] Jezici i kulture u vremenu i prostoru, Novi Sad: Filozofski fakultet, 541-546
Barović, V. (2010) Uticaj oca srpskog novinarstva Dimitrija Davidovića na nastanak i razvoj rubriciranja i žurnalističkih žanrova u srpskoj štampi. Rad muzeja Vojvodine, br. 52, str. 223-231
Boarov, D., Barović, V. (2011) Velikani srpske štampe. Beograd: Službeni glasnik
Burič, L.A. (2018) Form and content modifications of column (based on columns in the magazine 'the Ukrainian week'. Molodi včeni, 9(61), 184-190
Conboy, M. (2010) The Language of Newspapers: Socio-Historical Perspectives. London - New York: Continuum
Čutura, I.R., Spasić, J.Lj. (2016) Sredstva iskazivanja vremenskog okvira u novinskoj vesti i novinskom izveštaju. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 46-4, str. 3-22
de Melo, J.M., de Assis, F. (2016) Journalistic genres and formats: A classification model. Intercom - RBCC São Paulo, 39(1): 39-54
Đorđević, B. (1965) Funkcionalnost dijalekatskog nijansiranja u Nušićevim komedijama. u: Zbornik Muzeja pozorišne umetnosti: Branislav Nušić 1864-1964, Beograd: Muzej pozorišne umetnosti
Gascon, J.F.F. (2010) Multimedia, digital press and journalistic genres in Catalonia and in Spain: An empirical analysis. Estudos em Comunicação, 7(1): 81-95
Ilić, M. (2008) Tri manije naroda srpskog - posveta Ben Akibi. Drama: časopis za pozorišnu umetnost, dramu, kulturu, nauku, 22, 19-22
Ivanić, D.M. (2014) Nušić ili prasak imaginativne energije. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, vol. 62, br. 3, str. 691-700
Jonke, Lj. (1952) O raznolikoj službi književnoga jezika. Jezik, 100-105
Jovanović, J. (2007) Stilska analiza novinskog članka. Književnost i jezik, vol. 54, br. 1-2, str. 51-64
Katnić-Bakaršić, M. (1999) Stilistika. Sarajevo: Ljiljan
Kato-Yoshioka, A. (2016) Differences in structural tendencies between Japanese newspaper editorials and front-page columns: Focus on the location of the main topic. Discourse Studies, 18(6): 676-694
Klajn, I., Šipka, M. (2008) Veliki rečnik stranih reči i izraza. Novi Sad: Prometej
Korošec, T. (1998) Stilistika slovenskega poročevalstva. Ljubljana: Kmečki glas
Kovačević, M. (1998) Stilske figure i književni tekst. Beograd: Trebnik
Kovačević, M. (2000) Stilistika i gramatika stilskih figura. Kragujevac: Kantakuzin
Lešić, J. (1981) Nušićev smijeh. Beograd: Nolit
Lešić, J. (1989) Branislav Nušić - život i djelo. Novi Sad: Sterijino pozorje
Lešić, J. (1996) Struktura Nušićevih komedija. u: Čađenović J. [ur.] Izabrane komedije / Branislav Nušić, Podgorica: Unireks, 175-178
Maksimović, J. (2016) Jezičko-stilske karakteristike novinske vesti i novinskog izveštaja. Kragujevac, doktorska disertacija
Malović, S. (2003) Novine. Zagreb: Sveučilišna knjižara
Mihaljević, M., Kovačević, B. (2006) Frazemi kroz funkcionalne stilove. Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, 53(1), 1-40
Mladenov, M. (1980) Novinarska stilistika. Beograd: Naučna knjiga
Morton, L. (2018) The Role of Imagination in Literary Journalism. Literary Journalism Studies, 10(1): 92-111, http://ialjs.org/wp-content/uploads/2018/05/Imagination-92-111.pdf, 21. 11. 2018
Nušić, B. (1907) Dve buve. Politika, 9. 1. 1907, 3, 10. 10. 2018, http://www.digitalna.nb.rs/wb/NBS/novine/politika/1907/01/09#page/0/ mode/1up
Nušić, B. (1907) Otvorilo se nebo. Politika, 6. 1. 1907, 2-3, 10. 10. 2018, http://www.digitalna.nb.rs/wb/NBS/novine/politika/1907/01/06#page/0/ mode/1up
Nušić, B. (1907) Srećna vam Nova godina. Politika, 1. 1. 1907, 2, 10. 10. 2018, http://www.digitalna.nb.rs/wb/NBS/novine/ politika/1907/01/01#page/0/mode/1up
Nušić, B. (1907) Političke izjave. Politika, 7. 4. 1907, 2-3, 12. 10. 2018, http://www.digitalna.nb.rs/wb/NBS/novine/politika/1907/04/07#page/0/ mode/1up
Nušić, B. (1907) Hrvanje. Politika, 12. 4. 1907, 3, 12. 10. 2018, http://www.digitalna.nb.rs/wb/NBS/novine/politika/1907/04/12#page/0/ mode/1up
Nušić, B. (1907) Pozorišno pitanje. Politika, 11. 1. 1907, 3, 10. 10. 2018, http://www.digitalna.nb.rs/wb/NBS/novine/politika/1907/01/11#page/0/ mode/1up
Nušić, B. (1907) Svinjska njuška. Politika, 13. 1. 1907, 3, 11. 10. 2018, http://www.digitalna.nb.rs/wb/NBS/novine/politika/1907/01/13#page/0/ mode/1up
Nušić, B. (1907) Satovi u raznim Evropama. Politika, 16. 1. 1907, 3, 11. 10. 2018, http://www.digitalna.nb.rs/wb/NBS/novine/ politika/1907/01/16#page/0/mode/1up
Nušić, B. (1907) Godišnji zborovi. Politika, 18. 1. 1907, 3, 11. 10. 2018, http://www.digitalna.nb.rs/wb/NBS/novine/politika/1907/01/18#page/0/ mode/1up
Nušić, B. (1907) Bračne lisice. Politika, 20. 1. 1907, 3, 11. 10. 2018, http://www.digitalna.nb.rs/wb/NBS/novine/politika/1907/01/20#page/0/ mode/1up
Penezić, S. (2013) Kolumne Svetislava Basare u dnevnom listu Danas. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 8, br. 27, str. 109-137
Pérez, B.F. (2019) The 'j-Blogs': The Journalistic Column Is Transformed into Digital Newspapers but Wants to Masquerade as a Blog. Estudios Sobre El Mensaje Periodistico, 19: 915-923
Petrović, V. (1989) Novinska frazeologija. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Popović, T. (2007) Rečnik književnih termina. Beograd: Logos Art
Potočnik, T.J. (2017) Norman Mailer in Yugoslavia. Annales: Series Historia et Sociologia, 27(1), 81-88, 20. 11. 2018
Prins, Dž. (2011) Naratološki rečnik. Beograd: Službeni glasnik
Rajnvajn, Lj. (1988) Stvaralaštvo novinara. Beograd: Naučna knjiga
Silić, J. (2006) Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb: Disput
Simeon, R. (1969) Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva. Zagreb: Matica hrvatska
Simić, R. (2000) Stilistika srpskog jezika, knj. 1 - principi stilske analize, fonostilistika. Beograd: Filološki fakultet
Spasić, J. (2010) Tmezički kalambur u antonomazijskim imenima likova književnosti za decu. u: Jovanović V., Rosić T. [ur.] Savremena književnost za decu u nauci i nastavi, Jagodina: Pedagoški fakultet, 149-159
Spasić, J.Lj. (2017) Diferencijalne jezičko-stilske karakteristike novinskog izveštaja. Srpski jezik - studije srpske i slovenske, vol. 22, br. 1, str. 609-628
Standring, S.M. (2008) A newspaper column offers unique rewards: An experienced practitioner advised you on its pleasures and challenges. Writer, 121(6), 28-29
Stojanović, A. (2002) Funkcionalna stilistika na srpskom jezičkom području. Stil, br. 1, str. 79-103
Suvajdžić, B. (2008) Dragi moj Nušiću. Drama: časopis za pozorišnu umetnost, dramu, kulturu, nauku, 22, 23-25
Šimunić, Z. (2008) Deiktička referencija i generičko strukturiranje diskursa. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 34(1), 371-391
Todorović, N. (1998) Savremeno novinarstvo - vest, izveštaj, intervju, reportaža, TV scenario, članak, komentar, kritika. Beograd: Fakultet političkih nauka
Todorović, N. (2011) Literarni žurnalizam. Kultura, br. 132, str. 24-38
Tošović, B. (2002) Funkcionalni stilovi. Beograd: Beogradska knjiga
Udier, S.L., Banković-Mandić, I. (2009) Suvremena hrvatska politička publicistika - političke kolumne. u: Brdar M. [ur.] Lingvistika javne komunikacije - sociokulturni, pragmatični i stilistički aspekti, Zagreb - Osijek: HDPL, 111-123
Vrsaljko, S. (2011) Pregled suodnosa razgovornoga stila i slobodnijih žanrova novinarsko-publicističkoga stila (na primjeru ekspresivnosti izraza). Magistra Iadertina, 6(6), 57-65
Wilson, C.P. (2018) The Journalist Who Was Always Late: Time and Temporality in Literary Journalism. Literary Journalism Studies, 10(1), 112-139, 2. 12. 2018, http://ialjs.org/wp-content/uploads/2018/05/ Temporality-112-139.pdf
Wolny-Zmorzyński, K., Kozieł, A. (2013) Journalistic Genology. Studia Medioznawcze Media Studies, 54, 1-16
Zima, L. (1988) Figure u našem narodnom pjesništvu - s njihovom teorijom. Zagreb: Globus
Živković, D. (2001) Rečnik književnih termina. Banja Luka: Romanov
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/comman13-19902
objavljen u SCIndeksu: 08.06.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka