Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 9 od 99  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 50, br. 4, str. 1119-1140
Posebna uloga suda u maloletničkom krivičnom postupku i načelo procesne ekonomije
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaS.Brkic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Pravna tradicija i novi pravni izazovi

Ključne reči: maloletnički postupak; ispitivanje ličnosti maloletnika; načelo procesne ekonomije; organ starateljstva
Sažetak
U radu se najpre odvojeno sagledavaju dve problemske celine: ispitivanje ličnosti okrivljenog i načelo procesne ekonomije. Zatim se oni sučeljavaju kao dva protivrečna zahteva kojima istovremeno treba da udovolji maloletnički krivični postupak. Da bi ustanovio da li se ovi protivrečni zahtevi mogu istovremeno ispuniti, autor je sproveo empirijsko istraživanje na uzorku od 100 pravnosnažnih maloletničkih predmeta, koji su vođeni u Višem sudu u Novom Sadu u periodu od 2012. do 2015. godine. Rezultati istraživanja potvrdili su sledeće hipoteze: a) sud svestrano ispituje ličnost maloletnika i pri tom se služi različitim izvorima podataka; b) mišljenje organa starateljstva bitno utiče na odluku suda o izboru krivične sankcije, c) sud najčešće izriče vaspitne mere posebne obaveze. Međutim, nisu potvrđene hipoteze o primerenom trajanju maloletničkog postupka. Zbog toga treba preispitati fizionomiju maloletničkog postupka, kao i organizacione i kadrovske uslove za poboljšanje rada organa starateljstva.
Reference
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Službeni glasnik RS, br. 85
*** Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. 5 Član, stav 3
*** Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. 14 Član, stav 3c
*** (2015) Vodič za pisanje socijalne anamneze. http://issuu.com/sanjaboban/docs/vodic_za_pisanje_socijalne_anamneze, 10.03.2015
*** (2001-2010) ZKP iz 2001. godine. Službeni list SRJ, Član 483, stav 2, br. 70/2001, 68/2002; Službeni glasnik RS, br. 58/2004, 85/2004, 115/2005, 85/2005 - dr. zakon, 49/2007, 20/2009, 76/2010
Brkić, S. (2004) Racionalizacija krivičnog postupka i uprošćene procesne forme. Novi Sad
Brkić, S. (2010) Klasifikacija procesnih formi u krivičnom procesnom pravu Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 3, str. 274-303
Brkić, S. (2013) Krivično procesno pravo II. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Cigler, S. (1999) Teze o ekonomičnosti krivičnog postupka. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 71, br. 1-2, str. 3-13
Drakić, D. (2010) O krivičnoj odgovornosti maloletnika. Novi Sad
Feješ, I. (1983) Ispitivanje ličnosti maloletnika u krivičnom postupku. Novi Sad: Pravni fakultet, neobjavljeni magistarski rad
Geerds, F. (1976) Vernehmungstechnik. Lubeck, 53
Gosswainer-Saiko, T. (1979) Vernehmungskunde. Graz, 88
Hrnjica, S. (2008) Zrelost ličnosti. Beograd, 273
Knežić, B. (1964) Koreferat - aspekt maloletnika. JRKK, 4, 467
Kobe, P. (1964) Upoznavanje ličnosti učinioca kriv, dela, nužna pretpostavka pri izricanju kriv, sankcija i njihovom izvršenju. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd, 4, 452
Lazarević, L. (1979) Individualizacija krivičnih sankcija - pretpostavke i mogućnost za njeno ostvarenje. u: Zbornik radova posvećen dvadesetogodišnjici Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 156
Lazarević, L.V., Matić, O., Simović, V. (1965) Primena zavodskih vaspitnih mera prema maloletnicima. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Lazarević, L.V., Grubač, M. (2005) Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica. Beograd: Službeni glasnik
Matić, O. (1974) Ispitivanje ličnosti maloletnika kao osnov za određivanje vaspitne mere i tretmana u VP domovima. Beograd
Perić, O. (1979) Maloletnički zatvor. Beograd
Perić, O. (2005) Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Beograd
Simić, Z. (1967) Centri za socijalni rad na teritoriji Beograda i njihova borba protiv kriminaliteta maloletnika. JRKK, 1, 89
Simonović, B. (1985) Ispitivanje ličnosti okrivljenog u krivičnom postupku i kriminalistici. Kragujevac: Pravni fakultet, magistarski rad
Stakić, Đ.S. (1991) Metodika rada sa maloletnim delinkventima. Gornji Milanovac-Beograd: Dečije novine
Stanković, D. (1980) Karakter i granica proučavanja ličnosti okrivljenog. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, 12, 27
Šelih, A. (1969) Sodelovanje skrbstvenega organa v pripravljalnem postupku proti mladoletnikom. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 3, 154
Tolić, B. (1974) Neki problemi proučavanja ličnosti okrivljenog u krivičnom postupku. Naša zakonitost, 12, 1086; 11
Vasiljević, T. (1941) Značaj brzine i uzroci sporosti krivičnog sudskog postupka. Arhiv za pravne i društvene nauke, 2, str. 96
Vasiljević, T. (1981) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd: Savremena administracija
Žuženić, J. (1972) Maloljetnik kao izvor saznanja o svojoj ličnosti u krivičnom postupku. JRKK, 1, 93
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns50-12735
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci