Metrics

  • citations in SCIndeks: [1]
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:12
  • full-text downloads in 30 days:3

Contents

article: 10 from 13  
Back back to result list
2003, vol. 37, iss. 3-4, pp. 163-207
Forming of national economies and disintegration of SFR Yugoslavia
Institute of Social Sciences, Belgrade
Abstract
In the article author reflects the process of forming of national economies in the former Yugoslavia as one of main cause of its later disintegration. The very process get started immediately after the first Yugoslavia has been established after the WW I. It was noticed primarily as an advancement of northwestern regions on the count of the southeastern regions of the country. The process has been realized through the means of state economic policy. After the WW II same process has been continued, namely since 1945. It was done directly until 1952. when the issue of underdevelopment of the southeastern regions has became well known fact. In the forthcoming years for the ruling authorities this was only reason to continue the same process with more sophisticated means of economic policy.
References
*** (1945) Prva sednica Privrednog saveta. Arhiv Jugoslavije, 16. i 8. oktobar 40/F2-4
*** (1971) Gledišta, br. 3, (tematski broj)
*** (1921) Zapisnik Prve sednice privrednog saveta. Arhiv Jugoslavije, 13. februar, 65/23/168, Nav. prema: Đurović, Državna intervencija u industriji Jugoslavije 1918-1941, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 1986, str. 80
*** (1953) Komunist, br. 5-6
*** (1953) Komunist, br. 7
*** (1950) Otkup poljoprivrednih proizvoda u NR Srbiji. Beograd: Ekonomski institut NR Srbije
*** (1991) Borba, Beograd, 3.6
*** (1920) Selo, 18.1
*** (1933) Statistika škola pod Ministarstvom prosvete na dan 15. maja 1932. god. Beograd: Ministarstvo prosvete, prema: Prica B., Hrvatsko pitanje i brojke, Beograd, 1937, str. 38
*** (1934) Statistički Godišnjak Kraljevine Jugoslavije za 1931. godinu. Beograd
*** (1938) Statistički godišnjak Kraljevine Jugoslavije za 1937. Beograd
*** (1941) Statistički godišnjak Kraljevine Jugoslavije za 1940. godinu. Beograd
*** (1920) Trgovinski glasnik, 11.1
*** (1945) Uredba o otkupu i prometu hlebnog žita za ekonomsku 1945/46. godinu. Službeni list DF Jugoslavije, br. 13, (6. 8)
*** (1948) V kongres Komunističke partije Jugoslavije. Beograd, itd: Kultura
*** (1948) Službeni list FNRJ, br. 12
*** (1957) Službeni list FNRJ, br. 52
*** (1965) Službeni list SFRJ, br. 8
*** (1957) Stanje poljoprivrede i zadrugarstva i perspektive njihovog razvoja. Beograd: Savezna narodna skupština
*** (1947) Zakon o petogodišnjem planu razvitka narodne privrede FNRJ 1947-1951. Beograd: Savezna planska komisija
Berković, E. (1974) O regionalnim diferencijama u Jugoslaviji. Sociologija, vol. 16, br. 1, str. 5-22
Bićanić, R. (1938) Ekonomska podloga hrvatskog pitanja. Zagreb: Vladko Maček
Bilandžić, D. (1985) Historija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije - Glavni procesi 1918-1985. Zagreb: Školska knjiga
Broz Josip, Tito (1950) Borba, Beograd, 30.9., (govor)
Broz Josip, Tito (1947) Seljačka borba, 28.8.(govor Josipa Broza)
Čalić, D. (1963) Izgradnja industrije u FNRJ. Zagreb: Naprijed
Dimić, L.D. (1998) Srbi i Jugoslavija - prostor, društvo, politika - pogled s kraja veka. Beograd: Stubovi kulture
Dimitrijević, S. (1958) Strani kapital u privredi bivše Jugoslavije. Beograd: Nolit
Drašković, S., ur. (1940) Istina o ekonomskoj podlozi hrvatskog pitanja - odgovor g. Bićaniću. Beograd: Proizvođačko-izdavačka zadruga Sloboda
Đorđević, M. (2000) Sedam levih godina. Beograd: Naš dom
Đorđević, Ž., Mijatović, B. (1990) Preseljenje industrije Srbije od 1948. do 1953. godine. Beograd: Ekonomski institut
Đurović, S. (1986) Državna intervencija u industriji Jugoslavije - 1918-1941. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Đurović, S. (1994) Industrijalizacija Srbije - legitimacija za moderni svet XX veka. in: Perović Latinka, Obradović Marija i Stojanović Dubravka [ed.] Srbija u modernizacijskim procesima XX veka, naučni skup, 19-21.9., Beograd, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, str. 139
Gaćeša, N.L. (1984) Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1945-1948. Novi Sad: Matica srpska
Gligorić, P. (1956) Rezultati posleratne privredne izgradnje Jugoslavije. in: Razvoj privrede FNRJ, Beograd: Nolit, str. 85
Gnjatović, D.E. (1985) Uloga inostranih sredstava u privrednom razvoju Jugoslavije. Beograd: Ekonomski institut
Grđić, G. (1953) Razvoj privrede Srbije i Vojvodine od oslobođenja od Turaka. in: Mihailović Kosta [ed.] Proizvodne snage NR Srbije, Beograd: Ekonomski institut
Gudac-Dodić, V.Ž. (1994) Politika Komunističke partije Jugoslavije 1945-1953, kao faktor blokiranja modernizacijskih procesa na selu. in: Perović Latinka, Obradović Marija i Stojanović Dubravka [ed.] Srbija u modernizacijskim procesima XX veka, naučni skup, 19-21.9., Beograd, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, str. 153
Hofbauer, H. (2001) Balkanski rat - razaranje Jugoslavije - 1991-1999. Beograd: Filip Višnjić
Isić, M.Ž. (1995) Seljaštvo u Srbiji - 1918-1925. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Jelić, M. (1953) Industrija NR Srbije. in: Proizvodne snage, Beograd: Ekonomski institut, str. 382
Jelić, M., Cvetković, R. (1956) Razvitak privrede između dva svetska rata. in: Razvoj privrede FNRJ, Beograd: Nolit
Jovanović, Ž. (1994) Poljoprivreda Srbije u ratu 1941-45. in: Perović Latinka, Obradović Marija i Stojanović Dubravka [ed.] Srbija u modernizacijskim procesima XX veka, naučni skup, 19-21.9., Beograd, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, str. 144, 148
Juriša, S. (1973) Agrarni odnosi u Baranji 1945-1953. Osijek, Nav. prema: Bilandžić, D., Historija Socijalističke federativne republike Jugoslavije 1918-1985, Školska knjiga, Zagreb, 1985, str. 161
Jurković, B. (1941) Das süslandishe Kapital in Jugoslawien. prema: Mirković M., Ekonomska historija Jugoslavije 1918-1941, Ekonomski pregled, Zagreb, 1958, str. 374
Kidrič, B. (1985) Sabrana dela. Beograd: Komunist, tom IV i V, I C
Korošić, M. (1980) Antiinflaciiona politika. Zagreb: Ekonomski institut
Korošić, M. (1983) Ekonomske nejednakosti u jugoslavenskoj privredi. Zagreb: Liber
Kovač, O.I. (1969) Koreni deficita platnog bilansa Jugoslavije. Ekonomska misao, br. 1, str. 106
Krmpotić, M. (1935) Godina 1934. u privrednom i socijalnom životu. Socijalni arhiv, Beograd, br. 1-2, str. 10
Krstić, Đ. (1934) Dva aktuelna agrarna problema. Sarajevo: Državna štamparija
Kukoleča, S.M. (1941) Industrija Jugoslavije - 1918-1938. Beograd: Balkanska štampa
Kukoleča, S.M. (1956) Analiza privrede Jugoslavije pred drugi svetski rat. Beograd: Ekonomski institut FNRJ
Labus, M.Z. (1994) Uloga ekonomije u raspadu Jugoslavije. Sociološki pregled, vol. 28, br. 2, str. 225-236
Lazić, M.B. (1994) Društveni činioci raspada Jugoslavije. Sociološki pregled, vol. 28, br. 2, str. 155-166
Madžar, L.D. (1981) Ekonomska politika, br. 1550, str. 12
Marsenić, D.V. (1981) Osnovna obeležja spoljnotrgovinske razmene i platnog debalansa Jugoslavije 1946-1980. Jugoslovenski pregled, oktobar-novembar, str. 410
Meier, V. (1999) Yugoslavia: A history of its demise. London-New York, itd: Routledge
Mežnarić, S. (1986) Bosanci - a kuda idu Slovenci nedeljom?. Beograd: Filip Visnjić
Mihailović, D. Goli otok
Mihailović, K. (1982) Ekonomska stvarnost Jugoslavije. Beograd: Ekonomika
Mihailović, K. (1990) Regionalna stvarnost Jugoslavije. Beograd: Ekonomika
Mirković, M. (1933) Saobraćajna politika. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Mirković, M. (1950) Ekonomska struktura Jugoslavije - 1918-1941. Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske
Mirković, M. (1958) Ekonomska historija Jugoslavije. Zagreb: Ekonomski pregled
Novak, M., Franc, V., Dominiković, I., ur. (1971) Tržište u samoupravnoj nacionalnoj državi. Zagreb: Fakultet ekonomskih nauka - Institut za ekonomska istraživanja
Obradović, M.D. (1995) 'Narodna demokratija' u Jugoslaviji - 1945-1952. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Ocić, Č.J. (2003) Uvod u regionomiku. Beograd: Znamen
Ocić, Č.J. (1985) Osnovna teorijska i metodološka pitanja utvrđivanja kriterijuma i pokazatelja razvijenosti. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Ocić, Č.J. (1986) Nacionalna ravnopravnost i regionalni razvoj. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Ocić, Č.J. (1998) Ekonomika regionalnog razvoja Jugoslavije. Beograd: Ekonomika
Pavlović, M.C. (1997) Srpsko selo 1945-1952 - otkup. Beograd: Institut za savremenu istoriju / ISI
Petranović, B., Končar, R., Radonjić, R., ur. (1985) Sednice CK KPJ 1948-1952 - zapisnici i stenografske beleške. Beograd, itd: Komunist
Popović, P.T. (1929) Naš industrijski protekcionizam. Letopis Matice srpske, vol. CIII, sv. 3, str. 432
Prica, B. (1937) Hrvatsko pitanje i brojke. Beograd
Sirc, L. (2002) Ništa bez vlasti. Ekonomist, br. 132, str. 46 (intervju)
Stajić, S. (1959) Nacionalni dohodak Jugoslavije 1923-1939 u stalnim i tekućim cenama. Beograd: Ekonomski institut NR Srbije
Vučo, N. (1958) Poljoprivreda Jugoslavije - 1918-1941. Beograd: Rad
Vudvord, S. (1997) Balkanska tragedija - haos i raspad posle hladnog rata. Beograd: Filip Višnjić
Vuković, S.V. (1994) Pokretljivost i struktura društva. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Vuković, S.V. (2000) Sjedinjene američke države i razbijanje Jugoslavije. Sociološki pregled, vol. 34, br. 3-4, str. 85-98
Vuković, S.V. (2001) Nemačka, Austrija i razbijanje Jugoslavije. Sociološki pregled, vol. 35, br. 3-4, str. 213-234
Vuković, S.V. (2003) Korupcija i vladavina prava. Beograd: Institut društvenih nauka
Živković, M., Todović, M.M. (1995) Krađa kulturnog i nacionalnog blaga Jugoslavije. Beograd: NIC 'Vojska'
Žutić, N.S. (2002) Preseljenje (uništenje) srpske avio-industrije 1952-1961. - primer Ikarusa. Istorija 20. veka, vol. 20, br. 1, str. 115-131
 

About

article language: Serbian
document type: Review Paper
DOI: 10.5937/socpreg0304163V
published in SCIndeks: 02/06/2007