Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 29, br. 1, str. 195-203
Dinamika nitratnog azota u zemljištu pod šećernom repom u zavisnosti od nivoa đubrenja
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ključne reči: šećerna repa; đubrenje; dinamika nitratnog azota; azot; fosfor; kalijum
Sažetak
Istraživanja u trajanju od dve godine izvedena su na stacionarnom poljskom ogledu, na oglednom polju Rimski Šančevi. U ogledu je ispitivano osam varijanti đubrenja sa rastućim dozama N, P2O5 i K2O. U proleće, pre primene N đubriva, zatim u toku vegetacije i nakon vađenja repe, praćena je količina nitratnog azota u zemljištu, te njegov uticaj na prinos i kvalitet šećerne repe. Sadržaj nitratnog azota u zemljištu znatno je varirao u toku godine, a zavisio je i od primenjenih doza đubriva. Količina NO3-N u zemljištu u proleće pre setve šećerne repe, u 2002. godini imala je značajan pozitivan uticaj na prinos korena i rafinisanog šećera. U susnoj 2003. godini visoki koeficijenti korelacije dobijeni su između količine NO3-N u zemljištu i parametara kvaliteta korena, a nisu bill značajni između količine azota i prinosa korena i rafinisanog šećera.
Reference
Balešević, S. (1994) Uticaj organskog i mineralnog đubriva pri različitim količinama azota na prinos šećerne repe. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Bogdanović, D.M., Dozet, D., Manojlović, S. (1987) Distribution and accumulation of nitrates in the Panonnian chernozem depending on harvest residues and rainfall. u: International symposium of CIEC (5th), 28-35
Hanačkova, E. (2003) Zmeny anorganickeho dusika v pode a ich vplyv na urodu a kvalitu repy cukrovej. u: Celoslovenska vedecka reparska konferencia (V), Nitra, str. 176-179
Malešević, M., Bogdanović, D., Petrović, N. (1991) Uticaj ekoloških činilaca na dinamiku nitrata u zemljištu, njihovo usvajanje i raspodelu u organima biljaka pšenice. Zbornik radova Instituta za taratstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 19, str. 377-389
Malešević, M., Bogdanović, D., Spasojević, B. (1990) Primena azota u proizvodnji pšenice na bazi utvrđivanja sadržaja nitrata u zemljištu (N-min metoda). Savremena poljoprivreda, vol. 38, br. 5-6, 579-585
Marinković, B., Crnobarac, J., Balešević, S. (1994) Proizvodnja šećerne repe sa osvrtom na preduseve i mineralnu ishranu. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sv. 22, str. 507-519
Marinković, B., Crnobarac, J., Balešević, S. (1996) Agrotehnički razlozi stagnacije i opadanja prinosa šećerne repe. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, br. 25, str. 129-137
Milošević, R. (1983) Uticaj izvora azota i sistema iskorišćavanja zemljišta na prinos i sadržaj azotnih jedinjenja u šećernoj repi na černozemu. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Scharpf, N.C., Wehrmann, H. (1978) N-min Methode auch bei Zuckerruben. Sonderdruck aus Jahrgang, 92, Heft 7, Seite 409
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.