Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 2 od 99  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 2, str. 477-490
Postupak za izricanje mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i njegov odnos prema opštem i skraćenom krivičnom postupku
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaS.Brkic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Ključne reči: mere bezbednosti psihijatrijskog karaktera; oslobađajuća presuda; posebni postupci; osuđeni; transformacija postupka
Sažetak
U fokusu ovog rada je kritički osvrt na pojedina zakonska rešenja u vezi sa pokretanjem i završetkom postupka za izricanje mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja. Preispituje se odnos između tog posebnog postupka i opšteg i skraćenog krivičnog postupka i konstatuje da nije adekvatno rešeno pitanje njihove transformacije. Konstatuje se da su glavni razlozi problema neadekvatna zakonska terminologija, novi koncept oslobađajuće presude, kao i pogrešan stav o pravnoj prirodi postupka za izricanje mera bezbednosti psihijatrijskog karaktera.
Reference
*** (2013) Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama. Službeni glasnik RS, br. 45
*** (2005-2016) Službeni glasnik RS, br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16
*** (2011-2014) Službeni glasnik RS, br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14
*** (2001-2010) Službeni list SRJ, br. 70/01, 68/02 i Službeni glasnik RS, br.58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 122/08, 20/09, 72/2009, 76/10
*** (1953-1973) Službeni list FNRJ, br. 40/53, 52/59, 5/60, 30/62 i Službeni list SFRJ, br. 12/65, 23/67, 50/67, 54/70, 6/73
*** (1977-2001) Službeni list SFRJ, br. 4/77, 36/77, 14/85, 26/86, 74/87, 57/89, 3/90 i Službeni list SRJ, br. 27/92, 24/94, 13/01
*** (1948) Službeni list FNRJ, 97
Bejatović, S. (2016) Krivično procesno pravo. Beograd, 511, 557
Brkić, S. (2016) Krivično procesno pravo II. Novi Sad, 94
Brkić, S. (2014) Krivično procesno pravo I. Novi Sad, 42
Dimitrijević, D.V. (1982) Krivično procesno pravo. Beograd, 332
Drakić, D. (2003) Analiza propisa o neuračunljivosti kroz sudsku praksu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 37, br. 3, str. 301-309
Drakić, D. (2012) O stilu jezika zakona. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 1, str. 369-381
Đurđić, V. (2017) Krivično procesno pravo - posebni deo. Niš, 295
Grubač, M. (2011) Krivično procesno pravo. Beograd, 527
Grubač, M., Vasiljević, T. (2014) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd, trinaesto izdanje - prema Zakoniku iz 2011, 927
Ilić, G.P., i dr. (2014) Odgovori Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda na sporna pravna pitanja nižestepenih sudova sa sednice od 14.11.2014. 1009
Ilić, G.P., i dr. (2012) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd, 1009
Ilić, I. (2014) Marginalije uz postupak za izricanje mera bezbednosti psihijatrijskog lečenja. Zbornik radova studenata doktorskih studija prava, Niš, 21
Knežević, S. (2015) Krivično procesno pravo - opšti deo. Niš, 27
Lazin, Đ. (1995) Posebni i pomoćni krivični postupci. Beograd, 119
Marjanović, Đ. (1987) O suštini mera bezbednosti u jugoslovenskom krivičnom pravu. Anali Pravnog fakulteta, 6, 690
Simić-Jekić, Z. (1983) Krivično procesno pravo SFRJ. Beograd, 378
Simović, M.N., Simović, V.M. (2011) Krivično procesno pravo II (Krivično procesno pravo - posebni dio). Istočno Sarajevo, 339
Soković, S. (2017) Samostalno izricanje mera bezbednosti medicinskog karaktera - opravdanost i održivost. u: <Đorđević Slavko> [ur.] Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije, Kragujevac: Pravni fakultet, (knjiga 5); 139
Stojanović, Z. (2014) Mere bezbednosti psihijatrijskog lečenja - prinudno psihijatrijsko lečenje kao krivična sankcija. Beograd, 168-169
Škulić, M. (2017) Načelo krivice i mere bezbednosti. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 1, 46
Škulić, M. (2014) Krivično procesno pravo. Beograd, 456
Škulić, M., Bugarski, T. (2015) Krivično procesno pravo. Novi Sad, 550
Vasiljević, T., Grubač, M. (2010) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd, 997
Vasiljević, T. (1981) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd, 723
Živanović, T. (1986) Osnovni problemi krivičnog prava i druge studije. Beograd, 229
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-18035
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka