Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 9 od 38  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 56, br. 77, str. 75-102
Nasilje u porodici u Srbiji
aUniverzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet
bDžavni univerzitet u Novom Pazaru
cPolicijska akademija, Beograd

e-adresavturanjanin@jura.kg.ac.rs, ecorovic@np.ac.rs, dragana.cvorovic@kpa.edu.rs
Ključne reči: nasilje u porodici; uzroci nasilja; građansko pravna zaštita od nasilja u porodici; krivičnopravna zaštita od nasilja u porodici; sudska praksa za krivično delo nasilje u porodici
Sažetak
Nasilje u porodici predstavlja jedno od najkompleksnijih pitanja u krivičnom pravu, a koje predstavlja negaciju osnovnih ljudskih prava i sloboda zaštićenih brojnim međunarodnim i unutrašnjim pravnim dokumentima, počev od prava na život i sigurnost. Autori analiziraju ovu sve prisutniju formu nasilja (psihičkog, fizičkog, ekonomskog i socijalnog), kao društveni fenomen sa aspekta krivičnog i krivičnog procesnog prava. Porodično nasilje pre svega pogađa žene. Autori su sproveli istraživanje za vreme desetogodišnjeg važenja Krivičnog zakonika u Srbiji, s ciljem izučavanja krivičnog dela nasilja u porodici, postupka za ovo krivično delo i njegovih izvršilaca.
Reference
Anetzberger, G. (2008) Abuse and the elderly. u: Keeling J., Mason T. [ur.] Domestic Violence: A multi-profesional approach for healthcare practitioners, Maidenhead: Open University Press
Babić, I. (2014) Nasilje u porodici i mere zaštite. u: Kolarić D. [ur.] Nasilje u Srbiji - uzroci, oblici, posledice i društvena reakcija, Beograd: Kriminalističko policijska akademija, Vol. 1
Bentovim, A. (2009) Growing up in the climate of trauma and violence: Frameworks for understanding family violence. u: Bentovim A., Cox A.Miller Bingley L.Pezzey S. [ur.] Safeguarding Children Living with Trauma and Family Violence: Evidence-Based Assessment, Analysis and Planing Interventions, London-Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers
Brewster, M. (2002) Domestic violence theories, research, and practice implications. u: Roberts A. [ur.] Handbook of Domestic Violence Intervention Strategies: Polices, Programs and Legal Remedies, Oxford: Oxford University Press
Burton, M. (2008) Legal responses to domestic violence. Oxon: Rutledge
Ćorović, E. (2015) Sistem krivičnih sankcija Republike Srbije. Novi Pazar-Niš: Sven
Ćorović, E. (2012) Sporni oblici disciplinskog kažnjavanja dece - da li je reč o osnovu isključenja protivpravnosti krivičnog dela ili nasilju nad decom?. Crimen, vol. 3, br. 2, str. 211-221
Dimovski, D. (2013) Krivičnopravna zaštita žena. u: Konstantinović Vilić S. [ur.] Pravna klinika za zaštitu prava žena - norme i praksa, Beograd: Autonomni ženski centar Beograd
Douglas, E.M., Hines, D.A. (2011) The Helpseeking Experiences of Men Who Sustain Intimate Partner Violence: An Overlooked Population and Implications for Practice. Journal of Family Violence, 26(6): 473-485
Đorđević, Đ. (2007) Krivična dela nasilja u porodici. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 45, br. 3, str. 121-133
Hanak, N., Tenjović, L., Išpanović-Radojković, V., Vlajković, A., Beara, M. (2013) Epidemiološko istraživanje nasilja nad decom u porodici u Srbiji # Epidemiological research of violence against children in families in Serbia. Temida, vol. 16, br. 2, str. 75-102
Hasday, J.E. (2000) Contest and Consent: A Legal History of Marital Rape. California Law Review, 88(5): 1373
Ignjatović, Đ.M. (2002) Kriminološki aspekti delikata nasilja. u: Radovanović D. [ur.] Delikti nasilja - krivičnopravni i kriminološki aspekt, Materijal XIV Seminara prava, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, str 259-270
Ignjatović, T., Pavlović, B.D., Lukić, M. (2015) Delotvornost sistemskih mehanizama za sprečavanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Beograd: Autonomni ženski centar
Jovanović, S. (2012) Nasilje u porodici u Srbiji - učinioci, žrtve i društvena reakcija # Family violence in Serbia: Perpetrators, victims, and social response. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 50, br. 1-2, str. 245-263
Konstantinović, V.S. (2013) Nasilje u porodici-krivičnopravno regulisanje u Srbiji i praksa Evropskog suda za ljudska prava. u: Konstantinović Vilić S. [ur.] Pravna klinika za zaštitu prava žena - norme i praksa, Beograd: Autonomni ženski centar Beograd
Kovačević, R. (2007) Ličnost i nasilnički kriminalitet. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 45, br. 3, str. 151-168
Lazarević, L. (2006) Komentar Krivičnog zakonika Republike Srbije. Beograd: Savremena administracija
Locton, D., Ward, R. (1997) Domestic Violence. London-Sidney: Cavendish Publishing Limited
Lukić, N. (2011) Nasilje među partnerima - analiza karakteristika i uzroka. u: Ignjatović Đ. [ur.] Kaznena praksa u Srbiji, Beograd: Pravni fakultet
Marković, I. (2003) Primjena Odredbe o nasilju u porodici u Republici Srpskoj. Temida, vol. 6, br. 2, str. 53-60
Mcgee, C. (2000) Childhood Experiences of Domestic Violence. London-New York: Jessica Kingsley Publishers
Mildorf, J. (2007) Storying Domestic Violence: Constructions and Stereotypes of Abuse in the Discourse of General Practitioners. Lincoln-London: University of Nebraska Press
Milenković, M. (2015) Sudska praksa u borbi protiv kriminaliteta kod krivičnog dela nasilje u porodici iz člana 194. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika. u: Bejatović S. [ur.] Suđenje u razumnom roku i drugi krivičnopravni instrumenti adekvatnosti državne reakcije na kriminalitet, Beograd: Intermex
Mullender, A. (2006) Rethinking Domestic Violence: The Social Work and Probation Response. London: Routledge
Mullender, A., Hague, G., Imam, U., Kelly, L., Malos, E., Regan, L. (2002) Children's Perspectives on Domestic Violence. London: SAGE Publications
Nenadić, S. (2009) Nasilje u porodici'. u: M. Škulić i dr [ur.] Nasilje u porodici, Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Panov, S. (2012) Porodično pravo - Priručnik za polaganje pravosudnog ispita. Belgrade: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Parker, J., Parker, P. (2003) Domestic Violence: A Medical Dictionary, Bibliography, and Annotated Research Guide to Internet References. San Diego: Helth Care
Petrušić, N., Konstantinović-Vilić, S. (2006) Vodič kroz sistem porodičnopravne zaštite od nasilja u porodici. Beograd: Autonomni ženski centar
Roberts, A. (2002) Comparative analysis of battered women in the community with battered women in prison for killing their inmate partners. u: Roberts A. [ur.] Handbook of Domestic Violence Intervention Strategies: Polices, Programs, and Legal Remedies, New York: Oxford University Press
Roberts, A. (2002) Duration and severity of woman battering. u: Roberts A. [ur.] Handbook of Domestic Violence Intervention Strategies: Policies, Programs, and Legal Remedies, New York: Oxford University Press
Roberts, A. (2002) Myths, facts and realities regarding battered women and their children. u: Roberts A. [ur.] Handbook of Domestic Violence Intervention Strategies: Polices, Programs and Legal Remedies, New York: Oxford University Press
Roberts, A. (2007) Overview and new directions for intervening on behalf of battered women. u: Roberts A. [ur.] Battered Women and Their Families: Intervention Strategies and Treatment Programs, New York: Springer Publishing Company
Sterne, A., Poole, L. (2010) Domestic Violence and Children: A handbook for schools and early year's settings. London-New York: Taylor & Francis
Stojanović, Z. (2006) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z. (2014) Krivičnopravni pojam nasilja. u: Kolarić D. [ur.] Nasilje u Srbiji - uzroci, oblici, posledice i društvene reakcije, Beograd: Kriminalističko policijska akademija, Vol. I
Stojanović, Z. (2013) O pojmu pretnje u krivičnom pravu. Nauka, bezbednost, policija, vol. 18, br. 2, str. 1-16
Summers, R.W., Hoffman, A.M. (2002) United States. u: Summers R.W., Hoffman A.M. [ur.] Domestic Violence: A Global View, Connecticut-London: Greenwood Press
Škulić, M. (2014) Nasilje u porodici - neki problemi zakonske inkriminacije i sudske prakse. u: Kolarić D. [ur.] Nasilje u Srbiji - uzroci, oblici, posledice i društvene reakcije, Beograd: Kriminalističko policijska akademija, Vol. 1
Škulić, M. (2012) Nasilje u porodici - nedovoljno kvalitetno zakonsko rešenje, nedosledna praksa, brojni problemi i dileme # Family violence. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 50, br. 1-2, str. 117-141
Škulić, M.Z. (2009) Osnovni elementi normativne konstrukcije krivičnog dela nasilja u porodici - neka sporna pitanja i dileme. u: Škulić M., i dr. [ur.] Nasilje u porodici, Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, 20-21
Turković, K., Maršavelski, A. (2013) Komentar Kaznenog zakona i drugi izvori novog hrvatskog kaznenog zakonodavstva. Zagreb: Narodne novine
Vlašković, V. (2008) Porodičnopravna zaštita od nasilja u porodici. Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu
Vlašković, V. (2013) O dve karakteristične usluge iz domena pravne zaštite od porodičnog nasilja u engleskom i austrijskom pravu. u: Mićović M. [ur.] XXI vek - vek usluga i uslužnog prava, Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu
Žarković, M., Šurlan, T., Kiurski, J., Matić, M., Joksimović, S. (2012) Ka boljoj zaštiti žrtava nasilja u porodici: odgovor pravosuđa. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1777075T
objavljen u SCIndeksu: 15.03.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0