Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 24  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 65, br. 3-4, str. 191-201
Biohemijski parametri krvi krava simentalske rase u različitim fazama reproduktivnog ciklusa
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni fakultet, Lešak
bUniverzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: krava; biohemijski parametri krvi; reproduktivni ciklus
Sažetak
U radu je dat prikaz vrednosti biohemijskih parametara krvi krava simentalske rase (n=60), podeljenih u pet grupa (zasušene krave, rani puerperijum, kasni puerperijum, peti mesec laktacije, i krave sa produž enim servis periodom). Obrok za krave u laktaciji je sadržao nedovoljnu količinu suve materije, za trećinu manje od donje granice potreba. Kod svih ispitanih grupa krava ustanovljen je jak deficit proteina i suficit kalcijuma u obroku. Koncentracija ukupnih proteina u krvi kod svih grupa krava bila je na gornjoj, a koncentracije bilirubina, karotina, vitamina A i ukupnih lipida, unutar fizioloških granica. Niska koncentracija uree kod treće, četvrte i pete grupe krava (3,1±0,39 mmol/l, 2,9±0,38 mmol/l i 3,3±0,43 mmol/l) ukazuje na disbalans proteina i energije u obroku. Na deficit energije ukazuje i niska glikemija kod svih grupa krava, posebno druge i pete grupe krava (2,2±0,04 mmol/l i 2,3±0,07 mmol/l). Nepovoljan odnos kalcijuma i fosfora u obroku imao je za posledicu sužavanje odnosa kalcemije i fosfatemije, što je posebno uočljivo kod krava sa produženim servis periodom (2,1± 0,07 mmol/l naprema 1,9±0,11 mmol/l). Na osnovu dobijenih rezultata može se reći da na nivou ispitanog zapata postoje supklinički poremeć aji zdravlja uzrokovani neadekvatnom ishranom, koji nepovoljno utiču na proizvodne i reproduktivne parametre.
Reference
Bell, A.W. (1995) Regulation of organic nutrient metabolism during transition from late pregnancy to early lactation. Journal of animal science, 73(9): 2804-19
Bobe, G., Young, J.W., Beitz, D.C. (2004) Invited review: Pathology, etiology, prevention, and treatment of fatty liver in dairy cows. J Dairy Sci, 87(10): 3105-24
Đoković, R., Ilić, Z., Kurčubić, V., Jevtić, S. (2009) Funkcionalno stanje ćelija jetre kod mlečnih krava u tranzicionom periodu i tokom laktacije. Acta agriculturae Serbica, vol. 14, br. 27, str. 53-61
Đoković, R., Ilić, Z., Bogosavljević-Bošković, S., Petrović, M. (2009) Funkcionalno stanje ćelija jetre kod mlečnih krava u postpartalnom periodu i tokom laktacije. Savremena poljoprivreda, vol. 58, br. 3-4, str. 37-43
Đoković, R., Ilić, Z., Kurćubić, V., Dosković, V. (2010) Vrednosti organskih i neorganskih parametara krvi kod mlečnih krava u peripartalnom periodu. Savremena poljoprivreda, vol. 59, br. 1-2, str. 30-36
Friesecke, H. (1978) Beta Carotin und die Fruchtbarkeitdes Rindes. Grenzach: Hoffman
Glamočić, D. (1997) Ocena kvaliteta i energetske vrednosti hraniva i sastavljanje obroka za preživare. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Materijal za vežbe
Grubić, G.A., Hristov, S., Adamović, M., Jovanović, R. (1997) Uticaj suficita proteina u obrocima na zdravstveno stanje krava. Veterinarski glasnik, Vol. 51, br. 3-4 str. 127-135
Grubić, G.A., Adamović, M. (1998) Ishrana visoko produktivnih krava. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Grummer, R.R. (1995) Impact of changes in organic nutrient metabolism on feeding the transition dairy cow. J Anim Sci, 73(9): 2820-33
Haraszti, J., Huszenicza, G., Molnar, L., Blaskovits, A. (1984) Effect of periparturient lipid mobilization on serum total carotene and vitamin A concentrations in cattle. Acta Veterinaria Hungarica, 32(3-4): 193-203
Horvat, J., Katić, V., Šamanc, H., Kirovski, D. (2007) Zdravstveni poremećaji visoko-mlečnih krava u ranoj fazi laktacije i uticaj na higijensku ispravnost sirovog mleka. Subotica: VSI
Ivanov, I., Šamanc, H., Vujanac, I., Dimitrijević, B. (2005) Metabolički profil krava. u: Simpozijum (4.), Ishrana, reprodukcija i zaštita zdravlja goveda - Etiopatogeneza i dijagnostika poremećaja metabolizma i reprodukcije goveda, Subotica, Zbornik radova, str. 241-247
Jovanović, M. (1984) Fiziologija domaćih životinja. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Kaneko, J.J., Harvey, J.W., Bruss, M.L. (2008) Veterinary Clinical Biochemistry of Domestic Animals. London i dr: Academic press, Sixth Edition
Lotthammer, K.H. (1985) Ursachen und Maßnahmen beim Primar nicht infektiösen genitalkatarrh des Rindes. Prakt Tierarzt, 66, 79-84
Lotthammer, K.H., Wittkowski, G. (1994) Fruchtbarkeit und Gesundheit des Rindes. Verlag Eule
Lubojacka, V., Pechova, A., Dvorak, R., Drastich, P., Kummer, V., Poul, J. (2005) Liver steatosis following supplementation with fat in dairy cows diets. Acta Vet. Brno, 74, str. 217-224
Overton, T.R., Waldron, M.R. (2004) Nutritional management of transition dairy cows: Strategies to optimize metabolic health. J Dairy Sci., 87:E105-E119
Radojičić, B., Bojkovski, J., Janković, D. (2002) Neki biohemijski parametri u kontroli metabolizma visoko mlečnih krava. Veterinarski žurnal Republike Srpske, 2(1-2), str. 31-5
Radojičić, B. (2008) Opšta klinička dijagnostika kod domaćih papkara. Beograd: Naučna KMD
Rakes, A.H., Owens, M.P., Britt, J.H., Whitlow, L.W. (1985) Effects of adding beta-carotene to rations of lactating cows consuming different forages. J Dairy Sci, 68(7): 1732-7
Sevinc, M., Basoglu, A., Guzelbekta, H. (2003) Lipid and lipoprotein levels in dairy cows with fatty liver. Turk. J. Vet. Anim. Sci, 27, str. 295-299, 2003
Sinovec, Z.J., Ševković, N. (1995) Praktikum iz ishrane. Beograd: Veterinarski fakultet
Stamatović, M.S., Jovanović, J.M. (1990) Bolesti papkara I - bolesti goveda. Beograd: Fakultet veterinarske medicine
Staples, C.R., Thatcher, W.W., Clark, J.H. (1990) Relationship between ovarian activity and energy status during the early postpartum period of high producing dairy cows. J Dairy Sci, 73(4): 938-47
Stojević, Z., Milinković-Tur, S., Zdelar-Tuk, M., Piršljin, J., Galić, G., Bačić, I. (2002) Blood minerals and metabolites as an indices of metabolic disturbances in dairy cattle. Praxis Vet, 50, str. 261-4
Šamanc, H., Sinovec, Z., Adamović, M., Grubić, G. (2005) Uloga ishrane u etiopatogenezi poremećaja metabolizma visokomlečnih krava. u: Simpozijum 'Ishrana, reprodukcija i zaštita zdravlja goveda - Etiopatogeneza i dijagnostika poremećaja metabolizma reprodukcije goveda' (IV), Subotica, Zbornik radova, 3-19
Šamanc, H., Sinovec, Z., Cernescu, H. (2005) Osnovi poremećaja prometa energije visokomlečnih krava. u: Simpozijum 'Ishrana, reprodukcija i zaštita zdravlja goveda - Etiopatogeneza i dijagnostika poremećaja metabolizma reprodukcije goveda' (IV), Subotica, Zbornik radova, 89-101
Šamanc, H.A. (2010) Bolesti organa za varenje goveda. Beograd: Naučna knjiga
Veenhuizen, J.J., Drackley, J.K., Richard, M.J., Sanderson, T.P., Miller, L.D., Young, J.W. (1991) Metabolic changes in blood and liver during development and early treatment of experimental fatty liver and ketosis in cows. J Dairy Sci, 74(12): 4238-53
Veličković, M., Vuković, D. (2005) Koncentracija beta-karotina i vitamina A u krvnom serumu krava u peripartalnom periodu. Veterinarski glasnik, vol. 59, br. 5-6, str. 557-567
Vuković, D., Veličković, M., Perković, S., Prka, I. (2005) Poremećaji reprodukcije uslovljeni negativnim bilansom energije. u: Simpozijuma Ishrana, reprodukcija i zaštita zdravlja goveda - Etiopatogeneza i dijagnostika poremećaja metabolizma reprodukcije goveda, (IV), Subotica, 27.09.-01.10. 2005, Zbornik radova, 209-15
Vuković, D., Šamanc, H., Damjanović, Z., Perković, S., Ignjić, Đ. (1987) Koncentracija Ca, R karotina i vitamina A u krvnom serumu krava simentalske rase sa osvrtom na poremećaje plodnosti. Veterinarski glasnik, 41, 11-12, 927-930
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.2298/VETGL1104191R
objavljen u SCIndeksu: 29.11.2016.

Povezani članci