Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 3 od 150  
Back povratak na rezultate
Dubletni par kap i kaplja
Osnovna škola 'Žabare', Kruševac

e-adresacica1971@gmail.com
Ključne reči: kap; kaplja; imenice; sinonimnost; dubletnost; analiza korpusa
Sažetak
U radu se ispituju sadržinski odnosi imenica kap i kaplja s ciljem da se uoči da li su ravnopravne ili upućuju jedna na drugu, preciznije, ispituje se moguća dubletnost ili sinonimnost ovog para.Kako bismo dobili odgovore na konkretna pitanja, istorijskim pregledom analiziraćemo tvorbeni aspekt, proverićemo kakav status imaju u jezičkim priručnicima, kako su objašnjene i obrađene u rečnicima. Potom frekventnostu praksi istražujemo na osnovu Korpusa matematičkog fakulteta. Isto tako, cilj nam je utvrditi da li su kolokacijske sastavnice sinonimne, zaključno raspravljamo o mogućnostima njihovog prevladavanja, te da li je i koje rešenje u prednosti.
Reference
Babić, S. (2002) Tvorba riječi u hrvatskome književnome jeziku. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Ćorić, B. (2005) Dubleti i jezička pravilnost. Književnost i jezik, 52(3/4), 285-296
Ćorić, B. (2007) Sinonimi i dubleti - terminološka standardizacija lingvističkog opisa savremenog srpskog jezika. u: 35. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 3(4), 59-67
Ćorić, B. (2008) Tvorba imenica u srpskom jeziku. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije
Ćosić, P. (2008) Rečnik sinonima. Beograd: Kornet
Dragićević, R. (2010) Leksikologija srpskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike
Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti (1892) Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
Karadžić, V. (1852) Srpski rječnik, istumačen njemačkijem i latinskijem riječima. Beč: Štamparija Jermenskog manastira, http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/1255
Karadžić-Stefanović, V. (1818) Srpski rječnik, istolkovan njemačkim i latinskim riječima. Beč: Štamparija Jermenskog manastira
Klajn, I. (2003) Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku. Deo 2, Sufiksacija i konverzija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Klajn, I. (2009) Rečnik jezičkih nedoumica. Novi Sad: Prometej, 10. izd
Maretić, T. (1899) Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika. Zagreb: L. Hartman
Maretić, T. (1963) Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika. Zagreb: Matica hrvatska, Treće nepromijenjeno izdanje
Matica Srpska (1967) Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika. Knj. 2, Ž-K. Novi Sad
Moskovljević, M.S. (1990) Rečnik savremenog srpskohrvatskog književnog jezika s jezičkim savetnikom. Beograd: Apolon
Novaković, S. (1894) Srpska gramatika. Beograd: Državna štamparija, 1. celokupno izd
Otašević, Đ. (2012) Frazeološki rečnik srpskog jezika. Novi Sad: Prometej
Piper, P., Klajn, I. (2013) Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad: Matica srpska
Prćić, T. (1997) Semantika i pragmatika reči. Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Skok, P. (1972) Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Knj. 2
Srpska Akademija Nauka I.Umetnosti (1975) Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. Beograd, knj. 9
Stanojčić, Ž., Popović, L. (2004) Gramatika srpskog jezika - udžbenik za I, II, III i IV razred srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stevanović, M. (1986) Savremeni srpskohrvatski jezik - (gramatički sistemi i književnojezička norma). 1, Uvod ; Fonetika ; Morfologija. Beograd: Naučna knjiga, 5. izd
Šipka, D. (2006) Osnovi leksikologije i srodnih disciplina. Novi Sad: Matica srpska, 2. izmijenjeno i dopunjeno izd
Tafra, B. (2005) Od riječi do rječnika. Zagreb: Školska knjiga
Vigotski, L. (1983) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit
Vujanić, M., Gortan-Premk, D., Dešić, M., Dragićević, R., Nikolić, M., Nogo, L., Pavković, V., Ramić, N., Stijović, R., Tešić, M., Fekete, E. (2011) Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/sinteze8-18874
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Inovacije u nastavi (2020)
Rečnički članak kao tekst u nastavi leksikologije
Milosavljević Bojana S.

Zb Filoz fak Priština (2014)
Kriterijumi za određivanje meronimije denotata 'kuća' u fazi odabira i organizacije istraživačke građe - problemi i dileme
Dilparić Branislava M.

Zb Filoz fak Priština (2014)
O (mogućem) opsegu kategorije house
Dilparić Branislava M.

prikaži sve [120]