Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 62, br. 1, str. 163-174
Konkurentska prednost na osnovu strategije niskih cena
JKP Tržnica, Novi Sad

e-adresaEkonomistdoo@sbb.rs
Ključne reči: competition advantage; low price strategy; market; prices; efficiency
Sažetak
Osnovni cilj rada proizilazi iz same definicije konkurentnosti a to je sticanje tržišne prednosti primenom osnovnih elemenata koji čine strategiju niskih cena. Adekvatno usvojena poslovna strategija omogućava postizanje strateških i operativnih ciljeva preduzeća na tržištu. Radom se želi postići takav strateški pristup tržištu koji će na osnovu elemenata koji čine uspešnu strategiju niskih cena omogućiti preduzeću konkurentsku prednost. Cilj rada je da analizira prednost konkurentske strategije niskih cena koja će praktičnom realizacijom omogućiti prednost preduzeću u odnosu na konkurentska na osnovu tržišne primene na marketing zasnovanim principima. Cilj istraživanja je spoznaja nivoa i stepena zadovoljstva potrošača kupovinom proizvoda ili usluga po prihvatljivim cenama. Na osnovu teorijskih stavova poznatih autora iz oblasti konkurentnosti preduzeća ali i iskustava autora kako u teorijskim tako i praktičnim saznanjima cilj rada je da ekonomskom teorijom doprinese boljem razumevanju konkurentnosti i unapredi postojeća saznanja kako u teoriji tako i praksi.
Reference
Aker, D.A., Kumar, V., Dej, D.S. (2008) Marketinško istraživanje. Beograd: Ekonomski fakultet
Babić, V., Zarić, S. (2015) Young enterpreneurs' trust during the recession: Evidence from Serbia. Ekonomski anali, NO. 207, str 49-68. Oktobar-; decembar 2015
Beg, D., Fišer, S., Dornbuš, R. (2010) Ekonomija. Beograd: Data status
Gligorić, D., Tešić, J. (2011) Pojavni oblici i efekti konkurentskih devalvacija u uslovima krize. Rad sa konferencije, kriza kao izazov za kreiranje novih strategija i politika. Acta economica, Banja Luka, br. 14
Hindl, T. (2006) Menadžment pojmovnik - koncepti i ideje koje su oblikovale opšti menadžment. Novi Sad: Adizes
Kotler, F., Vong, V., Sonders, D., Armstrong, G. (2007) Principi marketinga. Beograd: Mate
Macura, P. (2008) Proces i problemi u kreiranju marketinškog plana. Acta economica, Banja Luka, br. 9, str. 53-69
Mihailović, B., Cvijanović, D., Simonović, Z. (2015) Uloga poslovne etike u menadžmentu ljudskih resursa. Ekonomika, vol. 61, br. 1, str. 85-96
Milisavljević, M. (2001) Marketing. Beograd: Savremena administracija
Prdić, N. (2012) Sajmovi kao instrument integrisanog komunikacijskog miksa. Sremska Kamenica: Fakultet poslovne ekonomije, neobjavljena doktorska disertacija
Prdić, N. (2015) Model društvenog marketinga u javnom sektoru. Kultura polisa, Novi Sad, br. 27. str. 429-443
Prdić, N., Kuzman, B., Barjaktarović, M. (2014) Practical research results of a successful company's appearance at the fair. Ekonomika poljoprivrede, vol. 61, br. 4, str. 903-914
Prdić, N. (2012) Efekti nastupa preduzeća na sajmu. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 28, str. 133-143
Prokopović, B.B. (2014) Vreme za promenu potrošačkog modela. Ekonomika, vol. 60, br. 2, str. 1-8
Ristić, M., Paspalj, M., Ristić, J., Prdić, N. (2013) Troškovi kvaliteta kao preduslov razvoja preduzeća. u: Naučna konferencija, Beograd, br. 13, str. 5-9
Salai, L. (2010) Pristup definisanju modela upravljanja ljudskim resursima u malim i srednjim preduzećima. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 23, str. 153-161
Savić, B., Vasiljević, Z., Đorđević, D. (2014) Strategic cost management as instrument for improving competitiveness of agribusiness complex. Ekonomika poljoprivrede, vol. 61, br. 4, str. 1005-1020
Stanković, L.V., Avramović, M. (2006) Poslovno komuniciranje. Niš: Ekonomski fakultet
Šolak, Z. (2003) Ekonomika asimetričnih informacija. Novi Sad: Futura
Župljanin, S. (2010) Konkurentska prednost kao uslov kompanijskog razvoja i ostanka na tržišta. Svarog, Banja Luka, br.1 str. 85-96
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ekonomika1601163P
objavljen u SCIndeksu: 06.05.2016.