Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 4 od 15  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 59, br. 86, str. 125-137
Uloga sindikata u postupku otkaza ugovora o radu
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Pravni fakultet

e-adresaslobodanka.peric@pr.ac.rs
Ključne reči: otkaz od strane poslodavca; upozorenje; sindikat; mišljenje sindikata
Sažetak
Sindikat je samostalna, demokratska i nezavisna organizacija zaposlenih u koju se oni dobrovoljno udružuju radi zastupanja, predstavljanja, unapređenja i zaštite svojih profesionalnih, radnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih pojedinačnih i kolektivnih interesa. Autor u radu analizira ulogu sindikata u postupku otkaza ugovora o radu na inicijativu poslodavca, odnosno postupak, domašaj, pravne posledice dostavljanja mišljenja sindikata na upozorenje zaposlenom da su se stekli uslovi za otkaz, ukazujući na minimiziranje uloge sindikata u zaštiti prava zaposlenih u postupku otkaza na inicijativu poslodavca. Zaposleni može da zatraži i priloži mišljenje sindikata, odnosno predstavnika zaposlenih samo na upozorenje o postojanju razloga za otkaz, ali ne i na rešenje poslodavca o otkazu ugovora o radu.
Reference
*** (1971) Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima iz 1966. Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori, Br. 7/71
*** (2005-2018) Zakon o radu Srbije. Službeni glasnik RS, Br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 -US, 113/17, 95/18 - Autentično tumačenje
*** (1958) Konvencija br. 87 o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava iz 1948. Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori, Br. 8/58
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, Br. 98/06
*** (1958) Konvencija br. 98 o pravu organizovanja i kolektivnog pregovaranja. Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori, Br. 11/58
*** (2014) Vodič za primenu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu. Beograd: Paragraf
Halbach, G., Paland, N., Schwedes, R., Wlotzke, O. (1994) Labour Law in Germany. Bonn: Fed. Ministry for Labour and Social Affairs
Ivošević, Z., Ivošević, M. (2015) Komentar Zakona o radu. Beograd: JP Službeni glasnik
Jovanović, P. (2003) Odgovornost zaposlenog kroz postupak otkaza ugovora o radu. u: Radno pravo u uslovima tranzicije, Kragujevac
Jovanović, P. (1998) Radno pravo. Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, drugo izdanje
Jovanović, P. (1997) Sindikalne slobode i prava zaposlenih. Radno i socijalno pravo, Br. 1-3, 84-105
Jovanović, P. (1993) Radno pravo. Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Kovačević, Lj. (2016) Valjani razlozi za otkaz ugovora o radu. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Kovačević-Perić, S. (2016) Otkaz od strane poslodavca. Pravo i privreda, vol. 54, br. 4-6, str. 641-650
Kulić, Ž., Perić, S. (2016) Radno pravo. Beograd: Zavod za udžbenike
Lubarda, B.A. (1997) Leksikon industrijskih odnosa. Beograd: Radnička štampa
Lubarda, B.A. (1990) Kolektivni ugovori o radu (uporedno pravo, teorija, praksa). Beograd: Radnička štampa
Obradović, G., Perić, S. (2016) Disciplinska odgovornost zaposlenih. Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
Perić, B. (1949) Radno pravo. Sarajevo
Petrović, A. (2009) Međunarodni standardi rada. Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
Supiot, A. (2011) Critique du droit du travail. Paris: Presses Universitaires de France
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfn0-23020
objavljen u SCIndeksu: 20.06.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0